داوران


برای نمایش فهرست داوران عبارت  

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
javad javid حقوق بین الملل دانشکاه تهران
علیرضا آذربایجانی
علیرضا آرش پور حقوق بین الملل
حسین آقا بابایی حقوق جزا و جرمشناسی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
رضا آقاعباسی حقوق خصوصی، حمل ونقل هیات علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
حسین آقایی جنت مکان
مسلم آقایی طوق حقوق عمومی عضو کانون وکلای مرکز
حسین آقایی نیا
حسین آل کجباف دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
محمد رسول آهنگران حقوق خصوصی، فقه و حقوق اسلامی عضو هیئت دانشگاه تهران ، پردیس فارابی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
مهرزاد ابدالی مسئولیت مدنی تهران، خ ولی عصر، پایین تر از زرتشت، کوچه روشن، پ 40، طبقه 3، واحد 8
عادل ابراهیم پور اسنجان جرائم اقتصادی، حقوق اقتصادی، حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایزان
شهرام ابراهیمی حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیئت علمی ئانشگاه شیراز
علی ابریشمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
حمید ابهری استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
سید رضا احسانپور دانشگاه شاهد، تهران، ایران
سید عبدالمطلب احمدزاده حقوق خصوصی دانشگاه مفید
خلیل احمدی آئین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی دانشگاه چمران اهواز
بهرام اخوان کاظمی حقوق عمومی دانشگاه شیراز-دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محمدجواد ارسطا هیات علمی
فریبرز ارغوانی حقوق بین الملل، مبانی حقوق بین الملل عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
کوروش استوار سنگری حقوق اداری، حقوق شهروندی، حقوق عمومی، حقوق کار هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز
محمد اسحاقی حقوق جزا و جرمشناسی
عباس اسدی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا اسلامی
مرتضی اسماعیلی حقوق اساسی دانشگاه شیراز
فخرالدین اصغری آقمشهدی حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی_ عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
جبار اصلانی حقوق بین الملل استاد مدعو دانکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
امیر اعتمادی حقوق جزا و جرمشناسی دکتری حقوق جزایی و جرم شناسی از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
روح الله اکرمی حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی-دانشکده حقوق-دانشگاه قم-قم-ایران
مصطفی السان حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
محمد مهدی الشریف حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
حمید الهویی نظری حقوق بین الملل
مهدی الهویی نظری آئین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تاکستان
علی امیدی حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی
امین امیرحسینی
امین امیرحسینی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ره
محمدرضا امیرمحمدی حقوق خصوصی دانشگاه باهنر کرمان
احمد امیری حقوق خصوصی دانش آموخته دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
مهدی امینی حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
اعظم انصاری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
باقر انصاری دانشگاه شهید بهشتی
بهنام انصافی آذر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
امیر ایرانی جرمشناسی، حقوق جزا و جرمشناسی دادگستری استان خوزستان
محمد علی بابائی حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیات علمی دانشگاه
ایرج بابایی حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
مجتبی بابایی حقوق بین الملل عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
حسن بادینی
علیرضا باریکلو
بابک باصری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران.
