انتقال مفاهیم مسئولیت دولت‌ها به حوزه سازمان‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، گروه الهیات و علوم اسلامی، ایران

2 استادیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، گروه الهیات و علوم اسلامی، ایران

چکیده

مواد پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش‌نویس مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، تفاوت‌هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت‌های مزبور منجر به طرح این سؤال می‌گردد که الگوی مسئولیت دولت‌ها تا چه حد با وضعیت سازمان‌های بین‌المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت‌ها با شرایط خاص سازمان‌های بین‌المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت‌ها در حوزه سازمان‌های بین‌المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین‌المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر ازکارکردی ارشادی یا توصیه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conveying the Concepts of the State`s Responsibility to the Field of International Organizations and Its Challenges

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Razavi 1
  • Mojtaba Babaee 2
1 International Law Instructor, Payam Noor University, Department of Theology and Islamic Sciences, Iran
2 Assistant Professor of International Law, Payam Noor University, Department of Theology and Islamic Sciences, Iran
چکیده [English]

Draft articles on State`s responsibility were drafted by the International Law Commission in 2001, and the draft articles on responsibility of international organizations were also set up by the Commission in 2011. The text and content of both documents are pretty much the same. However, there are differences between states and international organizations in terms of structure, legal personality, operations and measures. These differences lead to the question of how well the pattern of State`s responsibility is compatible with the status of international organizations. In this descriptive-analytic study, the inappropriateness of some concepts of the State`s responsibility with the circumstances of international organizations have been explained. In addition, it has been shown that the use of the concepts of the responsibility of States in the field of international organizations due to the lack or defect of relevant international practices is practically ineffective and maximum has a recommendatory function.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Responsibility
  • States
  • International Organizations
  • International Law Commission
الف. فارسی
آقایی، سید داوود(1385)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
امیدی، علی (1388) حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل، تهران: نشر میزان.
بیگ‌زاده، ابراهیم (1391)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: انتشارات مجد.
بلدسو، رابرت و بوسچک، بولزلا، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقایی (1375)، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
جوینز، کریستوفر سی.(1387)، حقوق بین‌الملل در قرن بیست و یکم، (ترجمه عباس کدخدایی)، تهران: نشر میزان.
دورموای، دانیل(1995)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، (ترجمه کمال‌الدین هریسی نژاد)، تبریز (1386، چاپ دوم): انتشارات آیدین با همکاری نشر جامعه پژوه.
سلیمی ترکمانی، حجت(1389)، «رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین‌الملل عام»، مجله حقوق بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شماره 42 ،231-207.
زمانی، سید قاسم(1388) حقوق سازمان‌های بین‌المللی: شخصیت، مسئولیت، مصونیت، چاپ پنجم تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا(1390)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش.
عالم، عبدالرحمن (1385)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
قاضی، ابوالفضل (1371) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
کاسسه، آنتونیو (2005) حقوق بین‌الملل عمومی، (ترجمه حسین شریفی طرازکوهی)، تهران (1385): نشر میزان.
کدخدایی، عباسعلی و عابدینی، عبدالله (1391)، «اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی»، مجله حقوق بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شماره 46،صص 34-8
کلایو، ارچر (2001) سازمان‌های بین‌المللی (ترجمه فرزانه عبدالملکی)، تهران: 1384، نشر میزان.
موسی‌زاده، رضا (1383) بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نشر میزان.
میرعباسی، سیدباقر (1389)، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، تهران: نشر میزان.
والاس، ربکا (1382)، حقوق بین‌الملل، ترجمه سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
ب. لاتین
Alvarez,J , (27 October 2006), “International Organizations: Accountability or Responsibility?” Address delivered at the Canadian Council of International Law, Available at: http: //www. temple. edu/law/ils/CCILspeech.pdf. (View date:2015/10/26).
 Amerasinghe,C. F. (2012),” Comments on the ILC’s Draft Articles on the Responsibility of International Organizations”, International Organizations Law Review, volume 9, Issue1.pp.29-3
Convention on the Privilegs and Immunities of the United Nations, Adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946, Article 8 (VIII), Section 30.
Cortes,Jose Manuel, (2013),” European Exceptionalism in International Law? The European Union and the System of International Responsibility”, in: Maurizio Ragazzi (ed), Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, pp. 189-200, Martinus Nijhoff Publishers.
International law Association, Study Group on the Responsibility of International Organizations, (Sofia Conference 2012), Retrieved from: www.ila-hq.org /pdf. View date:2015/09/09
 Moldner, Mirka, (2012),”Responsibility of International Organizations -Introducting the ILCs DARIO”,in: Armin von Bogdandy& Rüdiger Wolfrum (ed) Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 16,pp 281-328, Boston, martinus nijhoff publishers.
Pronto,Arnold, (2011), "An introduction to the Articles on the Responsibility of International Organisations ", South African Yearbook of International Law, vol. 36, pp. 94-119.
Proulx,Vincent-Joel, (2013),”An Uneasy Transition? Linkages between the Law of State Responsibility and the Law Governing the Responsibility of International Organizations”, in: Maurizio Ragazzi (ed), Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie,pp. 109-120, martinus nijhoff publishers.
United Nations, International Law Commission, (1 May 2007), “Comments and Observations Received from International Organizations”, (DOCUMENT A/CN. 4/582).
United Nations, International Law Commission, (17 March and 12 May 2006), “Comments and Observations Received from International Organizations”, (DOCUMENT A/CN. 4/568 and Add. 1).
United Nations, General Assembly, (1947), “Statute of the International Law Commission, Adopted by the General Assembly in resolution 174 (II) of 21 November 1947, As Amended by Resolutions 485 (V) of 12 December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 December 1955 and 36/39 of 18 November 1981”.
United Nations, International Law Commission, (2001),” Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-Third Session” (DOCUMENT. A/56/10(.(طرح مسوولیت دولتها،2001،)
United Nations, International Law Commission, (2011), “Report of the International Law Commission, Sixty-Third Session”, (DOCUMENT. A/66/10).(طرح مسوولیت سازمانهای بین المللی،2011)
United Nations, International Law Commission, (26 April-3 June and 4 July-12 August 2011) “Comments and Observations Received from International Organizations” (DOCUMENT A /CN. 4/637).
United Nations, International Law Commission, 2003, First Report on Responsibility of International Organizations by Mr. Giorgio Gaga, Special Reporteur, (Document. A/CN.4/532).
United Nations, International Law Commission, 2005, Third Report on Responsiblity of International Organization, by Mr. Girgio Gaja, Special Reporter, (Document. A/CN.4/553),P.13, para. 28.
United Nations, International Law Commission, 2007, Comments and Obsevations Received from International Organizations (Document. A/CN.4/545),p.36.
Villiger, Mark Eugen, (2009),Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,Publisher: BRILL.
World Trade Organization, Report of the Panel, (WT/DS165/R).17. July 2000, p.24. para,6.23, not100, Available at: https://docsonline.wto.org.
Wouters,Jan & Odermatt,Jed, (2012)” Are All International Organizations Created Equal? Reflections ON THE ILC’S Draft Articles OF Responsibility OF International Organizations” Leuven Centre for Global Governance Studies, Available at: https: //ghum. kuleuven. be/ggs/publications/opinions13-wouters-odermatt. pdf.