دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 47، اردیبهشت 1402، صفحه 1-420 
تحلیل گفتمان کیفر در عصر پهلوی

صفحه 357-386

10.22099/jls.2023.43306.4690

محمدصادق محمدی قهفرخی؛ غلامحسین الهام