دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 35، فروردین 1399، صفحه 1-306 

مقاله پژوهشی

ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین‌المللی

صفحه 1-33

10.22099/jls.2020.5691

علی حسن بابایی؛ احمدرضا توحیدی؛ محمود قیوم زاده