دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 49، مهر 1402، صفحه 1-556