در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22099/jls.2023.42779.4624

چکیده

ویژگی‌های خاص قانون اساسی در کنار محدودیت مندرجات آن سبب شده، در بسیاری از موارد، این قانون قابلیت بازتاب دادن احکام متناظر با همه مفاهیم و نهادهای موجود در روابط اجتماعی در سطح جامعه سیاسی را نداشته باشد. از طرفی، مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری در چهارچوب احکام مذهب رسمی کشور واصول قانون اساسی است. ازاین‌رو، قابل‌تصور است که موضوعات مورد قانون‌گذاری گستره وسیعی از مفاهیم و نهادهای اجتماعی را در بر بگیرند که در برخی موارد حکم مستقیمی در آن باره در قانون اساسی وجود نداشته باشد. وجود چنین امری باعث میشود تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در محدوده سکوت این قانون با دشواری‌هایی همراه باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که ضوابط قانون‌گذاری یا ورود مجلس شورای اسلامی درموارد سکوت قانون اساسی چیست واین ضوابط تاچه میزان دررویه شورای نگهبان رعایت گردیده اند. یافته های پژوهش نشان داد به‌صورت کلی دو معیار «عدم تضعیف قواعد حمایتکننده از حقوق و آزادیهای افراد» و «تغییر ندادن تعادل موجود در قواعد سازماندهنده قوای عمومی» جهت سنجش مصوبات مجلس در حوزه سکوت قانون اساسی قابل‌استفاده است. شورای نگهبان دربرخی موارد به‌صورت ضمنی به معیارهای مذکور عنایت داشته و درمواردی نیز به آنها توجهی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inquiry into the rules governing the legislation of the Islamic Consultative Assembly in cases of Constitutional silence; According to the views of the guardian Council

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mansourian 1
  • hamid nazarian 2
  • Morteza Poursoltani 3
1 Department of Public and International Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
3 faculty of law and political sciences allameh tabataba'i
چکیده [English]

Based on Articles 71 and 72 of the Constitution, the Islamic Consultative Assembly has the general legislative power within the framework of the provisions of the official religion of the country and the principles of the Constitution.Therefore, it is conceivable that the subjects to be legislated cover a wide range of social concepts and institutions for which there is no direct provision in the constitution. The existence of such an issue makes it difficult to determine the inconsistency of parliamentary resolutions with the constitution within the silence of this law.The present study is based on analytical method and using library resources to find the answer to the question "What are the criteria for legislation or the role of the Islamic Consultative Assembly in cases of constitutional silence?" and "How well these rules have been followed in the practice of the guardian Council."The findings showed that in general, the two criteria "rules that protect the rights and freedoms of individuals should not be weakened" and "the balance in the rules of organizing public forces should not be disturbed" can be used to measure parliamentary approvals in the field of constitutional silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silence of the Constitution
  • Criteria for legislation
  • Interpretation of the Constitution
  • guardian Council
  • Rights of the organizer of public forces
  • Rules protecting rights and freedoms
ابریشمی راد، محمدامین؛ تقی­نژاد، علی (1398) «نقد الزام رئیس­جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس»، مطالعات حقوقی، دوره یازدهم، شماره 2، صص 1- 22.
اردان، فلیپ (1389) نهادهای سیاسی و حقوق اساسی، ترجمه رشید انصاریان، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
بابایی‌مهر، علی (1388) «تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی»، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 14، صص 167 - 196.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1380) مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ ششم، تهران: انتشارات گنج دانش.
جعفری، محمدحسین (1392) اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
جمعی از پژوهشگران (1364) مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، جلد 1 و 3.
حبیب­نژاد، سید احمد؛ عامری، زهرا (1396) «امکان‌سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران»، دانش حقوق عمومی، سال ششم، شماره 18، صص 67-89.
خسروی، احمد، عامری، زهرا، مقدسی، محمدباقر (1397) «همه­پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه قانون­گذاری»، علوم سیاسی، سال بیست و یکم، شماره 83، صص 7-38.
خلف رضایی، حسین (1393) «رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 7، صص
 73-93
 رفیعی علوی، سید احسان (1399) «بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی نحوه برگزاری راه­پیمایی­ها و تجمعات»، دانش حقوق عمومی، سال نهم، شماره 30، صص 51 - 74.
 طحان­نظیف، هادی، ممتازنیا، سعید (1398) «همه­پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه پژوهش حقوق اسلامی، دوه بیستم، شماره 2، پیاپی 50، صص 421-448.
 عباسی، بیژن (1394) مبانی حقوق اساسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات جاودانه جنگل.
 قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل (1383) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات میزان.
 قافی، حسین و سعید شریعتی (1392) اصول فقه کاربردی، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
 قیاسی، جلال‌الدین (1379) روش تفسیر قوانین کیفری، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 کاتوزیان، ناصر (1385) فلسفه حقوق، جلد دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 کاتوزیان، ناصر (1393) فلسفه حقوق، جلد سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 کیوان‌فر، شهرام (1390) مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1395) حقوقی‌سازی سیاست، تهران: انتشارات خرسندی.
 مظفر، محمدرضا (1385) اصول فقه، ترجمه محسن غرویان، جلد اول، قم: انتشارات دارالفکر.
 موسی‌زاده، ابراهیم، منصوریان، مصطفی (1393) «رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه شورای نگهبان»، دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 8، صص 1-21.
 واعظ حسینی بهسودی، محمد سرور (1375) مصباح الاصول (تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی)، چاپ پنجم، انتشارات مکتبه الداوری.
 وکیلیان، حسن (1390) «مبانی نظری و شیوه­های اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان»، مجلس و راهبرد، سال هجدهم، شماره 68، صص 63-107.
 هاشمی، سید محمد (1387) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دادگستر.
 یاوری، اسدالله؛ مرادی برلیان، مهدی؛ مهرآرام، پرهام (1396) اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات قوه قضاییه.
 
