دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-311 
نقش «وجدان» در پدیداری حقوق

صفحه 29-65

10.22099/jls.2020.5922

محمد آقایان حسینی؛ مسعود راعی؛ حمیدرضا جمالی؛ لیلا رئیسی