اثر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان در مسئولیت مبتنی بر تقصیر با رویکرد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22099/jls.2023.44408.4784

چکیده

طرح بحث عدم قطعیت در عالم واقع موجب تردید در برخی نتایج معمول تحلیل­های اقتصادی ­شده است؛ بر اساس بسیاری از نتایج معمول در حوزه تحلیل اقتصادی میزان احتیاط قابل‌اعمال توسط عامل زیان متعارف برابر با سطح بهینه و درواقع مبتنی بر منطق هزینه _ سود است، درحالی‌که در عمل دیده می­شود عامل زیان برخلاف الگویی که از انسان معقول و متعارف ارائه شده است، همواره به میزان بهینه احتیاط نکرده و در برخی شرایط انگیزه خواهد داشت تا کمتر یا بیشتر از بهینه احتیاط کند. مقاله حاضر با استفاده از روش اقتصادی به بررسی تأثیر عدم قطعیت بر انگیزه­ عامل زیان برای احتیاط به‌عنوان نقدی بر نتایج معمول تحلیل اقتصادی می­پردازد. در واقع پرسش اصلی در مورد اثر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان در انتخاب سطح بهینه احتیاط است. یافته­های مقاله حاضر نشان می­دهد که افراد در عمل بسته به درجه عدم قطعیت ناشی از اعمال قواعد مسئولیت، دارای انگیزه­های اقتصادی جهت اعمال احتیاط به میزان کمتر یا بیشتر از بهینه خواهند بود تا از این طریق هزینه­های شخصی خود را کاهش دهند. بر این اساس معیا­ر احراز تقصیر در نظام مسئولیت نظیر معیار «شخص متعارف» نمی­تواند تصویری واقعی از تصمیم‌های انسان ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Uncertainty on the Incentive of the Injurer in Fault-based Liability with an Economic Approach

نویسندگان [English]

