دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-293 
3. نظارت مراجع برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی

صفحه 69-92

کرامت بلاغی؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده