دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1395، صفحه 1-205 
3. اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن

صفحه 57-77

سمانه رحمتی فر؛ مهدی شهابی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


5. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

صفحه 103-135

حسین شریفی طراز کوهی؛ سید صلاح الدین فاطمی نژاد