امکان‌سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم‌گرایی تا تفصیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران.

10.22099/jls.2023.40406.4360

چکیده

در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی بهبود برخی آسیب­های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص موجب کاهش دیه دانسته شده است. این آسیب­ها محدود بوده و شامل همه آسیب­های جنایی نمی­شود. پرسش بسیار حیاتی که در این رابطه هم برای محاکم قضایی و هم برای نهادهای متولی امر کارشناسی همچون سازمان پزشکی قانونی رخ کرده این است که آیا حقیقتاً تنها بهبود آسیب­های مصرح در فقه و قانون موجب کاهش دیه می­شود یا می­توان این تأثیرگذاری را به تمامی آسیب­های جنایی توسعه داد؟ با تأمل در متون فقهی می­توان دو دیدگاه مستقل در این زمینه یافت که دایر مدار نفی و اثبات جواز توسعه موارد بهبود هستند. این نوشتار با نقد و بررسی این دو دیدگاه، با رویکردی توصیفی – تحلیلی چنین نتیجه گرفته است که تأثیر بهبود بر میزان دیه آسیب­های مختلف، یکسان نیست بلکه بایستی در این زمینه قائل به تفصیل شد؛ با این بیان که در آسیب­هایی همانند قطع عضو، زوال منافع، جراحات - غیر از شجاج و غیر از جائفه و نافذه - و اغلب آسیب­های استخوانی بایستی معتقد به تأثیر بهبود بر میزان دیه شد اما در آسیب­هایی همانند شجاج، جائفه و نافذه و نیز تغییر رنگ پوست نمی­توان بهبود را بر میزان دیه مؤثر دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Recovery on Blood Money Amount: From Dogmatism to Detail

نویسنده [English]

  • mohammad jafar sadeghpuor
rAssistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Shar-e-Kord University, Shar-e-Kord, Iran
چکیده [English]

