ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

محور اصلی این پژوهش تبیین ماهیت رابطه راننده وسیله نقلیه و متصدی در پارکینگ‌های مختلف است. در مقاله حاضر که با روش تحلیلی انجام شده تلاش گردیده به این سؤالات پاسخ داده شود که ماهیت رابطه راننده و متصدی در پارکینگ‌های مختلف چیست؟ حدود مسئولیت متصدی پارکینگ‌های مختلف به چه میزان است؟ آیا شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ، معتبر است؟و این نتیجه حاصل شده که در حقوق ایران و آمریکا رابطه مذکور، عمل حقوقی است. ماهیت این پیمان نیز بر اساس نوع پارکینگ متفاوت است. در ایران این ماهیت می‌تواند اجاره مکان و اجاره عمل و قرارداد خصوصی باشد و اما در آمریکا ودیعه یا اجاره یا لیسانس دانسته شده است. در مورد اعتبار شرط عدم مسئولیت مندرج در قبض پارکینگ نیز اختلاف‌نظر وجود دارد اما معتبر دانستن این شرط، صحیح‌تر به نظر می‌رسد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal nature of various types of parking lot´s contracts in Iranian and American law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Khorsandian 1
  • zahra Asadi 2
1 Associate Professor, Private law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. student, Private law, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Tehran
چکیده [English]

 
The main purpose of this research is determining the nature of the relationship between driver and vehicle operator. In this article, we want to answer some questions such as: What is the nature of the relationship between driver and operator at the different types of parking lots? Whether the exclusion clause in parking's bill is valid or not? And etc.
 
Based on the type of parking, the nature of this legal relation is different in Iran and the American law. Some jurists believe that exclusion clause is valid and some of them believe it is invalid.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • parking contract
  • public parking
  • Auto contents
  • exclusion clause
الف. فارسی
اسکینی، ربیعا (1385). حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری)، تهران: سمت.
امامی، حسن(1363). حقوق مدنی، ج 2، تهران: اسلامیه.
پادشاه، محمد(1363). فرهنگ جامع فارسی. ج 6، تهران: خیام.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر(1389). وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج‌دانش.
خورسندیان، محمدعلی(1383). «تمایز مقاطعه‌کاری و بیع»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره هشت، شماره 3، 131-152.
خورسندیان، محمدعلی و قادر شنیور(1390). «ماهیت عقد مرکب در فقه و حقوق موضوعه»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره 4، 87-110.
دهخدا، علی‌اکبر(1373). لغت‌نامه، ج 11 و 12، تهران: دانشگاه تهران.
ره پیک، حسن(1387). حقوق مدنی (2). تهران: خرسندی.
شهیدی، مهدی(1377). تشکیل قراردادها و تعهدات. ج 1، تهران: حقوقدان
صابری، روح‌اله(1387). قراردادهای لیسانس، تهران: شهر دانش.
طاهری، حبیب‌اله(1376). حقوق مدنی، ج 4، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
عدل، مصطفی به کوشش محمد بندرچی (1373). حقوق مدنی. قزوین: بحرالعلوم.
عمید، حسن(1365). فرهنگ عمید، ج 1و3 تهران: امیرکبیر.
کاتوزیان، ناصر(1389). اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع)، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر(1389). دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین. ج 2، تهران: گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر(1384). دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش.
گلستانی، اسماعیل(1355). «اعمال حقوقی و وقایع حقوقی»، کانون وکلا، سال بیست‌وهشت، شماره 135-134، 62-76.
نوین، پرویز و عباس خواجه‌پیری(1377). حقوق مدنی 6، تهران: گنج دانش.
 
ب. لاتین
Case Comments (1963) “Liability of Parking Lot Operators for Car Thefts”, Washington and Lee Law Review, Vol. 20, Issue 2, pp. 365-361, Available at: http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol20/iss2/18 (2018/2/2)
Dratler Jr. Jay, McJohn  Stephen M. (2004). Licensing of Intellectual Property, New York Law Journals Press. (ebook)
Freedman, Warren(1949)  “ Voidance of Agreement Exempting New York Garages and Parking from Liability for Negligence”. Fordham Law Review, vol. 18, issue2, pp. 273-260
Garner, Bryan A. (2009) Black's Law Dictionary, 9th. Edition, West publishing co.
Lee,­ Susan S.K. (2003) “Capital and Operating Lease: A Research Report”. Federal Accounting Standards Advisory Board90-1  Available at: http://www.fasab.gov/pdffiles/combinedleasev4.pdf (2018/2/2)
Online Legal Dictionary by Farlex, Bailment, Available at:
Online Legal Dictionary by Farlex, licensing agreement, Available at:
Packler, Roy C. (1937) “Bailments:Automobile Parking Lots: Limitation of  Liability”, Marquette Law Review, Volume 22, Issue 1, pp. 58-55
Podesta, William F.  (1940) “The Liability of Parking Lot Owners”. St. John's Law Review, Vol.14, Iss.2. pp.  377-369
Recent Decisions, (2013) “Bailment-Liability of Parking Lot Operator (Tammelleo v. Solomon)”, St. John's Law Review, Vol. 24, Issue.1. pp. 119-116  Available at: http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview(2018/2/2)
Recent Decisions 1949)) “Parking Lot- Bailment- Theft by Employee Goldberg v. Kunz”,Maryland Law Review, Vol.10, issue2, pp.185-191 Available at: http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr (2018/1/15)
Seligson, Robert A. (1956) “Contractual Exemption from Liability for   Negligence”. California Law Review, Vol. 44, Issue1, pp. 129-119
Setlock, Edward (1937)  “Master and Servant: Statutory Regulation of Optometry: Employer and Employee Both Subject to Regulation”, Marquette Law Review,  Vol. 22, Issue 1, pp.57-60
Vetter, William.V. (1999)“The Parking Lot Cases Revisited: Confusion at or About the Gate”, Santa Clara Law Review, Vol. 40, Num. 1, pp. 64-26
Wickert, Gary L. (2012) Automobile Insurance Subrogation, New York: Juris Publishing.