معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی دولت در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت 2001

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین‌الملل و عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران(پردیس فارابی)، قم، ایران

چکیده

در نظام بین‌المللی در مواردی دولت‌ها بدون کمک سایر دولت‌ها قادر به نقض تعهدات بین‌المللی خود نیستند. لذا در نقض یک تعهد بین‌المللی، با دولت مباشر و دولت معاون روبرو هستیم. از طرف دیگر، مبنای طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از فعل متخلفانه بین‌المللی 2001 بر مسئولیت مستقل استوار است. سؤال این است که مسئولیت دولت معاون در این طرح بر چه مبنایی استوار است؟ در صورت احراز مسئولیت دولت معاون، وی به چه میزان در جبران خسارت زیان‌دیده سهیم خواهد بود؟ پاسخ ما این است که به اعتقاد کمیسیون حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل معاصر قاعده عام معاونت را پذیرفته است. در ماده 16 طرح، این قاعده اولیه از سوی کمیسیون با شرایطی در میان قواعد ثانویه تدوین شد. علی‌رغم تلاش ارزشمند کمیسیون حقوق بین‌الملل، از یک طرف شرط تعهدات بین‌المللی مشترک میان دولت معاون و دولت مباشر مانع از عمومیت قاعده شده و از سوی دیگر مسئله نتایج حقوقی این نوع مسئولیت و توزیع مسئولیت میان دولت مباشر و معاون در طرح و تفاسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل مبهم باقی مانده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Complicity inCommitting Internationally Wrongful Actsin the Draft Articles on Responsibility of States 2001

نویسنده [English]

  • mahadi Hadadi
Assistant Professor of International Law, Faculty of Law, University of Tehran, (Farabi Campus), Qom, Iran
چکیده [English]

In the international system, in some cases, states without the aid of other states are not in a position to violate their international obligations. Therefore, in violation of an international obligation there are a perpetrator state and an abetting state. On the other hand, the draft on responsibility state for internationally wrongful act 2001 is based on independent responsibility. Therefore, the question arises as to the basis for the responsibility of the assisting state in this draft? Another question is that in the event of the assumption of the responsibility of the deputy state, how much it will contribute to the loss compensation? In this article it will be noted that unlike the rules of international responsibility of state under classic international law, according to the International Law Commission, in contemporary international law, general complicity rule is accepted. Despite the valuable efforts of the International Law Commission, On the one hand, condition of joint international obligations among perpetrator state and the assisting state has caused the rule not to be general, on the other hand the legal consequences of this kind of responsibility and distribution of responsibilities between the perpetrator state and deputy state has remained vague in the draft and interpretations of the International Law Commission.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complicity
  • Derived Responsibility
  • Primary Rule
  • Reparation
  • Rules of International Responsibility
الف. فارسی
فلسفی، هدایت الله (1379) حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: نشر نو.
توکلی طبسی و دیگران (1392) «مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 49، صص 96-61.
حدادی، مهدی و محمد ستایش‌پور (1396) «کنکاش در لزوم وجود نهاد "مسئولیت اشتقاقی " در آورده‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 3، صص 795-771.
حدادی، مهدی و محمد ستایش‌پور (1397) «تسهیم مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از عمل دولت دیگر یا سازمان بین‌المللی»، فصلنامه دولت پژوهی، دوره 4، شماره 14، صص 182-149.
رضوی حاجی‌آقا، سید مهدی، مجتبی بابایی (1396) «انتقال مفاهیم مسئولیت دولت‌ها به حوزه سازمان‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش رو»، مجله مطالعات حقوقی، دوره نهم، شماره چهارم، صص 176-141.
ب. انگلیسی
Aust, Helmut Philipp (2011) Complicity and the Law of State Responsibility, Cambridge: Cambridge Univer­sity Press.
Ceron, John (2008) "Re-examining International Responsibility: Complicity in the Context of Human Rights Violations", ILSA Journal of International & Comparative law, Vol 14 (2), pp. 525-534.
Crawford, James (2013) State Responsibility: General Part, Cambridge: Cambridge University Press.
Dominice, Christian (2010) “Attribution of Conduct to Multiple States and Implication of a State in the Act of Another State”, in Crawford, James, Pellet Alain and Olleson, Simon, The Law of International Responsibility, Cambridge: Cambridge University Press.
Graefrath, Bernhard (1996) “Complicity in the Law of International Responsibility”, Revue belge de droit international, Vol. 29, pp. 425-438.
Jackson, Miles (2015) Complicity in International Law, Oxford: Oxford University Press.
Lanovoy, Vladyslav (2014) “Complicity in an Internationally Wrongful Act”, in Nollkaemper, Andre and Plakokefalos, Ilias, Principles of Shared Responsibility in International Law: An Apprisal of the State of the Art,Cambridge: Cambridge University Press.
Lanovoy, Vladyslav (2016) “Complicity and Its Limits in the Law of International Responsibility, Hart Publishing, Oxford: Portland,Oregon.
Lowe, Vaughan (2002) "Responsibility for the Conduct of Other States", Japanese Journal of International Law, pp 1-15.
Nedeski, Natasa & Andre Nollkaemper (2012) Responsibility of International Organizatons in Connection with Acts of States, (visited:2018/10/02), Available at: https://ssrn.com/abstract=2071179
Nolte, Gerorg & Aust. Helmut (2009) "Equivocal Helpers—Complicit States, Mixed Messages and International Law", International and Comparative Law Quarterly, Vol. 58, pp. 1-30.
Sladojevic, Tina. D (2015) "Military Aid as Complicity in International Crimes: Individual or State Responsibility", Pravnik, Vol. 70, No. 132, pp. 643- 738.
Stern, Brigitte (2010) “The Obligation to Make Reparation”, in Crawford, James, Pellet, Alain and Olleson, Simon. (eds) The Law of International Responsibility, Oxford: Oxford University Press.
Tams, Christian (2002) "‘All’s Well that Ends Well—Comments on the ILC’s Articles on State Responsibility", Heidelberg Heidelberg Journal of International Law, Vol. 69, pp. 759- 808.
 
Documents
Ago, Roberto (1979) Eighth Report on State responsibility, (A/CN.4/318 and Add.1 to 4).
Ago, Roberto (1970) Second Report on State Responsibility, (A/CN.4/233).
Arangio-Ruiz, G. (1989) Second Report on State Responsibility, ILC Ybk,II (1).
Factory at Chorzow, Merits, 1928, PCIJ, Series A, No 17, p 47
Gaja, Giorgio (2009) Seventh report on responsibility of international organizations, (UN Doc. A/CN.4/610, §75).
ICJ Report, 1966
ICJ Report (2007) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro).
ILC Ybk 1978/ I.
 ILC Ybk 1999/II(2).
ILC Ybk 2001/II(2).
ILC Ybk, 1998/II(1).
International Law Commision (2001) Draft Articles on International Responsibility of States (ARSIWA).
International Law Commision (2011) Draft Articles on Responsibility of International Organizations (ARIO).
Report of the International Law Commission on the work of its twenty-fifthsession, 1973 (A/9010/Rev.1).