دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 30، اسفند 1397، صفحه 1-261 
واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

صفحه 159-188

10.22099/jls.2019.30011.3010

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی