دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1400 

مقاله پژوهشی

ضرورت قانون‌گذاری در مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع

صفحه 1-24

10.22099/jls.2021.40291.4349

داود آنامرادنژاد؛ سام محمدی؛ سیدحسن حسینی مقدم