دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-285 
نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی

صفحه 55-86

10.22099/jls.2021.37907.3990

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری


مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد

صفحه 149-175

10.22099/jls.2020.36029.3743

علی شهابی؛ سید حسین صفایی؛ بهروز اخلاقی؛ منصور امینی