بیمه مضاعف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی واسلامی ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز

چکیده

در صورتی که یک خطر به وسیله دو بیمه‌نامه مستقل، دارای همپوشانی بیمه‌ای باشد، بیمه را مضاعف می‌نامند. اخذ بیمه مضاعف مشروع است و در صورت رخداد حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران زیان خود به هر دو بیمه‌گر مراجعه کند؛ زیرا ایشان به موجب بیمه‌نامه‌های صادره، مسئول هستند. بیمه‌گذار نمی‌تواند بیش از زیانی که تحمل کرده از بیمه‌گران دریافت کند و از بیمه مضاعف سود ببرد؛ زیرا بیمه‌گران متعهد به جبران زیان واقعی وارده به بیمه‌گذار به نسبت مجموع حق بیمه دریافتی هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Double Insurance

نویسندگان [English]

  • Habib Talebahmadi 1
  • Abdollah Rahmani 2
1 Assistant Professor in department of private & Islamic law, Faculty of law & political science, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A in Private Law, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

A Situation in which the same risk is insured by two overlapping but independent insurance policies called double or dual insurance. It is lawful to obtain double insurance, and the insured can make claim to both insurers in the event of a loss because both are liable under their respective polices. The insured, however, cannot profit (recover more than the loss suffered) from this arrangement because the insurers are law bound only to share the actual loss in the same proportion they share the total premium.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double Insurance
  • Insurer
  • Insured
  • Premium
  • Insurance Law
الف. فارسی
اسکینی، ربیعا(1378). حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری. تهران: انتشارات سمت.
اصغری آقمشهدی، فخرالدین و حمیدرضا ابوئی(1387). «حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران». اندیشه‌های حقوق خصوصی، 12: 49-29.
انصاری، علی(1388). تئوری حسن نیت در قراردادها. تهران: انتشارات جنگل، جاودانه.
بابایی، ایرج(1390). حقوق بیمه. تهران: انتشارات سمت.
جنیدی، لعیا(1375). «تضامن و آثار و اوصاف آن». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 35: 48-5.
خروشی، عبدالعظیم(1390). حقوق بیمه(تعهدات در بیمه‌های غرامت). تهران: انتشارات مجد.
رضایی، علی (1394). حقوق تأمین مالی در تجارت بین الملل. تهران: نشر میزان.
صادقی نشاط، امیر(1391). حقوق بیمه دریایی. تهران: نشر میزان.
طالب احمدی، حبیب(1384). «معاملات قابل ابطال در حقوق ایران». فصلنامه مدرس علوم انسانی، 40: 162-145.
طالب احمدی، حبیب(1392). مسؤولیت پیش قراردادی. تهران: نشر میزان.
عابدیان، میرحسین و عبدالعظیم خروشی (1388). «تعهدات پیش قراردادی بیمه‌گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری». مجله تحقیقات حقوقی، 50: 253-219.
کاتوزیان، ناصر(1369). قواعد عمومی قراردادها. جلد 5، تهران: انتشارات به نشر.
کریمی، آیت(1392). کلیات بیمه. تهران: انتشارات پژوهشکده بیمه.
محمدی، ابوالحسن(1373). مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
ب. عربی:
عاملی، سیدمحمد(1410). مدارک الأحکام فی شرح شرایع الإسلام. جلد 4، قم: مؤسسه آل البیت.
 
ج. لاتین:
 
Birds, John (2010). Insurance Law in the United Kingdom. The Netherlands: Kluwer Law International.
Legh, Nicholas (1997). Mac Gillivary on Insurance Law. London: Sweet and Maxwell.