  • Habibollah Rahimi 1
  • Nasrin Khodarahmi 2
1 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai university, Tehran. Iran
2 Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The notion of uncertainty in the real world has raised doubts about the conventional outcomes of economic analysis. While economic analysis suggests that injurers apply an optimal level of care based on cost-benefit logic, empirical observations indicate that injurers often deviate from this rational behavior and exhibit varying levels of care. This raises the fundamental question of how uncertainty affects the motivation of the injurer in determining the optimal level of care.
Research studies have demonstrated that individuals adjust their level of care, either reducing or increasing it, in response to the degree of uncertainty associated with the application of liability rules that aim to minimize their costs. Consequently, negligence criteria in liability systems, such as the "Reasonable Human" standard, fail to accurately capture human decision-making.
This article aims to prove that real humans do not always act solely based on cost-benefit analysis, which forms the foundation of most legal analyses when making decisions. Instead, when faced with a high probability of an accident, individuals may exhibit care levels that deviate from the optimum.
The primary question addressed in this article is whether the cost-benefit logic model, under conditions of uncertainty, can provide a criterion for determining fault that truly reflects the decision-making process of real individuals regarding the applicable level of caution.
The hypothesis or claim of this article is that the injurer's decision based on the "reasonable person" criterion is not immune to the effects of uncertainty on the injurer's motivations and the quality of the resulting loss. Consequently, the exclusive reliance on the "reasonable human" standard for establishing negligence, in the presence of uncertainty, introduces a departure from the model of rational behavior. Hence, economic models of civil responsibility are not fully compatible with this standard, as they fail to accurately depict human decision-making and yield objective results that align closely with reality.
Research Method:
This article utilizes an economic approach to explore the impact of uncertainty on the injurer's incentive to exercise care, aiming to critique the expected outcomes based on economic consequences.
Findings:
Considering the influence of uncertainty on the quality of the injurer's motivations, which results in deviations from rational behavior, it becomes apparent that the theory of "reasonable person's behavior" as an interpretation of the negligence verification criterion fails to provide an accurate representation of human decisions.
The application of this criterion in the real world, seemingly influenced by the "theory of rational behavior" as an economic assumption, inevitably occurs under conditions of uncertainty. In other words, every decision, by its very nature, incorporates the presence of uncertainty and requires its effects to be taken into account.
The decision regarding the level of care that a reasonable person should exercise is made under the assumption that each level of caution corresponds to a distinct probability of liability, signifying a degree of uncertainty.
If an injurer faces a high probability of liability under the assumption of optimal care, there is an incentive to exercise more care than the optimum, and vice versa. Therefore, the decision of the reasonable injurer, based on the "reasonable person" criterion, is not exempt from the effects of uncertainty on the injurer's motivations.
Consequently, the exclusive reliance on the "reasonable human" standard for determining negligence, in the presence of uncertainty, leads to a departure from the model of rational behavior. This highlights the incompatibility of economic models of civil responsibility with the aforementioned standard, which fails to accurately portray human decisions and yield objective results that closely align with reality.
For instance, it is an undeniable proposition that a reasonable person, when making decisions about the level of care, considers a level of care based on cost-benefit logic. However, a real human, not merely an economic entity, may deviate from this proposition when faced with a high probability of liability despite taking optimal care. In such cases, the real human would be motivated to exhibit care levels beyond the optimum, even if it entails bearing expenses without economic justification. It becomes evident that reducing the degree of uncertainty and eliminating any ambiguity in establishing responsibility rules could be a potential solution.
In conclusion, this article argues that uncertainty significantly impacts the incentive of the injurer in fault-based liability with an economic approach. The reliance on the "reasonable human" standard, which is influenced by the assumptions of rational behavior in economic models, fails to account for the effects of uncertainty on human decision-making. As a result, economic models of civil responsibility do not fully align with this standard and cannot accurately capture human behavior. By acknowledging the inherent presence of uncertainty and its influence on decision-making, a more realistic and objective understanding of human motivations in determining the optimal level of care can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • Injurer
  • Fault-based Liability
  • Economic Approach
  • Optimal Level of Care
  • Reasonable Human Criterion
  • Negligence
  • Decision-making
الف. فارسی
بابائی، ایرج (1384). مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی به حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست،
بابائی، ایرج (1394). حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
بادینی، حسن (1388). نگرشی انتقادی به معیار «انسان معقول» برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، سال 40(1)، 73-94.
باریکلو، علی‌رضا (1396). مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
پوریان، محمدتقی (1396). نقد نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم‌گیری­های سیاست­های راهبردی، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، 6(23)، 209-227.
تیموری، عماد. رنانی، محسن. معرفی محمدی، عبدالحمید. (1396). نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 22(73)، 1-43.
 رنجبران، هادی (1395). آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری، چاپ سی و سوم، تهران: انتشارات اثبات.
صفاری، مهدی، هادی نژاد، منیژه، حق‌شناس، فریده (1384). آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای نور.
صفاری، مهدی، هادی نژاد، منیژه، حق‌شناس، فریده (1384). آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای نور.
صفایی، سید حسین. رحیمی، حبیب‌الله (1397). مسئولیت مدنی تطبیقی. تهران: موسسه­ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی (شهر دانش).
صفایی، سید حسین. رحیمی، حبیب‌الله (1396). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). تهران: انتشارات سمت.
کاتوزیان، ناصر (1386). الزامات خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر (1385). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهل و نهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار
 
