دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1396، صفحه 286-1 
عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری

صفحه 117-140

10.22099/jls.2018.24736.2322

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


بیمه مضاعف

صفحه 177-208

10.22099/jls.2018.23072.2166

حبیب طالب احمدی؛ عبدالله رحمانی