دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-337 (4) 
6. تحلیل گفتمان کیفر در آستانه مشروطیت

صفحه 173-203

محمدصادق محمدی قهفرخی؛ غلامحسین الهام


7. نسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی

صفحه 205-234

پیام محمدی میرعزیزی؛ محمد صالحی مازندرانی