تعهد دولتها به اجرای فراسرزمینی حق بشر بر دسترسی به آب سالم و بهداشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

10.22099/jls.2023.46527.4887

چکیده

حق بر آب در زمره‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین‌المللی قرار گرفته است و خود پیش‌شرط برخی حق‌های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می‌باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه‌ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می‌کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین‌المللی دادگستری، مشخص می‌شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین‌ آنها نیز تسری می‌یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که در نظام بین‌المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می‌توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می‌کند که همانند دیگر حق‌های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obligation of States to Extraterritorial Implementation of the Human Right to Access to Safe and Sanitary Water

نویسندگان [English]

  • Aghil Mohammadi 1
  • hiva hajimolla 2
1 Assistant Professor, Department of Public & International Law, School of Law & Political Sciences, Shiraz University
2 Ph.D. of International law
چکیده [English]

The right to water is one of the economic, social and cultural rights that have been approved by international documents. In implementing this right, states are committed to provide human access to safe and sufficient water for drinking, sanitary and domestic purposes. Although the commitment to the implementation of human rights, including the right to water, has been established in a way that basically obliges states when taking measures in their territorial territory, but based on the doctrine, the approach of human rights treaty bodies such as the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, as well as opinions International Court of Justice, it is clear that the obligation of states to implement the right to water extends beyond their territory. In view of this issue, this article based on a descriptive-analytical method answers the question that in the international human rights system, how can states implement their obligation to the extraterritorial implementation of the right to water? The article argues that, like other second-generation human rights, states are committed to respect, protect and fulfill (at two levels of maximum and minimum obligations) the right to water beyond their territory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Right to Water
  • Extraterritorial Jurisdiction
  • Obligation to Respect
  • Obligation to Protect
  • Obligation to Fulfill