Statement of the Problem and Research Objective: Within jurisprudential texts and the Islamic Penal Code, the recuperation of certain injuries leads to a reduction in the corresponding blood money. Notably, the complete recovery from a spinal fracture, for instance, decreases the blood money from the total to one-tenth of its original value (Allameh Helli, 1420, 5/582 and Article 647 of the IPL). However, a notable limitation emerges: the scope of injuries subject to this reduction remains restricted, and a general rule regarding the influence of recovery on blood money quantity is absent. The core focus of this research is to explore the potential for extending the instances where recovery affects blood money amounts. The research aims to elucidate the position of Imamih jurisprudence and the Islamic Penal Code on this matter.
Research Questions: A pivotal inquiry arises concerning the blood money for unspecified injuries assuming recovery occurs. Does the fixed blood money also decrease for these cases upon recovery? Is the decision to reduce blood money exclusive to cases explicitly stipulated in Islamic jurisprudence or the penal code?
Theories: The penal code leaves this issue unaddressed, yielding two distinct viewpoints in jurisprudence. One perspective negates the generalization of recovery cases, while the other affirms its possibility. This article refrains from dogmatically endorsing either theory but instead evaluates the impact of recovery on blood money quantities based on fundamental texts concerning blood money and contextual reflection.
Method: This study employs a library-based data collection method. The analysis and exposition follow a descriptive and analytical approach.
Results: The author's contemplation of the potential influence of recovery on the blood money for injuries impacting individuals' physical well-being leads to the following conclusions:
Amputation of Limbs and Extremities: Religious texts indicate that blood money for organs intends not to compensate harm but to rectify the gap resulting from limb loss. Consequently, blood money for amputations becomes inapplicable upon limb transplantation or repair. Compensation is contingent on expert consultation. Thus, the constraint on blood money does not hinder its effect on recovery.
Extinguishment of Interest: Stipulations by certain jurists on fixed compensation in cases of restored hearing and reason imply that if recovery of interest is feasible, the blood money reflects temporary rather than permanent extinguishment. For miraculous or unforeseen interest returns, the prescribed blood money remains unchanged.
Wounds: Recovery of head, face, grave, and scratch wounds doesn't impact fated blood money. The juridical titles governing these cases warrant fixed blood money, unaffected by recovery. Consultation with experts determines compensation if wounds heal.
Bone Damage: In cases of bone damage like fractures, crushing, and dislocations, recovery reduces blood money, reflecting the influence of recovery described in religious texts. However, scratches and bone-clearing wounds, where blood money corresponds to established titles, remain unaffected by recovery.
Skin Color Change: Skin color alteration fixes the blood money amount, and the subsequent return to the original color post-crime has no impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Harm
  • Recovery
  • Crime
  • Blood Money
Allame Helli, Y. (1992). Ghavaed Al Ahkam, Vol: 3;9, Qom, Ismaeelian Institution. [In Arabic]
Allameh Helli, Y. (1990). Tabsera al-Moteallemin fi Ahkam al-Din, Tehran, Ministry of Culture. [In Arabic]
Allame Helli, Y. (1999). Tahrir al-Ahkam al-Shari'a ala Mazhab al-Imamiyya, Vol 5, Qom, Imam Sadeq Institution. [In Arabic]
Allame Helli, Y. (1989). Ershad Al-Azhan, Vol: 2, Qom, Ismaeelian Institution. [In Arabic]
Amid Zanjani, A. (2012). The principles of jurisprudence: The section on criminal law, Tehran, Samt. [In Persian]
Ardabili, A. (1982). Majma' al-Fa'eda va al-Burhan fi Sharh Irshad al-Azhan, Vol: 13;14, Qom, Jame'e Modarresin Hoze Elmie Qom. [In Arabic]
Asadi Helli, A. (1986). Al-Mohazzab al-bare' fi Sharh al-Mokhtasar al-nafe', Vol: 5, Qom, Jame'e Modarresin Hoze Elmie Qom. [In Arabic]
Centre of Legal jurisprudence Research Center (2012). Ghanjineh esteftaat Ghazaii. [In Persian]
Elahi, B (2009). Osteology along with the joints, Tehran, Jeihoon. [In Persian]
Fayyaz Kaboli, M. (2005). Tozih al-Masael Treatise. Qom. Majlesi publication. [In Persian]
Gorji, A. (2011). Blood Money, Tehran, University of Tehran. [In Persian]
Ha'eri Tabatabayee, A. (1997). Riaz al-Masael, Vol: 16, Qom, Al al-bayt Institute. [In Arabic]
