تعهد به مذاکره در حقوق بین‌الملل در پرتو رویه دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیه بولیوی و شیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم ایران

چکیده

دیوان بین‌المللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولت‌های طرف اختلافات بین­المللی قرار می­گیرد. دولت­های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرح‌شده، در بعضی موارد درگیر آرمان­خواهی و ایده­آل‌گرایی مفرط می­شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصه‌ای، فرصت تبیین حقوق بین­الملل موجود را برای جامعه بین­المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می­سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری به صورت ایده­آل­گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره‌ این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره‌ تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیش‌روی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین­الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح می‌شود که گرچه توسعه حقوق بین‌الملل الزامات متعددی را در میان دولت­ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی­توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین­الملل بود. هرچند می‌توان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

obligation to negotiate in international law in the precedence of international court of justice with reference to the case of Bolivia v. Chili

نویسندگان [English]

  • Mostafa Fazaeli 1
  • masoud ahsannejad 2
1 Associate Professor, International Law, Law Faculty, Qom University
2 PhD candidate, Department of International Law, faculty of Law, university of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

International court of Justice has faced with different allegations from states that have raised various arguments about the Obligation to Negotiation”as a legal frame for Negotiation as a mean for settlement of disputes peacefully. Although briefly, the ICJ had discussed some legal aspects of this obligation in its previous cases. The most recent ICJ case concerning the obligation is 2018 case of “OBLIGATION TO NEGOTIATE ACCESS TO THE PACIFIC OCEAN (BOLIVIA v. CHILE)”. In this article we are to find out the way ICJ has referred to this obligation in international law. Therefore, the main question is that how is the status and position of the obligation to negotiate in international law and under the practice of the ICJ ? This article with the use of library documents and jurisprudence try to answer the question through deduction method of arguments. We believe that according to the international court of justice, there is no such a general obligation under international law. But it could be proved that the customary international law has evolved in this regard in some specific areas of international relations. The general principals of law determine how to perform the obligation. And finally as the court has noted we will discuss that the general rule on the nature of the obligation is not of results but of means.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Settlement of international disputes
  • Obligation to Negotiation
  • International Court of Justice
  • Bolivia Chili Case