ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل‌زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین­المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام­الشمول، به دنبال واکاوی و پیش­بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (1948) نزد دیوان بین­المللی دادگستری است. تحقیق پیش‌رو نشان می­دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل‌زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول محسوب می‌شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می­کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می‌شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به‌ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام­الشمول و دسته­جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می­تواند نقطه عطفی در حقوق بین­الملل محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of the Case of Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar) in the Light of Erga Omnes Obligations

نویسندگان [English]

  • Ahmad Momeni Rad 1
  • Amir Maghami 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Tehran, Iran
2 Department of Law and Political Science, Yazd University , Yazd, Iran,
چکیده [English]

The Present descriptive-analytic paper relying on the International Court of Justice's previous case-law on Erga Omnes obligations, following the investigation and anticipation of the outcome of the Gambia lawsuit against Myanmar in the case of application of the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide (1948) before The International Court of Justice. The foregoing research shows that, first, the Gambia request for provisional measures is sufficiently sufficient to achieve its intended purpose. Secondly, the obligations contained in the Convention considered as Jus Cogens and Erga Omnes Obligations which, although not affecting the jurisdiction of the Court, provide sufficient grounds for Gambia's right to file a lawsuit. The Rohingya group is also considered as the "protected group" under the Convention, but proving whether the Myanmar government is responsible for the commission of the crimes is based on evidence related to the control, direct or order of the perpetrators by the Myanmar government and the Court's assessment of the events. It will depend. The present case because it is based on Erga Omnes and Erga Omnes Partes Obligations, in line with the protection of human rights, can be a turning point in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Genocide Convention
  • Erga Omnes Obligations
  • Jus Cogens
  • International Responsibility of State
  • Protected Group
  • Myanmar
  • Gambia
 
اردبیلی، محمدعلی؛ حبیب­زاده، محمدجعفر و حسین فخر بناب (1385) «نسل­کشی و ضرورت جرم­انگاری آن در حقوق ایران»، مدرس علوم انسانی، ش 47، صص 25-1.
پاور، سامانتا (1385) معضلی برخاسته از جهنم؛ آمریکا و قرن نسل­کشی­ها، ترجمه مارینا بنیاتیان، تهران: نشر چشمه.
جاوید، محمدجواد و عقیل محمدی (1395) «ارزیابی قابلیت اجرای اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 1، صص 89-71.
حدادی، مهدی (1389) «استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام­الشمول»، مجله حقوقی بین­المللی، سال 27، شماره 42، صص 124-89.
حدادی، مهدی (1390) تحول در اجرای مسئولیت بین­المللی دولت‌ها، تهران: دادگستر.
خامنه­ای، سیدعلی (1398) «دولت‌های اسلامی علیه جنایات دولت میانمار اقدام عملی کنند»، (تاریخ مشاهده: 10/9/1398) در: https://www.leader.ir/fa/content/19209
رمضانی قوام­آبادی، محمدحسین؛ مهرداد محمدی و سیدمحمد حسینی (1396) «تأملی بر وضعیت حقوقی دولت‌ها در استناد به مسئولیت بین­المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 9، شماره 2، صص 175-147.
روحانی، حسن (1398) «حل مشکلات جوامع بشری در سایه علم و فناوری امکان پذیر خواهد بود»، (تاریخ مشاهده: 10/9/1398) در: http://www.president.ir/fa/100565
سلیمان­زاده، احمدرضا و هستی کوشا (1395) «بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین­المللی دادگستری»، فصلنامه مطالعات بین­المللی، شماره 49، صص 92-59.
شاملو، سوده و سارا شاملو (1396) «دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین­المللی دادگستری»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 9، شماره 2، صص 209-177.
کدخدایی، عباسعلی و امیر مقامی (1395) «ساختار آنالوگ حقوق بین­الملل»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 3، صص 489-465.
فلسفی، هدایت­الله (1391) حقوق بین­الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو.
مقامی، امیر (1390) «فرجام طرح مواد راجع به مسئولیت بین­المللی دولت»، حقوق ملل، شماره 2، صص 28-7.
میرعباسی، سیدباقر و سیدحسین سادات میدانی (1384) دادرسی­های بین­المللی: دیوان بین­المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران: جنگل.
 