پرویز باقری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه ایلام
محمود باقری دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حیدر باقری اصل حقوق خصوصی استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز
مهدی بالوی حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
مصطفی بختیاروند مالکیت فکری هیات علمی دانشگاه قم
محسن برهانی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
علی بهادری حقوق عمومی مدیر دفتر مطالعات نظام سازی مرکز تحقیقات شورای نگهبان
زهرا بهادری جهرمی حقوق خصوصی، مالکیت فکری دانش آموخته دانشگاه تهران
حمید بهره مند حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبداله بهمن پوری دانشگاه فردوسی مشهد
عطاالله بیگدلی حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
جمال بیگی حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
محمد باقر پارساپور
محمدرضا پاسبان حقوق خصوصی مدیر گروه
امیر پاک نهاد حقوق جزا و جرمشناسی هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز
خیرالله پروین حقوق عمومی دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فرهاد پروین بین الملل خصوصی
حسن پوربافرانی حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
سید عباس پور هاشمی دانشگاه آزاد تهران- دانشکده محیط زیست وانرژی
محمد رضا پیرهادی فقه و حقوق اسلامی عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده حقوق دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی
مهدی پیری حقوق بین الملل عضو گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عادل پیغامی حقوق اقتصادی، حقوق خصوصی، فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
رحیم پیلوار حقوق خصوصی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و مشاور حقوقی اداره کل حقوقی دانشگاه تهران
سید ضیاء الدین تابعی هیات علمی دانشگاه
عباس تدین آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیات علمی دانشگاه
علیرضا تقی پور حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیات علمی
ابراهیم تقی زاده حقوق خصوصی عضو هیأت علمی
احمد تقی زاده حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
جواد تقی زاده حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدعلی توانا
احمدرضا توحیدی حقوق بین الملل عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم مدیرعلمی پژوهشی مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری
منوچهر توسلی نائینی
محمدهادی توکل پور حقوق جزا و جرمشناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
مجتبی جانی پور حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
حسین جاور حقوق خصوصی 'گروه فقه و حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم،‌ ایران
مجتبی جاویدی حقوق جزا و جرمشناسی استادیار دانشگاه شیراز
مصطفی جباری
منصور جباری حقوق بین الملل هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
امین جعفری جرائم اقتصادی، حقوق جزا و جرمشناسی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نصراله جعفری حقوق خصوصی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری میبد
حسن جعفری تبار
محمود جعفری چالشتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اکبر جعفری ندوشن حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
محمود جلالی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
لعیا جنیدی
سید عبادالله جهان بین حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
ناصر جهانیان
عبدالرضا جوان جعفری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدهادی جواهرکلام حقوق خصوصی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جواهری طهرانی حقوق جزا و جرمشناسی استادیار، دانشگاه شیراز
علی اصغر حاتمی حقوق خصوصی
مهدی حاتمی حقوق بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
احمد حاجی ده آبادی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران.پردیس فارابی
محمدعلی حاجی ده آبادی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم
بیژن حاجی عزیزی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشکاه بوعلی سینا/ رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمدجعفر حبیب زاده حقوق جزا و جرمشناسی استاددانشگاه تربیت مدرس
سید احمد حبیب نژاد حقوق عمومی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
بهنام حبیبی حقوق خصوصی مدرس دانشگاه
همایون حبیبی حقوق بین الملل، حقوق بین الملل دریاها دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حبیبی مجنده دانشگاه مفید، قم، ایران
مهدی حدادی حقوق بین الملل دانشگاه تهران- پردیس فارابی
مهدی حسن زاده عضو گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
محمد حسنی
محمدرضا حسین پور حقوق خصوصی، مسئولیت مدنی گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران.
