بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه‌سازی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

3 هیات علمی دانشگاه شیراز

4 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن‌ها در قالب تکنیک دوگانه‌سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این­که اقدام‌های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه‌سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می­سازد. با استفاده از این تکنیک می­توان به شکلی ضابطه‌مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن‌ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه­ای است که میان ضمانت اجرای مجازات­ها و اقدام‌های تأمینی تفکیک می­کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می­دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می­شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست‌گذاری شده، اما با عدم چارچوب‌بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است­ که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام‌آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون‌گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می­توان انگیزه­ ساده‌سازی پاسخ‌های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می­تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون‌گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه‌سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون‌گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش­های پاسخ­های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study species of penal sanctions from hybridization viewpoint in Iran and French law

نویسندگان [English]

 • Ali Najibiyan 1
 • mahammad hadi sadeghi 2
 • F Forughi 3
 • shahram ebrahimi 4
1 PhD. student Department of Criminal Law &Criminology, Faculty of Law and Political Science; Shiraz University
2 Associate Professor,Department Criminal Law and Criminology Shiraz University -Shiraz
3 Associate Professor,Department Criminal Law and Criminology Shiraz University -Shiraz
4 Associate Professor,Department Criminal Law and Criminology Shiraz University -Shiraz
چکیده [English]

Today, the increasing multiplicity of penal sanctions has doubled the need for a fundamental study of the position of each of them in the sphere of the technique of hybridization penal sanctions. The introduction of security measures with a security-based and incapacitation nature in modern and neoconservative criminal law with the aim of managing career criminals and with a punitive nature illustrates the importance of examining the evolution of the penal sanctions. The reflection of this penal policy, which is itself derived from modern criminal policy, both in formal and substantive criminal law in Iran and France, is in a manner that distinguishes between punishments and security measures and determines the governing legislative philosophy. The educational sanctions, medical writs, and judicial supervision, the postponement of the issuance of verdicts, as well as the guarantee of restorative sanctions, have a security nature and in some cases become sanctions with nature of punishment. Although this policy is aimed at managing dangerous criminals, they differ significantly from the usual definitions and criteria in determining the sanctions. the purposeful criminal policy of the legislature in combining the criminal sanctions can be motivated by simplification of responseو as well as, the policy of dealing with dangerous criminals. we believe both of these characteristics may have an emphasis on the criminal policy of managing dangerous criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hybridization
 • penal sanctions
 • punishment
 • security measures
 • dangerous state
 1. آشوری، محمد (1395) آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ نوزدهم (ویراست پنجم)، تهران: انتشارات سمت.

  آقایی جنت‌مکان، حسین (1393) حقوق کیفری عمومی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل.

  پاک‌نهاد، امیر (1388) سیاست جنایی ریسک مدار، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

  ابراهیمی، شهرام (1388) «ارزیابی تحولات اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر (از مراقبت و تنبیه تا تنبیه و مراقبت)»، تهران: مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از جرم، پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی با تاکید بر نقش پلیس، صص 142-166.

  ابراهیمی، شهرام، ایزدی، عبدالله (1392) «مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا»، مجله حقوقی دادگستری، 77 (84)، صص 7-40.

  القاصی‌مهر، علی، علی جانی‌پور و شهرام ابراهیمی (1397) «کنترل تحت نظر در حقوق کیفری ایران و فرانسه»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال نهم، شماره 2 (پیاپی 18)، صص 31-53.

  تاجمیر ریاحی، آرزو و محمود مالمیر (1395) «بررسی تحولات بازداشت موقت در نظام جدید دادرسی کیفری»، نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، قم: دانشگاه جامع علمی کاربردی استانداری قم، صص 306-330.

  تدین، عباس (1396) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی.

  حاجی‌تبار فیروزجائی، حسن (1387) «جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)»، تهران: مجله حقوقی دادگستری، 72 (64)، صص 68-88.

  حیدری، فریبرز (1397) «بررسی تطبیقی قرار نظارت قضائی در حقوق ایران و فرانسه»، تحقیقات حقوقی معاهده، شماره 2، صص 129-158.

  دهشیری، مهدی (۱۳۸۴) «بررسی تاریخی تحولات اقدامات تامینی و تربیتی»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال چهارم شماره ۴۱، پیاپی ۱۲۶، صص 5-15.

  رهامی، محسن (1377) مطالعه تطبیقی اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، رساله دکترا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

  سیمامونتی، سیلوی (1386) «جهت‌گیری­های اخیر حقوق کیفری صغار فرانسه درباره قانون 5 مارس 2007 راجع به پیشگیری از بزهکاری»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه علمی پیشگیری از جرم، (4)، صص 137-180.

  شمس ناتری، محمدابراهیم و دیگران (1392) قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

  قاسمی، ناصر (1371) اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، به راهنمایی محمدعلی اردبیلی، پایان نامه کارشناس ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

  گودرزی بروجردی، محمدرضا (1395) درآمدی بر قانون مجازات فرانسه، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.

  مسعودی مقام، اسدالله و میلاد امیری (1397) قرارهای نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.

  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1391) از جرم‌شناسی انتقادی تا جرم‌شناسی امنیتی، تقریرات درس جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

  نجفی ابرند­آبادی، علی‌حسین و حسین ­ایارگر (1393) «نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش‌ها و راهکارها»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 6 -2، صص 9-37.

