دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، خرداد 1397، صفحه 1-344 
پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه

صفحه 129-160

10.22099/jls.2018.24657.2314

الهام شراعی؛ علیرضا یزدانیان؛ رضا عباسیان؛ سید محمد هادی مهدوی