جواد حسین زاده حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه
سید مجتبی حسین نژاد حقوق جزا و جرمشناسی، فقه و حقوق اسلامی استادیار فقه و حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر
سید ابراهیم حسینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سید حسین حسینی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیده لطیفه حسینی حقوق بشر، حقوق بین الملل عضو هیات علمی
هاله حسینی اکبرنژاد استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمود حکمت نیا گروه حقوق،‌ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران1
سعید حکیمی ها حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
آیدا حیدری حقوق عمومی دانشجوی دکترا حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانگاه شیراز
الهام حیدری حقوق عمومی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
سیروس حیدری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
مهدی خاقانی اصفهانی حقوق جزا و جرمشناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ابوالفتح خالقی حقوق جزا و جرمشناسی هیأت علمی رئیس پردیس دانشگاهی و مرکز مجازی دانشگاه
علی خالقی
عبدالله خدابخشی حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
قدرت الله خسروشاهی حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حسن خسروی حقوق عمومی هیات علمی پیام نور تهران
حسین خلف رضایی
محسن خلیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا خواجی حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی خورسندیان حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه شیراز
سید مهدی دادمرزی حقوق خصوصی دانشگاه قم
محمد هادی دارائی حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
مهراب داراب پور حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
ابوالفضل درویش وند حقوق عمومی استادیار
یوسف درویشی هویدا حقوق خصوصی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا دریائی حقوق خصوصی استادیار دانشگاه گیلان
حمید دلیر حقوق جزا و جرمشناسی قاضی دیوان عالی کشور
عبدالرسول دیانی آئین دادرسی مدنی، حقوق خصوصی استاد دانشگاه های پیام نور و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
احمد دیلمی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران
حانیه ذاکری نیا حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
لیلا رئیسی حقوق بشر، حقوق بین الملل
سید محمد هادی راجی
محمد راسخ
مسعود راعی حقوق بشر، حقوق بین الملل عضو هیئت علمی گروه حقوق
مهرداد رایجیان اصلی حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشکده تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)
عبداله رجبی حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
حسین رحمت الهی
سمانه رحمتی فر حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
حبیب الله رحیمی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی رحیمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قرآن و فقه
اسمعیل رحیمی نژاد حقوق جزا و جرمشناسی هیئت علمی دانشگاه
بهنام رستگاری حقوق بین الملل مدرس مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز
هادی رستمی عضو هیات علمی
ولی رستمی حقوق عمومی دانشگاه تهران
علی رضائی حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مسعود رضائی حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علی رضایی
محمد تقی رضایی حقوق بین الملل، حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور شیراز
سید محمد حسن رضوی حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
بهزاد رضوی فرد
بهزاد رضوی فرد حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد تقی رفیعی حقوق خصوصی
حبیب رمضانی آکردی حقوق تجارت عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدحسین رمضانی قوام آبادی حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
مسعود رضا رنجبر حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه آزادشیراز
محسن رهامی حقوق جزا و جرمشناسی هیات علمی دانشگاه
محمدرضا رهبرپور حقوق جزا و جرمشناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی
ابراهیم رهبری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد مجتبی رودیجانی حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زرقان
محمد روشن
محمد روشن*
جواد ریاحی
علی زارع حقوق تجارت عضو هیات علمی دانشکده حقوق وکیل دادگستری
سعید زاهد زاهدانی
مهدی زاهدی مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سیده فاطمه زبرجد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
عباس زراعت ریاست دانشگاه کاشان
ستار زرکلام حقوق خصوصی
افشین زرگر هیات علمی دانشگاه
عبدالجبار زرگوش نسب حقوق خصوصی، فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه ایلام
شهرام زرنشان حقوق بین الملل استادیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا
امین‌اله زمانی سیاست جنایی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
سیدقاسم زمانی حقوق بین الملل عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
عباس زمانی حقوق خصوصی
مسعود زمانی حقوق بین الملل