ب. انگلیسی
Andolu Agency (2019) “Islamic Bloc Approves Legal Action Against Myanmar”, visited: 2019/12/11, available at: Https://www.Aa.Com. Tr/En/Asia-Pacific/Islamic-Bloc-Approves-Legal-Action-Against-Myanmar-/1408933
Bassiouni, M. Cherif (1996) “International Crimes: Jus Cogens And Obligatio Erga Omnes”, Law And Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, pp. 63-74.
Blakemore (2019) “Who are the Rohingya people?”, visited: 2019/12/10, available at: https://www.nationalgeographic.com/culture/people/ reference/rohingya-people/
Crawford, James (2013) State Responsibility, the General Part, Cambridge, University of Cambridge.
Human Rights Watch (2019) “Basic Facts on Universal Jurisdiction”, visited: 2019/12/11, available at: https://www.hrw.org/news /2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction
Kourtis, Dimitrios (2019) “The Rohingya Genocide Case: Who is Entitled to Claim Reparations?”, visited: 2019/12/10, available at: http://opiniojuris.org/2019/11/21
Merrills, John (1995) “Interim Measures Of Protection In The Recent Jurisprudence Of The International Court Of Justice”, The International And Comparative Law Quarterly, Vol. 44, No. 1, pp 90-146.
Miles, Cameron (2017) Purpose of Provisional Measures. Provisional Measures before International Courts and Tribunals, Cambridge: University of Cambridge.
OIC (2018) “Report of the Contact Group on Rohingya Muslims of Myanmar”, visited: 2019/12/11, available at: https://www.oic-oci.org/Docdown/?Docid=3345&Refid=1167
Pillay, Pryia (2019) “Three Complementary Legal Strategies for Accountability: A Momentous Week for the Rohingya”, visited: 2019/12/2, available at: http://opiniojuris.org/2019/11/19/
Quigley, John (2006) The Genocide Convention, An International Law Analysis, London: Ashgate.
Sicilianos, Linos‐Alexander (2002) “The Classification Of Obligations And The Multilateral Dimension Of The Relations of International Responsibility”, European Journal Of International Law, Vol. 13, Issue 5, pp 1127-1145. 
Van Poecke, Thomas, Marta Hermez and Jonas Vernimmen (2019) The Gambia’s gamble, and how jurisdictional limits may keep the ICJ from ruling on Myanmar’s alleged genocide against Rohingya, visited: 2019/12/2, available at: http://ejiltalk.org/the-gambias-gamble-and-how-jurisdictional-limits-may-keep-the-icj-from-ruling-on-myanmars-alleged-genocide-against-rohingya/
 
Documents:
A/HRC/RES/34/22.
ILC (2001) ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries.
OIC Charter, 2008.
OIC, 2019, Resolution No.4/46-Mm on the Situation of the Muslim Community in Myanmar.
OIC, 2019, Resolution No. 60/46-POL on The Establishment of an OIC Ad hoc Ministerial Committee on Accountability for Human Rights Violations Against the Rohingyas.
UN Fact-Finding Mission, Report Of The Detailed Findings (2018)
Application Instituting Proceedings And Request For Provisional Measures (2019)
Verbatim Record (2019-a) Case Concerning Application Of The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide (The Gambia V. Myanmar), 12 December 2019.
Verbatim Record (2019-b) case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), 11 Dec 2019
 
Cases:
ICC (2019) Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar.
ICJ (1948) Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Charter), advisory Opinion.
ICJ (1951) Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951, I.C.J. Reports 1951
ICJ (1970) Case Concerning The Barcelona Traction, Light And Power Company, Limited (New Application: 1962) (Belgium V. Spain), Second Phase, Judgment.
ICJ (1974) Nuclear Tests (Australia V. France), Separate Opinion of Judge Forster.
ICJ (1978) Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), Declaration by Judge Morozov.
ICJ (1980) United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment.
Icj (1984) Case Concerning Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua, Jurisdiction Of The Court And Admissibility Of The Application, Judgment.
ICJ (1990) Arbitral Award Of 31 July 1989, Provisional Measures, Order.
ICJ (1991) Passage Through The Great Belt (Finland / Denmark), Provisional Measures, Order.
ICJ (1993) Application Of The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide (Bosnia And Herzegovina V. Serbia And Montenegro), Provisional Measures, Order.
ICJ (1996-a) Application Of The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide (Bosnia And Herzegovina V. Serbia And Montenegro), Preliminary Objections, Judgment.
ICJ (1996-b) Oil Platforms (Islamic Republic Of Iran V. United States Of America), Preliminary Objection, Judgment,
ICJ (2001) LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment.
ICJ (2004) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion.
ICJ (2006) Armed Activities On The Territory Of The Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic Of The Congo V. Rwanda), Jurisdiction And Admissibility, Judgment.
ICJ (2007-a) Application Of The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide (Bosnia And Herzegovina V. Serbia And Montenegro), Judgment.
ICJ (2007-B) Case Concerning Pulp Mills On The River Uruguay (Argentina V. Uruguay) Request For The Indication Of Provisional Measures, Order.
ICJ (2011) Case Concerning Application Of The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (Georgia V. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment.
ICJ (2012) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), judgment.
ICJ (2014) Whaling In The Antarctic (Australia V. Japan: New Zealand Intervening), Judgment.
ICJ (2015) Application Of The Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide (Croatia V. Serbia), Judgment
ICJ (2016) Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea V. France), Provisional Measures, Order.
ICJ (2018) Alleged Violations Of The 1955 Treaty Of Amity, Economic Relations, And Consular Rights (Islamic Republic Of Iran V. United States Of America), Provisional Measures, Order.
ICJ (2019) Application Of The International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism And Of The International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (Ukraine V. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, 2019.
ICJ (2020) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Provisional Measures, Order.
ICTR (1998) The Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment
PCIJ (1924) The Mavrommatis Palestine Concessions, Series A - No 2.