دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 48، مرداد 1402، صفحه 1-353