در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22099/jls.2023.42779.4624

چکیده

ویژگی‌های خاص قانون اساسی در کنار محدودیت مندرجات آن سبب شده، در بسیاری از موارد، این قانون قابلیت بازتاب دادن احکام متناظر با همه مفاهیم و نهادهای موجود در روابط اجتماعی در سطح جامعه سیاسی را نداشته باشد. از طرفی، مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری در چهارچوب احکام مذهب رسمی کشور واصول قانون اساسی است. ازاین‌رو، قابل‌تصور است که موضوعات مورد قانون‌گذاری گستره وسیعی از مفاهیم و نهادهای اجتماعی را در بر بگیرند که در برخی موارد حکم مستقیمی در آن باره در قانون اساسی وجود نداشته باشد. وجود چنین امری باعث میشود تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در محدوده سکوت این قانون با دشواری‌هایی همراه باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که ضوابط قانون‌گذاری یا ورود مجلس شورای اسلامی درموارد سکوت قانون اساسی چیست واین ضوابط تاچه میزان دررویه شورای نگهبان رعایت گردیده اند. یافته های پژوهش نشان داد به‌صورت کلی دو معیار «عدم تضعیف قواعد حمایتکننده از حقوق و آزادیهای افراد» و «تغییر ندادن تعادل موجود در قواعد سازماندهنده قوای عمومی» جهت سنجش مصوبات مجلس در حوزه سکوت قانون اساسی قابل‌استفاده است. شورای نگهبان دربرخی موارد به‌صورت ضمنی به معیارهای مذکور عنایت داشته و درمواردی نیز به آنها توجهی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inquiry into the rules governing the legislation of the Islamic Consultative Assembly in cases of Constitutional silence; According to the views of the guardian Council

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mansourian 1
  • hamid nazarian 2
  • Morteza Poursoltani 3
1 Department of Public and International Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
3 faculty of law and political sciences allameh tabataba'i
چکیده [English]

Based on Articles 71 and 72 of the Constitution, the Islamic Consultative Assembly has the general legislative power within the framework of the provisions of the official religion of the country and the principles of the Constitution.Therefore, it is conceivable that the subjects to be legislated cover a wide range of social concepts and institutions for which there is no direct provision in the constitution. The existence of such an issue makes it difficult to determine the inconsistency of parliamentary resolutions with the constitution within the silence of this law.The present study is based on analytical method and using library resources to find the answer to the question "What are the criteria for legislation or the role of the Islamic Consultative Assembly in cases of constitutional silence?" and "How well these rules have been followed in the practice of the guardian Council."The findings showed that in general, the two criteria "rules that protect the rights and freedoms of individuals should not be weakened" and "the balance in the rules of organizing public forces should not be disturbed" can be used to measure parliamentary approvals in the field of constitutional silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silence of the Constitution
  • Criteria for legislation
  • Interpretation of the Constitution
  • guardian Council
  • Rights of the organizer of public forces
  • Rules protecting rights and freedoms