   

   

   

  ب. فرانسه

  Al Shouli, Khaled (2010) L’hospitalisation de personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Droit, Déontologie & Soin, 10(3). 267-272

  Badinter, Robert (1988) Projet du nouveau Code penal, présentation du projet, Paris: ed. Recueil Dalloz.

  Bonfils, Philippe (2007) Les dispositions relatives au droit pénal des mineurs délinquants dans la loi prévention de la délinquance, Paris: Recueil Dalloz. 

  Bonfils, Philippe (2009) Présentation des préconisations de la commission Varinard, Paris: AJ Pénal. 9-45.

  Castaignède, Jocelyne (1999) Le suivi socio-judiciaire applicable aux délinquants sexuels ou la dialectique sanction-traitement. Recueil Dalloz, Chronique, 23-46.

  Couvrat, Pierre (1999) Chronique de l'execution des peines. Le suivi socio-judiciaire, une peine pas comme les autres. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 376-383.

  Danet, Jean (2010) Les politiques sécuritaires à la lumière de la Défense sociale nouvelle, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé(RSC). 49-67.

  Déchenaud, David (2007) L'égalité en matière pénale, (Doctoral dissertation), Sous la direction de Patrick Maistre du Chambon. Grenoble 2.

  Defferrard, Francis (2009) La dénaturation du plaider coupable (après la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures), Dr. pénal, étude n°13. 526-542.

  Delmas-Marty, Mireille (2007) Réflexions sur l'hybridation en procédure pénale: nécessité du droit comparé à l'heure de l'internationalisation penale; mélanges B. Bouloc, Dalloz.

  Desportes, Frédéric, Francis Le Gunehec (2009) Droit pénal general, Economica, Corpus droit privé, 16ème éd. n°1010.

  Joseph-Ratineau, Yannick (2017) La privatisation de la répression pénale (Vol. 1)Paris: Editions Publibook.

  Lavielle, Bernard (1999) Surveiller et soigner les agresseurs sexuels: un des défis posés par la loi du 17 juin 1998. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé(RSC), (1). 35-48.

  Lazerges, Christine (2008) La rétention de sûreté: le malaise du Conseil constitutionnel. Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, (3). 731-757.

  Lévy, Thierry (2009) Y a-t-il encore une place pour la responsabilité pénale? Pouvoirs (revue d'études constitutionnelles et politiques), (1), 43. 43-47.

  Matsopoulou, Henry (2008) Le développement des mesures de sûreté justifiées par la'dangerosité'et l'inutile dispositif applicable aux malades mentaux. Droit pénal,(4). 7-25.

  Pin, Xavier (2007) La participation consensuelle, in «Les nouvelles orientations de la phase exécutoire du procès pénal », vol. XXV; institut de sciences criminelles de Poitiers, Cujas.

  Pin, Xavier(a) (2009) La responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant mineur. In Etre parent aujourd'hui, Dalloz.

  Pin. Xavier(b) (2009) Lois pénales spéciales, Circulation routière, J-Cl. pénal Code 100, n°178.

  Poncela, Pierrette (2003) Quand le procureur compose avec la peine, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé(RSC). 139-163.

  Pradel, Jean (1995). D’une loi avortée à un projet nouveau sur l’injonction pénale. Recl. Dalloz.

  Pradel, Jean (2008). Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels dangereux; No.25.

  Ribeyre, Cédric (2007) La sanction réparation (loi n°2007-297 du 5 mars 2007), Chron. lég. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé(RSC). 896-938.

  Robert, Jacques-Henri (2006) Les murailles de silicium: commentaire de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, chron. No 2. ; Dr. pénal, 88-96.

  Robert, Jacques-Henri (2010) Récidive législative. Commentaire de la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverse dispositions de procédure pénale, Dr. pénal, étude n°8.

  Rouvillois, Frédéric. Bailly, Frédéric. & Fondation pour l'innovation politique. Colloque (2005) Le modèle juridique français: un obstacle au développement économique? Dalloz.

  Saas, C. (2004) L'ajournement du prononcé de la peine. Césure et recomposition du procès pénal, Dalloz, NBT, n°267.

  Saas, Claire (2004) De la composition pénale au plaider coupable: le pouvoir de sanction du procureur, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé(RSC)., 827-842.

  Salvage, Philippe (2010) La grande délinquance est-elle une maladie? Dr. Pénal, étude 3.433-456.

  Salvage, Philippe (2006) Réflexions sur les substitutions de peines en cascade, chron. no 10. Dr. penal. étude 10. 318-323.

  Ullmann, Matieu. (et autres), (1990) De la peine de substitution à la peine de réparation, chron. Dr. pénal, 134-158.

  Varinard, André (2008) Réforme de l’ordonnance de 1945 sur le droit des mineurs: les vrais propositions, Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales.

  Vermelle, Georges (2007) Stage (s), Mélanges B. Bouloc, Dalloz ; 1133-1156

  Volff, Jean (1995). Un coup pour rien! L’injonction pénale et le Conseil constitutionnel. Recl. Dalloz. 180-203.

  ج- قوانین و تارنماهای اینترنتی

  1. قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1387)
  2. Ordinance, Feb. 2, 1945.
  3. (Code de procédure pénale) 2008
  4. pén. (Code pénale) 2005.
  5. http://rc.majlis.ir
  6. https://actu.dalloz-etudiant.fr
  7. https://www.conseil-constitutionnel.fr
  8. https://www.courdecassation.fr
  9. https://www.legifrance.gouv.fr
  10. https://www.legifrance.gouv.fr
  11. https://www.lemonde.fr