جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکت‌های فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای دانشگاه پاریس ۱ پانتئون-سوربن.

10.22099/jls.2023.40692.4396

چکیده

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه‌های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف‌هایی است که می‌تواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه‌ باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه‌ای در این هیئت اجرا می‌شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی‌طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی‌شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه‌گزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقام‌های قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمی‌شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Methodology for Remedy in Case of Violations of Human Rights by Transnational Corporations: Civil Liability in Fuzzy Logic or a Mechanism Beyond Civil Liability?

نویسندگان [English]

  • alireaz yazdanian 1
  • omid mahmoodi ghahsare 2
1 ab
2 ab
چکیده [English]

The increasing growth of transnational corporations and their profound effects on the human life requires an appropriate and effective legal system. In this regard, the issue of remedy for human rights violations, committed by these companies is one of the serious challenges in the international and domestic legal system. On the one hand, despite the international nature of transnational corporations, the international liability of transnational corporations has yet to be defined in inetrantional human right law. On the other hand, due to the complex and transnational structure of these companies, there are serious challenges and obstacles in establishing civil liability in the domestic system for the damages caused by the harmful activities of these companies. This article aims to analyze the incompatibility between the traditional elements of civil liability with the complex structures of transnational corporations, therefore to answer the question of how the remedy can be provided in case of violation of human rights committed by transnational corporations. Can the extension of the traditional elements of civil liability in a fuzzy logic, adapt the civil liability mechanism to the needs of complex structures of transnational corporations, or should we seek remedy in a mechanism beyond civil liability?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Transnational Corporations
  • Human Rights
  • Right to Compensation
  • Fuzzy Logic
الف. فارسی
ابوذری، مهرنوش (۱۳۹۸) «نگرش فازی در حوزه سن مسئولیت کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، سال ۸۳، شماره ۱۰۸، صص 1-23.
باریکلو، علی‌رضا (۱۳۸۵) مسئولیت ‌مدنی، تهران: میزان.
حسینی، هادی (۱۳۹۴) «مسئولیت تبعی دولت در جبران ضرر‌‌های بلا جبران وارده به شهروندان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، جلد ۸، شماره ۲۸، صص 123-166.
دالوند، فضل ‌اللّه (۱۳۸۶) تقسیم ‌مسئولیت‌ مدنی با رویکرد تطبیقی، اصفهان: دادیار، چاپ اول.
دراب‌ پور، مهراب (۱۳۸۷) مسئولیت‌های ‌خارج ‌از قرارداد: پرداخت‌ خسارت، استرداد عین ‌و امتیازات‌، تهران: مجد.
صالحی مازندرانی، محمد، ذاکری‌نیا، حانیه (۱۳۹۲) «شخصیت حقوقی شرکت‌های چندملیتی و آثار آن»، دوفصلنانه علمی حقوقی تطبیقی، دوره 0، شماره ۲۴، بهار و تابستان، صص 146-161.
صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب‌الله (۱۳۹۱) مسئولیت مدنی، الزامات خارج از قرارداد، قم: انتشارات سمت.
قاسم‌زاده، سیدمرتضی (۱۳۸۷) الزام‌ها و مسئولیت‌ مدنی بدون ‌قرارداد، تهران: میزان، چاپ دوم.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲) مسئولیت مدنی: الزامات خارج از قرارداد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۶) الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد: ضمان‌ قهری، مسئولیت‌ مدنی، غضب‌ و استیفا، تهران: انتشارات‌ دانشگاه تهران.
یزدانیان، علیرضا (1386) حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران: میزان، جلد اول.
یزدانیان، علیرضا (1392) «مطالعه تطبیقی اندیشه جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوه جبران خسارت»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 43، شماره 3، صص 203-221.
یزدانیان، علیرضا (۱۳۹۵) «قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان‌بار»، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۰، شماره ۹۴، صص 235-258.
یزدانیان، علیرضا (۱۳۹۶) «طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۷، شماره ۲، صص 379-397.
ب. انگلیسی
Bittle, S., Snider, L. (2013) “Examining the Ruggie Report: Can Voluntary Guidelines Tame Global Capitalism?”, Critical Criminology, Springer, No. 21, pp. 177–192.
Commission on Human Rights (2004) Report on the sixtieth session: 2004/116. Responsibilities of transnational corporations and related business enterprises with regard to human rights.
Deva, Surya, Bilchitz, David (dirs.) (2013) Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? Cambridge: Cambridge University Press.
Global Justice Now (2016) “Controlling Corporations The case for a UN Treaty on Transnational Corporations and Human Rights”. Global Justice Now Publicqtion.
Human Rights Council (2008) Clarifying the Concepts of “Sphere of influence” and “Complicity”: Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie.
Lustig, Doreen (2020) Veiled Power, International Law and the Private Corporation, 1886–1981, Oxford University Press.
John G. Ruggie (2007) “State Responsibilities to Regulate and Adjudicate Corporate Activities under the United Nations’ core Human Rights Treaties: Prepared for the mandate of the Special Representative of the United Nations Secretary-General (SRSG) on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises”, [s.l.]: Kennedy School of Government and Harvard Law School.
John, Ruggie (2008) Protect, respect and remedy: a framework for business and human rights: report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises.
NOLAN, Justine (2016) Business and Human Rights in Context, in Dorothée BAUMANN-PAULY et Justine NOLAN (dirs.), Business and Human Rights: From Principles to Practice, [s.l.]: Routledge.
OHCHR (2012) The corporate responsibility to respect human rights: an interpretive guide.
Record, Katherine L, and S Bryn Austin (2016) "Paris Thin": A Call to Regulate Life-Threatening Starvation of Runway Models in the US Fashion Industry.” American Journal of Public |Health, Vol. 106, No. 2, pp. 205–206.
Shelton, Dinah (2015) Remedies in International Human Rights Law, Third edition, Oxford: Oxford University Press.
Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights (2003) Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights.
UN General Assembly (1966) International Covenant on Civil and Political Rights.
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2011) Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework.
United Nations General Assembly (1984) The Universal Declaration of Human Rights.
United Nations General Assembly (1985) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
United Nations General Assembly (2005) Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.
Weissbrodt, David (2017) Business and Human Rights, in Human Rights and Corporations, [s.l.]: Routledge.
Wijesinghe, Prasadi (2018) “Environmental Pollution and Human Rights Violations by Multinational Corporations”. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3164142     or
    http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3164142
ج. فرانسه
Conseil des Droits de l’homme (2014) Résolution 26/9 : Élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme.
Delebecque, Philippe, Jerome pansier, Frederic (2008) Droit des obligations. 4é.éd. LexisNexis.
Légier, Gérard (2008) Droit civil. Les obligations. 19é.éd. Dalloz.
Lienhard. Claude (1995) Pour un droit des catastrophes. Recueil Dalloz.
Mireille DELMAS-MARTY et Izorche MARIE-LAURE (2000) Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit. Réflexions sur la validité formelle d’un droit commun pluraliste  , Revue internationale de droit comparé, vol. 52, no 4, Pp. 753-780.
Monnheimer, Maria (2021) Due diligence obligations in international human rights law, Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press.
Toulet, Valérie (2001) Droit civil. Obligations.Responsabilité civile. 1é.éd. Centre de publications universitaires.