دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1396، صفحه 286-1 
5. عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری

صفحه 117-140

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


7. بیمه مضاعف

صفحه 177-208

حبیب طالب احمدی؛ عبدالله رحمانی