فرایند پذیرش مقالات


 فرایند ارزیابی و پذیرش مقالات:

  در آغاز، مقاله‌ها از طریق نرم افزار مجله به دفتر مجله ارسال می‌شوند و توسط معاون سردبیر و یا مدیر اجرایی مجله از لحاظ رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان و سابقه و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت رعایت ضوابط مجله، برای جلسه هیأت تحریریه آماده می‌گردد. پس از بررسی و ارزیابی هیأت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم و قرار گرفتن مقاله در اولویت داوری این مجله ، برای داوری ارسال می‌گردد.

پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجه داوری در جلسه هیأت تحریریه مطرح  ودر صورت مثبت بودن نتایج داوری و تایید هیات تحریریه، پذیرفته خواهد شد.

در شرایطی که داوران مقاله را با انجام اصلاحات قابل قبول بدانند، نظرات داورای جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال خواهد شد و پس از دریافت نسخه اصلاحی از سوی نویسنده، نسخه اصلاحی به اضافه سایر مدارک مورد نیاز برای داور نهایی ارسال می گردد و در پایان در صورت تایید داور نهایی و هیات تحریریه، گواهی پذیرش صادر می گردد.