اعضای هیات تحریریه 

 

مدیر مسئول

سید مجتبی زبرجد

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/zebarjad
mojtabazebarjadshirazu.ac.ir

سردبیر

محمد امامی

حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

emamishirazu.ac.ir

هیات دبیران

علی اصغر حاتمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

ahatamishirazu.ac.ir

محمد هادی صادقی

حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

sadeghishirazu.ac.ir

محمد علی خورسندیان

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

mkhorsandianyahoo.com

فرهاد طلایی

حقوق بین الملل داتشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

dr_farhad_talaieyahoo.com

ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

سید محمد هاشمی

حقوق عمومی استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

dr_hashemiyahoo.com

علی حسین نجفی ابرند آبادی

حقوق جزا و جرمشناسی استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com

سید حسین صفائی

حقوق خصوصی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

safaieyahoo.com

علیرضا یزدانیان

حقوق خصوصی دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

dr.alireza_yazdanianyahoo.com

ویراستار

فریبرز ارغوانی پیرسلامی

روابط بین الملل استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

farghavanishirazu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مسعود زمانی

حقوق بین الملل استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

masoud.zamani87gmail.com

مدیر اجرایی

الهام حیدری

دانشگاه شیراز

legalstdmagshirazu.ac.ir
071-36134827

هیات دبیران

سید مجتبی واعظی

حقوق عمومی گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

mojtaba_vaeziyahoo.com