سیدمحمدجواد ساداتی جامعه شناسی کیفری استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد مهدی ساداتی حقوق جزا و جرمشناسی استادیار بخش حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیراز
محمد ساردوئی نسب حقوق خصوصی حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مهین سبحانی حقوق بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
سید روح اله سجادی حقوق بین الملل معاون مدیر کل ثبت اسناد و املاک
سید عبدالرسول سجادی
مجید سربازیان حقوق خصوصی
خلیل اله سردارنیا آموزشی
محمد علی سعیدی
سیدناصر سلطانی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
عباسعلی سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی سلطانی حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمد سلطانی حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
هدایت اله سلطانی نژاد حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه قم
محمد جواد سلمانپور هیات علمی دانشگاه شیراز
سمیرا سلیمان زاده حقوق خصوصی
فضه سلیمی حقوق خصوصی استادیار دانشکده علوم انسانی (گروه حقوق) دانشگاه دولتی بجنورد
حجت سلیمی ترکمانی حقوق بین الملل گروه حقوق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
حسن سواری حقوق بین الملل تربیت مدرس
عبدالمجید سودمندی حقوق بین الملل استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سید عباس سیدی آرانی حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
سید جمال سیفی حقوق بین الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
رضا سیمبر حقوق بین الملل دانشگاه گیلان
ابوالحسن شاکری
زهرا شاکری حقوق خصوصی پژوهشگر- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسن شاه ملک پور حقوق جزا و جرمشناسی
خدیجه شجاعیان حقوق عمومی هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز
سید الهام الدین شریفی گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
محسن شریفی حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیات علمی
حسین شریفی طراز کوهی حقوق بشر، حقوق بین الملل
ابراهیم شعاریان حقوق خصوصی دانشگاه تبریز
قاسم شفیعی علویجه تجارت بین الملل، حقوق خصوصی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه کاشان
رضا شکوهی زاده حقوق خصوصی استادیار حقوق خصویصی دانشگاه تهران
مهدی شهابی عضو هیات علمی
مرتضی شهبازی نیا حقوق خصوصی معلم/ تربیت مدرس
احسان شهسواری حقوق بین الملل عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سید مرتضی شهیدی حقوق تجارت، حقوق خصوصی استادیار دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
امید شیرزاد حقوق عمومی استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
عبدالحسین شیروی حقوق خصوصی دانشگاه تهران
محمود صابر حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
علی صابری تولایی حقوق جزا و جرمشناسی هیات علمی دانشگاه امام صادق
محسن صادقی استادیار/دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد صادقی حقوق اقتصادی استادیار حقوق اقتصادی تطبیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز- دانشگاه هرمزگان،
محمد هادی صادقی حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
هادی صادقی اول حقوق شهروندی هیات علمی دانشگاه شیراز
امین صادقی بکیانی حقوق اساسی Manager
امیر صادقی نشاط حقوق خصوصی دانشگاه تهران
جواد صالحی بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
سید جواد صالحی هیات علمی دانشگاه شیراز
مهدی صالحی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سراسری ارومیه
هادی صالحی حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز فلسفه حقوق
جواد صالحی پیام نور بین الملل کیفری، حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
محمد صالحی مازندرانی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
علیرضا صدرا دانشگاه تهران
محسن صفری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ساسان صیرفی حقوق بین الملل هیات علمی دانشگاه تهران
حمید ضرابی حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سید یاسر ضیایی حقوق بین الملل هیئت علمی دانشگاه قم
حبیب طالب احمدی حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
ابراهیم طاهری هیات علمی دانشگاه یزد- روابط بین الملل- سیاست خارجی ایران
سید محمد طباطبائی نژاد بین الملل خصوصی، حقوق بین الملل هیات علمی دانشگاه تهران
سید محمد صادق طباطبایی فقه و حقوق اسلامی استاد
سید محمد طباطبایی نژاد استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فرهاد طلایی حقوق بین الملل عضو هئیت عملی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
جواد طهماسبی حقوق جزا و جرمشناسی
علی طهماسبی حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشگاە رازی، کرمانشاە
علیرضا عابدی سر آسیا فقه و حقوق اسلامی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم عابدی فیروزجایی
عبداله عابدینی حقوق بین الملل عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
مرتضی عادل حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
علیرضا عالی پناه حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- ا
حسن عالی پور
