تأثیر درجات تقصیر غیرعمدی بر مسؤولیت واردکنندة زیان: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن‌لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دورة دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22099/jls.2023.42255.4605

چکیده

درجه‌بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی‌های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به‌کل منکر هرگونه درجه‌بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده‌اند. در این مقاله، و با هدف سامان‌دادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به عبارتی، در کنار به رسمیت‌شناختنِ اصل مشکّک‌بودنِ مفهومِ تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتنِ معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می‌گیرد، نیاز به پشتوانه‌ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق‌دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه‌ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه‌رو می‌شویم که بی‌آن‌که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صِرف نیز فاصله گرفته‌اند. به طور مثال، به هنگام بررسیِ برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزة حقوق بیمه،‌ خواهیم دید که قانون‌گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه‌گر، برای آن در نظر گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Appraisal of Effects of Different Levels of Negligence on Liability of Tortfeasors Under Iranian Law: A comparative Study

نویسندگان [English]

  • Taha Arabasadi 1
  • Hassan Badini 2
  • Amir Ghaffari 3
1 PhD Student in Private Law, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD Student in Private Law, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Classification of negligence into different levels, is a complex legal issue. Therefore, some commentators have entirely rejected its multi-layered nature and some others have identified its different levels. In an attempt to make sense of the nature of negligence, we have put foreward a new thesis. We have adopted a dualist approach in identification of the nature of negligence in the sense that while in principle resort should be made to subjective criteria in making sense of negligence, one must also take objective criteria into account. Accordingly, one faces instances where negligence is not of an ordinary nature nor an intentional one. In said instances, law confers certain effects on the acts commited. For instance, under Iranian Penal Code and Insurance Code, binging and excessive drug use entail consequences such as coupled damages and claims made by insurers for refund.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification of negligence
  • Recklessness
  • Gross Negligence
  • Inexcusable Negligence