ب. انگلیسی
Antoine, T. (1998). How The Wagner Act Came To Be: A Prospectus, Michigan Law Review, 96(8), 2201-2211.
Babaei, I. (2006).Theoritical Foundations Of Economic Analysis Approach To Law, Law and Politics Research, 9(23), 13-60.[In Persian]
Babaei, I. (2014). Civil Liability Rights And Non-Contractual Requirements, First Edition, Tehran: Mizan Publications. [In Persian]
Badini, H. (2010). A Critical Approach To The Standard Of Reasonable Human For Determining Negligence In Civil Liability, Journal of Private Law Studies, 40(1), 73-94. [In Persian]
Bariklo, A. (2016). Civil Liability, First Edition, Tehran: Mizan Publications Press.
Calfee, J. E. Craswell, R. (1984). Some Effects Of Uncertainty On Compliance With Legal Standard, Virginia Law Review, 70(5), 965-1003.
Cooter, R.; Ulen, T. (2016). Law And Economics, Berkeley: Berkeley Law Book.
Cooter, R. D. Ulen, T. S. (1986-1987). An Economic Case For Comparative Negligence. New York University Law Review, 61(1067), 1067-1111.
Faure, M. (2009). Tort Law And Economics, Volume 1, Second Edition, Cheltenham, UK. Northampton, Ma, USA. Edward Elgar Press.
Giuseppe Dari M., Parisi, F. (2006). The Economics Of Tort Law: A Precis, law and Economics Working Papers Series, 03-49,1-26.
Haddock, D., Curran, C. (1985). An Economic Theory Of Comparative Negligence. The Journal of Legal Studies, 14(1), 49-72.
Hirshleifer, J. Riley, J. G. (1995). The Analytics Of Uncertainty And Information, Cambridge: Cambridge University Press.
Johnston, J. (1991). Uncertainty Chaos And The Torts Process: An Economic Analysis Of Legal Form, Cornell Law Review, 76(2), 341-400.
Katouzian, N. (2008). Civil Liability (Non-Contractual Obligations), Tehran: Tehran University Press. [In Persian]
Katouzian, N. (2007). Introduction To The Science Of Law And The Study Of Iran's Legal System, 49 Ed, Tehran: Sherkat Sahami Press. [In Persian]
Kaplow, L., Shavell, S. (1999). Economic Analysis Of Law, Harvard Law School and National Bureau of Economic Research Press.
Klein, A. R. (2008). Causation And Uncertainty: Making Connections In a Time Of Change, Jurimetrics J. 49(1), 5-50.
Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty, Profit, Houghton Mifflin Company, Boston And New York Press.
Landes, W. Posner, R. A. (2002). The Economic Structure Of Tort Law, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.
Lange Voort, D. C. (1988). Behavioral Theories Of Judgment And Decision Making In Legal Scholarship: A Literature Review,Vanderbilt Law Review, 51(1), 1499-1526.
Porat, A. Stein, A. (2006). Tort Liability Under Uncertainty, New York: Oxford University Press.
Posner, R. A. (2011). Economic Analysis Of Law, 8 Ed. New York: Wolters Kluwer Law and Business Press.
Posner, R. A. Parisi, F. (2007). Economics Of Tort Law, Vol 1. Cheltenham, UK, Northampton, Ma, USA: Edward Elgar Publishing Limited Press.
Pourian, M. (2016). Criticism Of The Theory of Rational Choice In Strategic Policy Decisions, Strategic Policy Research, 6(23), 209-227. [In Persian]
Ranjbaran, H. (2015). Statistics And Probability And Its Application In Management And Accounting, 33 Ed, Tehran: Esbat Publications Press. [In Persian]
Safari, M., Hadinejad, M., Haqhshenas, F. (2006). Statistics And Probability In Management And Economics, vol. 1, Firth Ed, Tehran: Avaye Noor Publications. [In Persian]
Safari, M., Hadinejad, M., Haqhshenas, F. (2006). Statistics And Probability In Management And Economics, Vol. 2, First Edition, Tehran: Avaye Noor Publications. [In Persian]
Safai, S., Rahimi, H. (2017). Comparative Civil Liability, Tehran: Legal Studies and Research Institute (Shahr Danesh) Press. [In Persian]
Safai, S., Rahimi, H. (2016). Civil Liability (Non-Contractual Obligations), Tehran: Samt Publications Press. [In Persian]
Schäfer, H., Muller-Langer, F. (2008). Strict Liability Versus Negligence. 1-33. (Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40195/ or httpp // ssrn.com/abstract= 2062787).
Schäfer, H., Ott, C. (2004). The Economic Analysis Of Civil Law, Northampton: Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
Shavell, S. (2003). Economic Analysis Of Accident Law, National Bureau of Economic Research, 9483, 1-97 (Seven Parts).
Shavell, S. (1980). Strict Liability Versus Negligence, Journal of Legal Studies, 9(1), 1-25.
Teimouri, E., Renani, M. Marofo Mohammadi, A. (2016). Criticism Of Rational Choice From The Perspective Of Competing Approaches: Behavioral Economics, Laboratory And Brain Sciences, Iranian Economic Research, 22(73), 1-43. [In Persian]
Markesinis, B. S. Unberath, H. (2002). The German Law of Torts a Comparative Treatise, Oxford and Portland and Oregon, Hart Publication.
Miceli, T. J. (1997). Economics of The Law (Torts, Contracts, Property, Litigation), New York: Oxford University Press.
Wittman, D. A. (2003). Economic Analysis Of The Law, Blackwell Publishing.
 
ج. فرانسه
Jean, C. (1996). Droit Civil, t. 4, Les Obligation, 21 ed, Paris, Universitaires de France Press.