حسن عالی پور حقوق جزا و جرمشناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی جرائم اقتصادی
پرویز عامری حقوق خصوصی استادیار بخش حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز
زهرا عامری عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد
محمد باقر عامری نیا حقوق خصوصی دانشگاه آزاد یاسوج
مریم عباچی جزای اختصاصی، حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی
بختیار عباسلو حقوق خصوصی
ابراهیم عباسی حقوق عمومی هیات علمی دانشگاه شیراز
مهدی عباسی سرمدی مخاصمات دانشیار دانشگاه خوارزمی
افشین عبداللهی حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق عمومی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان، شهر سنندج
محمد جواد عبداللهی حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
محسن عبدالهی حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم عبدی پور فرد حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه
ستار عزیزی حقوق بین الملل مدیرگروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
پوریا عسکری حقوق بین الملل حقوق بشر دوستانه - مخاصمات- حل و فصل اختلافات
فائزه عظیم زاده اردبیلی هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
سید یوسف علوی وثوقی حقوق خصوصی دانشگاه قم
احسان علی اکبری بابوکانی حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالرضا علیزاده حقوق خصوصی مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
مسعود علیزاده حقوق بین الملل هیات علمی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی حقوق خصوصی، فقه و حقوق اسلامی دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
محسن عینی حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مجید غمامی
سید صلاح الدین فاطمی نژاد حقوق بین الملل مدیر کل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور
محمدجواد فتحی
علی فتحی قرخلو
علی فتوحی راد حقوق تجارت موسسه آموزش عالی خراسان
هدایت فرخانی تجارت بین الملل دانشگاه تهران
زهره فرخی حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه
علیرضا فروغی
فضل اله فروغی حقوق جزا و جرمشناسی هیات علمی دانشگاه شیراز
مسعود فریادی حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
علیرضا فصیحی زاده حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
مصطفی فضائلی حقوق بشر دانشگاه قم
مصطفی فضائلی حقوق بین الملل عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق بین الملل
محمدرضا فلاح حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه
مهدی فلاح خاریکی حقوق خصوصی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
عزیزالله فهیمی دانشگاه قم
غلام نبی فیضی چکاب حقوق خصوصی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
غلامعلی قاسمی حقوق بین الملل عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه قم
فرهاد قاسمی دانشگاه تهران
ناصر قاسمی
حسن قاسمی مقدم آیین دادرسی کیفری استاد
سیدمحمدمهدی قبولی
سید محمد مهدی قبولی درافشان حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی /دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد هادی قبولی درافشان فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه قدرتی فقه و حقوق اسلامی هیات علمی
ابراهیم قدسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
سید یوسف قرشی
توحید قلی زاده تجارت بین الملل، حقوق خصوصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید قماشی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه کاشان
فاطمه قناد
جلیل قنواتی هیات علمی
جلیل قنواتی
جواد کاشانی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
سید سجاد کاظمی حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیات علمی ، دانشگاه ملایر
کورش کاویانی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حامد کرمی
عباس کریمی حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران
کیومرث کلانتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندارن
عباس کلانتری خلیل آباد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه میبد
غلامحسن کوشکی حقوق جزا و جرمشناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا کیخا هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان-دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی
علی اکبر گلرو حقوق بین الملل عضو هیئت علمی
رضاحسین گندم کار حقوق خصوصی قایم مقام ریاست
سیدحسام الدین لسانی حقوق بین الملل دانشیاردانشگاه حضرت معصومه(س) قم
اسدالله لطفی حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی دانشگاه بین المللی امام خمینی
همایون مافی
همایون مافی حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
مصطفی ماندگار حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز
حجت مبین حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
سیدمحمود مجیدی حقوق جزا و جرمشناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان
داود محبی حقوق عمومی عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه قم
محسن محبی
حسن محسنی حقوق خصوصی دانشگاه تهران
