آثار مورد حمایت در پیش نویس لایحه حمایت از حقوق ادبی و هنری ایران و کنوانسیون برن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

2 دانش آموخته دکتری فقه،حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده

با وجود تحوّلات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوّت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدّت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حلّ و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن  تنظیم نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protected Works under Iranian Literary & Artistic Rights Protection Draft and Bern Convention

نویسندگان [English]

  • davood andarz 1
  • Abolfazl Ahmadzade 2
1 Assistant Professor of Private Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Ph.D in Islamic Jurisprudence, Law and Imam Khomeini Thought, Damavand Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Despite many advances in the field of intellectual property protection in the world, the regulations of Iran with regard to the protection of intellectual property are confronted with many uncertainties and ambiguities and are not in line with international legal standards. In this regard, the "working group of legal system of Intellectual Property of Council Information Secretariat" in the past few years has prepared a draft including 180 Articles. This article examines the strengths and weaknesses of this draft, types of copyright, protected works, duration and conditions of protection, remedy for breach of the right, competent authority of settlement of disputes under the draft articles and Bern Convention. It should be noted that Iran is not still the member of an international convention on the protection of literary and artistic rights and if Iran joins WTO, it will automatically be bound by the provisions of the articles 1 to 22 of the Bern Convention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protected Works
  • Intellectual Property
  • Literary & Artistic Rights
  • Iranian Literary & Artistic
  • Rights Protection Draft
  • Bern Convention
الف. فارسی
ایمانی، عباس(1381)، استثنای مهم حق مؤلف استفاده منصفانه از اثر دیگری، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 3.193-212.
بث پیترز(1387)، مفاهیم اساسی حقوق مؤلف و حقوق وابسته؛ ترجمه اولاد، ذبیح الله، مجله دیدگاههای حقوقی، ش 15.
دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی(1389)، پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ، چاپ اول ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
دوستدار، مطلب(1389)، قانون مطبوعات (به انضمام قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی) چاپ پنجم، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
زرکلام، ستار(1384)، قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان، مترجم. ج اول، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی.
شیخی، مریم(1384)، ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری درحقوق ایران و موافقت نامه‌های بین‌المللی، مجله حقوقی دادگستر، ش50، 177-207.
عرفانی، محمود(1385)، بررسی تطبیقی تحول جدید حقوق مالکیت ادبی وهنری، تهران ، مجله مؤسّسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، ش 2.
غریبی، ضرغام(1382) روش‌های حل و فصل بین‌المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی، مجله حقوقی بین‌المللی، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ش 29.111-148.
قاسمی، محسن(1385)، «سیر تحول حق مؤلف در جامعه بین‌المللی»، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ش 35.147-193.
صادقی، محمود؛ طهماسبی، علی(1384)، حقوق پدیدآورندگان پایگاه داده مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، مجله حقوقی دادگستری، ش 50. 137-176.
صفایی، سید حسین(1375)، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
ممتاز، جمشید(۱۳۷۶) تفاهم‌نامه سازمان جهانی تجارت راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی سازمان جهانی تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. تهران.
منصوری، پرویز(1382)، تئوری بنیادی موسیقی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر کارنامه.
میرحسینی، سید حسن(1385)، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، جلد دوم، تهران: نشر میزان.
ب: انگلیسی
Bently, Lionel & Sherman.Brad, (2001), Intelectcal Property Law, Oxford University Press.
Davis, Gillian, (2002),Copyright and The Public Interest, Published: Sweet and axwell,London.
Stewart. S.M, (1989), International Copyright and Veghbouring Right, London Butterworths.
Taper, Collin, (1999),Computer Law, Publication: Longman.
Treiger-Bar, Lesli Kim, (2006), The Moral Right Integrity: A Freedom of Expression in New   Direction in Copyright Law, ed.Fiona Macmillan.
Wilson, Carolin, (2000), Intellectual Property Law in Nutshell, Publication: Sweet and Maxwell,  London.
ج. فرانسه
Andre, Lucas & Jacques, Henri, (2001), Traite de Propriete Litterair et Artistique, Litec.
Colombet Claud, (1997), Propriete Litteraire et Artistique et Droit Voisins, Huitieme ed, Dalloz.
Debbasch, Isar & Agostinelli, (2002), Droit de la Communication, Audiovisuel Presse-Internet.
Musouye. C, (1978), Guid de la Convaention Bern,Geneve,O.M.P.I.
Pollqud-Dulian,Federic, (2005), Le Droit d'Auteur, Economica.
Vivant,Michel, (2003), Les Grandes Arrets de la Propriete Intellectuelle, Dalloz.