 
 
ابریشمی راد، محمدامین؛ تقی­نژاد، علی (1398) «نقد الزام رئیس­جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس»، مطالعات حقوقی، دوره یازدهم، شماره 2، صص 1- 22.
اردان، فلیپ (1389) نهادهای سیاسی و حقوق اساسی، ترجمه رشید انصاریان، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
بابایی‌مهر، علی (1388) «تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی»، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 14، صص 167 - 196.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1380) مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ ششم، تهران: انتشارات گنج دانش.
جعفری، محمدحسین (1392) اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
جمعی از پژوهشگران (1364) مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، جلد 1 و 3.
حبیب­نژاد، سید احمد؛ عامری، زهرا (1396) «امکان‌سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران»، دانش حقوق عمومی، سال ششم، شماره 18، صص 67-89.
خسروی، احمد، عامری، زهرا، مقدسی، محمدباقر (1397) «همه­پرسی تقنینی؛ تجلی مردم‌سالاری در عرصه قانون­گذاری»، علوم سیاسی، سال بیست و یکم، شماره 83، صص 7-38.
خلف رضایی، حسین (1393) «رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 7، صص
 73-93
 رفیعی علوی، سید احسان (1399) «بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی نحوه برگزاری راه­پیمایی­ها و تجمعات»، دانش حقوق عمومی، سال نهم، شماره 30، صص 51 - 74.
 طحان­نظیف، هادی، ممتازنیا، سعید (1398) «همه­پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه پژوهش حقوق اسلامی، دوه بیستم، شماره 2، پیاپی 50، صص 421-448.
 عباسی، بیژن (1394) مبانی حقوق اساسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات جاودانه جنگل.
 قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل (1383) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات میزان.
 قافی، حسین و سعید شریعتی (1392) اصول فقه کاربردی، جلد اول، تهران: انتشارات سمت.
 قیاسی، جلال‌الدین (1379) روش تفسیر قوانین کیفری، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 کاتوزیان، ناصر (1385) فلسفه حقوق، جلد دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 کاتوزیان، ناصر (1393) فلسفه حقوق، جلد سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 کیوان‌فر، شهرام (1390) مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
 گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1395) حقوقی‌سازی سیاست، تهران: انتشارات خرسندی.
 مظفر، محمدرضا (1385) اصول فقه، ترجمه محسن غرویان، جلد اول، قم: انتشارات دارالفکر.
 موسی‌زاده، ابراهیم، منصوریان، مصطفی (1393) «رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه شورای نگهبان»، دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 8، صص 1-21.
 واعظ حسینی بهسودی، محمد سرور (1375) مصباح الاصول (تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی)، چاپ پنجم، انتشارات مکتبه الداوری.
 وکیلیان، حسن (1390) «مبانی نظری و شیوه­های اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان»، مجلس و راهبرد، سال هجدهم، شماره 68، صص 63-107.
 هاشمی، سید محمد (1387) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دادگستر.
 یاوری، اسدالله؛ مرادی برلیان، مهدی؛ مهرآرام، پرهام (1396) اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات قوه قضاییه.