ورود اطلاعات داوران همکار مجله

از داوران همکار این مجله تقاضا داریم  اطلاعات خود از قبیل کد ملی و شماره حساب و شماره شبای یکی از بانکهای « ملی - ملت - تجارت»  در صفحه داوری خود  در قسمت مربوطه وارد نمایند.