Hashemi Shahrodi, M. (1998). Musts of criminal jurisprudence, Tehran, Mizan. [In Persian]
Horr Ameli, M. (1988). Wasael al-Shia, Vol: 29, Qom, Al al-Bayt. [In Arabic]
Hosseini Haeeri, K. (2003). Figh al-oqood, Vol: 2, Qom, Islamic Thought Forum. [In Arabic]
Hakeem, S. M. (1994). Minhaj al-Saleheen, Vol: 3, Beirut, Dar Al-Safvah. [In Arabic]
Ibn Hamze Toosi, M. (1987). Al-vasilah ila neil al-fazilah, Qom, Mar'ashi Library. [In Arabic]
Ibn Idris Helli (1989). Al-Saraer al-havi le-tahrir al-fatavi. Vol: 3, Qom, Islamic Development Organization. [In Arabic]
Ibn Zohreh Halabi, H. (1996). Ghania al-Nozoo' ila Elmay al-Osool va al-Foroo, Qom, Imam Sadeq institute. [In Arabic]
Ibn Saeed Helli (1985). Al-Jame' lil Sharae', Qom, Sayyed al-Shohada al-Elmia. [In Arabic]
Ibn Saeed Helli (2015). Nozhat Al-Nazer Fi Al-Jam' bein Al-Ashbah Va Al-Nazae'r, Qom, Manshoorat Razi. [In Arabic]
Ibn shojae Helli (2003). Ma'alem Aldin Fi Fiqh Alـyasin, Vol: 2, Qom, Enterprise Imam Sadegh. [In Arabic]
Khooyee, S. (2001). Mabani Takmela al-Menhaj, Vol: 42, Qom, The institution to revive Imam Khooyee's Works. [In Arabic]
Mirmohammadsadeqi, H. (2014). Crimes against persons, Vol:1, Teharn, Mizan. [In Persian]
Shobeyri Zanjani، M. (1998). ketab nekah, Vol: 3, Qom, raypardaz research institute. [In Persian]
Rohani Qommi, S. (1991). Fiqh al-Sadeq, Vol: 26;12, Qom, Dar al-Ketab. [In Arabic]
Sadeqpour, M. (2022). The Rule of Blood Money for Fractures: A Reflection on the Distance between the Popular View and the Islamic Traditions, Journal of Jurisprudential Research, 18 (3).752-733. 10.22059/JORR.2021.319998.1009049. [In Persian]
Sobhani Tabrizi, J. (1999). Al-Saom Fi Shariat Al-Eslami, Vol: 2, Qom, Institute of Imam Sadeq. [In Arabic]
Sabzivari, A. (1992). Mohdhab al-Ahkam, Vol: 29, Qom, Institute of al-Minār. [In Arabic]
Shahid Avval. (1989). Al-Lom'e al-Demashqie fi fiqh al-Imamyia, Beirut, Dar al-Torath. [In Arabic]
Shahid Thani, Z. (1989). Al-Roza al-Bahie fi Sharh al-lom'e al-Demashqie, Vol: 10, Qom, Davari. [In Arabic]
Shahid Thani, Z. (1992). Masalik al-Afham ila Tanqih Sharayi' al-Islam, Vol: 15, Qom, Al-Ma'aref al-Islamia institute. [In Arabic]
Sadooq, M. (1992). Man la Yahzarhoo al-Faqih, Vol: 4, Qom, Jame'e Modarresin Hoze Elmie Qom. [In Arabic]
Seymari, M. (1999). Qayat al-Maram fi Sharh Shara'e al-Islam, Vol: 4, Beirut, Dar al-Hadi. [In Arabic]
Tabrizi, J. (2007). Tanghih Mabani al-ahkam- Ketab al-Diat, Qom, Dar al-Seddigha. [In Arabic]
Toosi, M. (1980). Al-Nihaya fi Mojarad al-Fiqh va al-fatavi, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic]
Toosi, M. (1986). Tahzib al-Ahkam, Vol: 10, Tehran, Dar al-Kitab al-Islamia. [In Arabic]
Toosi, M. (1986). Al-khelaf, Vol: 5, Qom, Islamic Development Organization. [In Arabic]
Toosi, M. (2008). Al-Mabsoot fi feqh al-Imamyia, Vol: 7, Tehran, al-Maktaba al-Mortazavi-e le Ihya-e al-Asar-e al-Ja'farie. [In Arabic]
Ameli، J. (n.pn). Meftah al-keramah fi sharh qavaed al –alameh, Vol: 10, Beirut, dar al- torath al-arabi. [In Arabic]
Fazel Lankarani, M. (1997). Tafsil al-Shari'a fi Sharh Tahrir al-vasila- alDiat, Qom, Aemme Atthar. [In Arabic]
Fazel Hindi, M. (1995). Kashf al-lesam va al-ibham an Qavaed al-ahkam, Vol: 11, Qom, Islamic Development Organization. [In Arabic]
Farahidi, K. (1989). Ketad al-Aein, Vol: 6, Qom, Hijrat Publishing. [In Arabic]
Fayyaz Kaboli M. (n.pn). Minhaj al-Saleheen, Vol: 3, Najaf: No Name. [In Arabic]
Koleini A. (1986). Al-Kafi, Vol: 7, Qom, Dar al-Ketab al- Islamie. [In Arabic]
Kidari Q. (1995). Isbah al-Shia bemesbah al-Shari'a, Qom, Imam Sadeq Institution. [In Arabic]
Mohaqeq Helli, J. (1987). Shara'i' al-Islam fi Masai'l al-halal va l-haram, Vol: 4, Qom, Ismaeelian Institution. [In Arabic]
Mohaqeq Helli, J. (1997). Al-Mokhtasar al-nafee, Vol: 2, Qom, al- Matbooat al-Diniah. [In Arabic]
Murashi Najafi, S. (1994). Al-Qesas, Vol: 1, Qom, Ayatollah Murashi Najafi Library Publications. [In Arabic]
Moghniah M. (2000). Figh ala al-Mazaheb al-Khamseh, Vol: 6, Beirut, Dar al-Javad. [In Arabic]
Mofid, M. (1992). Al-Muqanna, Qom, congress Sheikh Mofid. [In Arabic]
Makarem Shirazi, N. (2006). Al-fatava al-Jadideh, Vol: 2, Qom, Publications of Imam Ali School. [In Arabic]
Moosavi Khomeini, R. (n.pn). Tahrir al-vasilah, Vol: 2, Qom, Dar al-elm. [In Arabic]
Najafi, M. (1983). Javaher al-Kalam fi Sharh Shara'e al-Islam, Vol: 43, Beirut, Dar Ihya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]
Vahid Khorasani, H. (2007). Minhaj al-Saleheen, Vol: 3, Qom, Publications of Imam Baqir School. [In Arabic]
Zera'at, A. (2017). The Illustrated Explication of the Islamic Penal Code, the Entry on blood money, V 3,Tehran, Javedane Publication. [In Persian]