دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1397، صفحه 1-261 
5. نگاهی نو به حکم وصیّت به ثلث

صفحه 129-158

حمید مسجدسرائی؛ مصطفی جبّاری


6. واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

صفحه 159-188

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی