پرسش‌های متداول

مدت زمان ارزیابی مقالات ؟

مدت زمان ارزیابی مقالات در این مجله  (تا زمان صدور پذیرش) بطور میانگین  4 ماه می باشد.

زمان پرداخت و میزان هزینه های داوری و هزینه پذیرش مقالات؟

هزینه اولیه: مقالات ارسالی پس از بررسی توسط هیات محترم تحریریه و در صورت قرار گرفتن در اولویت داوری به نویسنده جهت پرداخت هزینه اولیه بازگردانده میشود و ایشان بایستی هزینه مربوطه را واریز و تصویر فیش را بارگذاری نماید و مجددا مقاله را از طریق سامانه به دفتر مجله ارسال نماید.

هزینه نهایی: در صورت اخذ پذیرش مقاله از این مجله همزمان با صدور گواهی پذیرش بایستی پرداخت گردد.(که بابت هزینه های ویراستاری و چاپ و انتشار مقاله می باشد. )

مبلغ مصوب جهت هزینه اولیه (داوری) 200 هزار تومان و مبلغ نهایی جهت پذیرش 400 هزار تومان است.

درصد پذیرش مقالات این مجله به چه میزان است؟

از میان مقالاتی که از لحاظ موضوعی در اولویت داوری در این مجله قرار می گیرند حدود 40درصد مورد پذیرش واقع می شوند.