کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه‌دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می‌گیرد. قوانین و دستورالعمل‌های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می‌کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات‌متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین‌بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف‌کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه­ای تبیین نماید.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Debit Card and Review of Obligations of the Issuing Bank in the field of fund transfer, Comparative Study on Iranian & American Law

نویسندگان [English]

  • Maryam Jalali 1
  • Mohammad mehdi Alsharif 2
  • Alireza Fasihizadeh 3
  • Mahmood Jalali 2
1 PhD Graduated in Private Law, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Debit card is given by a bank to holders of current accounts and savings accounts by special contract in order to facilitate the transfer of fund services. This card allows them purchase goods and services without paying cash and up to their accounts, transfer funds electronically or receive cash. Contract of debit card Issuance creates rights and obligations in a relationship between issuing bank and holder of the card in the field of fund receive, fund transfer and access to account information.
This paper argues about debit card and the most obligations of debit card issuing bank in the field of fund transfer with regard to Unification Commercial Code and Electronic Fund Transfer Act of United States of America. These obligations are in the field of transfer of fund and include acceptance and execution of consumer payment order, cancellation and revocation of that, rescission of debit card and instances of commitment to protecting consumer rights such as the establishment of an authorized payment order, using of security procedure and protection of consumer's information.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debit Card
  • Card Holder
  • Card Issuing Bank
  • Payment Order
  • Obligations of Card Issuing Bank
الف. فارسی
احمدی راد، حمید (1390). آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی. پایان نامه دکتری، به راهنمایی میرقاسم جعفرزاده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نظامهای پرداخت، (1381). مقررات حاکم بر مرکز شتاب. (تاریخ مشاهده: 18/9/95)، قابل دسترسی در http://www.cbi.ir/simplelist/2577.aspx
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نظام‌های پرداخت، (1385). دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه. (تاریخ مشاهده: 11/6/95)،  قابل دسترسی در http://www.cbi.ir/simplelist/2577.aspx
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نظامهای پرداخت، (1385). ضوابط، استانداردها و قالب پیام‌ها جهت ارائه خدمات پرداخت کارتی در شبکه بانکی کشور، (تاریخ مشاهده: 02/8/95)، قابل دسترسی در http://www.cbi.ir/simplelist/2577.aspx
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نظام‌های پرداخت، (1385). موافقتنامه عضویت در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، (تاریخ مشاهده: 11/9/95)،  قابل دسترسی در http://www.cbi.ir/simplelist/2577.aspx
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نظام‌های پرداخت(1388) موافقتنامه عضویت در سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا)، (تاریخ مشاهده: 18/8/95)،  قابل دسترسی در http://www.cbi.ir/simplelist/2577.aspx
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نظام‌های پرداخت، (1390). مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت، (تاریخ مشاهده: 21/9/95)،  قابل دسترسی در http://www.cbi.ir/simplelist/2577.aspx
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نظام‌های پرداخت، (1392) دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، (تاریخ مشاهده: 9/9/95)، قابل دسترسی در http://www.cbi.ir/simplelist/2577.aspx
شهیدی، مهدی (1386). آثار قراردادها و تعهدات. تهران: مجد.
عبداللهی، محبوبه؛ سید احمدی سجادی، سید علی(1393). «بررسی تطبیقی تعهدات بانک در تراکنش الکترونیکی وجوه». پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 18، شماره 1، 99-121.
عبداللهی، محبوبه. (1394). مسئولیت حقوقی بانک‌ها در تراکنش‌های الکترونیکی در برابر مشتریان. به راهنمایی سید علی سید احمدی سجادی. پایان نامه دکتری. پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران.
فرهنگ، منوچهر (1371). فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی. تهران: نشر البرز.
کاتوزیان، ناصر (1387). قواعد عمومی قراردادها. جلد 1،3،4، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1393). نظریه عمومی تعهدات. تهران: میزان.
موسویان، عباس (1383). «کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 13، 43- 75.
 
ب. لاتین:
Baker, Steve. (2009). "What Is Wrong With Banking? The Legal Nature of Banking Contracts". Part 1. Last seen (21/05/2016).  Available at: http://www.cobdencentre.org/2009/12/banking-part-1/.
Baxter, Th & Bhala, R. (1990). "Proper and Improper Execution of Payment Orders". The Business Lawyer, Vol.45, PP.1447-1446
Brindle. Micheal, Cox. Raymond. (2004). Law of Bank Payments. London: Sweet & maxwell.
Chaikin, david. (2011). "Adapting the qualification to the Banker’s common law duty of confidentiality to fight transnational crime". Sydney Law Review. Vol. 33: 265, pp. 265-294.
Code of Federal Regulation"(C.F.R). (1937). last update(2014). executive departments and agencies of the federal government of the United States. observed (11/6/2016). Available at: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse
Collins, Jennifer. (2011). Last seen (14/07/2016). "A short history of the debit card". Available at: http://www.marketplace.org/topics/business/news-brief/short-history-debit-card.
Electronic Fund Transfer Act"(E.F.T). 15 U.S. Code Subchapter VI. (1978). Last seen(5/06/2016).Congress of United States of America. Available at: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1693
Felsenfeld, Carl. (1992). "The Compatibility of the UNICTRAL Model Law on International Credit Transfers with Article 4A of the UCC". Fordham Law Review. volume 60. Issue 6. PP.53-57
Horn, Norbet. (2004). "Legal Issues in Electronic Banking". Journal of Internatinal Banking Law Regulation. Book Review. Volume19. Issue4.Thamson. Sweet&Maxwell.
Khathlyn, Farel. (1998). Law and Banking Principles. New York: American Bankers Association.
Liberman, Sidney. (1997) "EFT in Electronic Fund Transfer in U.S.A", Electronic Market, Vol 7, No2
Miller, Fred. (1990). "Uniform Commercial Code Article 4A: A Frame Work for Transmitting Large Amount of Funds". Consumer Finance Law Quarterly, V. 44.
"National Commission On Electronic Eund Transfer" (N.C.E.F.T). (1987). Annual Report, Congress of United States of America.
Nimmer, R.T. (2012). "Consumer Payment System". Huston Law Review. Vol. 112. PP. 48-145.
Pape, Ch. (1983). "Stop Payment in the Uniform Commercial Code", Rutgers Computer &Technology Law Journal, V. 14. PP.535.
Sienkiewicz, Stan. (2002). The Evolution of EFT Networks from ATM's to New On Line Debit Payment Product, Federal Reserva Bank of Philadelphia.
Taffer, L.M. (1979)."The Marketing of the Electronic Fund Transfer Act: A Look at Consumer Liability and Error Resolution", University of San francisco Law Review, Vol.13.
"Uniform commercial code", (U.C.C). (1952). Last seen (07/05/2016). The American Law Institute and the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Available at: https://www.law.cornell.edu/ucc.
"United States Code" (U. S. C). (1874) Last updated (2015). Last seen (26/07/2016).  Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. Available at: https://www.law.cornell.edu/uscode/text.