سعید محسنی حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم السادات محقق داماد دانشگاه امام صادق (ع)
علیرضا محمد زاده حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
غلامرضا محمد نسل
حمید محمدی حقوق جزا و جرمشناسی حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عقیل محمدی حقوق بین الملل استادیار حقوق بین الملل. بخش حقوق عمومی و بین الملل. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه شیراز
مهرداد محمدی حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
علی محمدی جورکویه عضو هیآت علمی
سید هادی محمودی حقوق بین الملل، حقوق بین الملل فضا هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
فیروز محمودی جانکی هیات علمی دانشگاه تهران
احمد مرادخانی حقوق جزا و جرمشناسی، فقه و حقوق اسلامی هیئت علمی
فردین مرادخانی حقوق عمومی دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
مهدی مرادی برلیان حقوق عمومی فریدونکنار- میدان ماهی- خیابان معلم- کوچه نسترن 2- ساختمان شالیزه 5. طبقه دوم شرقی- واحد اول
نادر مردانی حقوق بین الملل
علی مرشدی زاد هیات علمی دانشگاه شاهد
حمید مسجدسرائی دانشیار دانشگاه سمنان
عباسعلی مشکانی سبزواری
علی مشهدی استادیار دانشگاه دولتی قم
علی مشهدی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
خدیجه مظفری سیبنی حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الرهرا(س)
محمد مظهری حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
امیر مقامی حقوق بین الملل دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمد مهدی مقدادی حقوق خصوصی دانشگاه مفید
رضا مقصودی پاشاکی دانشگاه گیلان
سیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سارا ملک نصب حقوق بین الملل دانشجوی دکترا دانشگاه نیوکسل
عباس منصورآبادی هیات علمی پردیس قم
مصطفی منصوریان حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
محمدرضا منوچهری دانجشوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی
اعظم مهدوی فر جرائم اقتصادی هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سید امیرحسام موسوی حقوق تجارت، حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی
سید درید موسوی مجاب حقوق جزا و جرمشناسی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
سید طه موسوی میرکلائی حقوق بین الملل عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
ابراهیم موسی زاده حقوق عمومی هیات علمی دانشگاه تهران
آیت مولائی حقوق اداری گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز، ایران
عابدین مومنی
احمد مومنی راد حقوق بین الملل دانشگاه نهران
سید محمود میرخلیلی حقوق جزا و جرمشناسی رئیس دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی
اقبال علی میرزائی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
عباس میر شکاری حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
عباس میرشکاری استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمدهادی میرشمسی حقوق خصوصی، مالکیت فکری استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سپیده میرمجیدی
مرتضی نجابت خواه حقوق اداری، حقوق شهروندی، حقوق عمومی، حقوق کار عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
علی حسین نجفی ابرند آبادی جامعه شناسی کیفری، جرمشناسی، حقوق جزا و جرمشناسی، سیاست جنایی
مرتضی نجفی اسفاد حقوق خصوصی بازنشسته دانشگاه علوم قضایی
علی اشرف نظری
حمید نظری الهویی حقوق بین الملل az
سعید نظری توکلی فقه و حقوق اسلامی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید مرتضی نعیمی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران
پیمان نمامیان حقوق جزا و جرمشناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
فریدون نهرینی
علی نواری حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی دانشگاه علوم قضایی
رحیم نوبهار حقوق جزا و جرمشناسی گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق - دانشگاه شهید بهشتی
سیدیونس نورانی مقدم حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
جعفر نوری یوشانلویی حقوق خصوصی دانشگاه تهران
امیرحسین نیاز پور حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
کمال نیک فرجام حقوق خصوصی عضو هیات علمی/دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری
مجید نیکوئی حقوق عمومی
حامد نیکو نهاد
عبدالزسول هادیان شیرازی هیات علمی دانشکده قرآن و مطالعات تطبیقی
اسماعیل هادی تبار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مازندران
محمد علی هاشمی فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مهدی هداوند
حسین همت کار دانشگاه قم
مجتبی همتی حقوق اداری، حقوق عمومی، حقوق کار عضو هیات علمی
حسین هوشمند حقوق خصوصی، مسئولیت مدنی
سید مجتبی واعظی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
محمد حسین وکیلی مقدم حقوق خصوصی استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)
محمدرضا ویژه
احسان یاری
اسدالله یاوری حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا یزدانیان* حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
ایمان یوسفی حقوق جزا و جرمشناسی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، قاضی دادگستری
  را وارد کنید.