اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حقوق، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیده
چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق‌دانان در خصوص معنای این اصطلاح  اختلاف‌نظر دارند. اختلافی که می‌تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام‌های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش‌های مشروطه‌گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می‌کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه‌ریزی‌شده و غیر اتفاقی پیش می‌رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه‌های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه‌ریزی‌شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Constitutionalization as alternative of constitutionalism in global era

نویسندگان [English]

  • Samaneh Rahmatifar 1
  • Mehdi Shahabi 2
  • Aliakbar Gorji azandariani 3
1 Assistant Professor of Islamic Azad University of Hamedan, Hamedan, Iran
2 Assistant professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate professor of public law, faculty of law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The concept of constitutionalization is used increasingly at theoretical level in Iran. There is no consensus of opinion among lawyers on the content of constitutionalization.  Disagreement may root in difference processes of constitotionalization in legal systems. Beyond theoretical debates, constitutionalization injects principles and the values of constitutionalism, such as human rights, liberty, and equity, into the legal systems; thus principales have concrete position and sanction as a legal norm. At the national level legal constitutionalization is a non-accidental process. It is planned by of constitution gardener or judgments of courts, but at the transnational or global level constitutionalization goes forward pragmatically as an accidental process. Global constitutionalization focuses on the solving of daily administrative matters; which are the normal problems of political and economic actors. Therefore it is linked to global administrative law rather than constitutional law.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutionalization
  • Constitutionalism
  • Globalization
  • Judicialization
منابع
الف. فارسی
امیرارجمند، اردشیر(1381). «سیاست‌های کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت»، راهبرد، 26، 70-90.
بن، پیر(1384). «اساسی‌سازی حقوق اسپانیا»، ترجمه جواد تقی‌زاده، نشریه حقوق اساسی، 5، 225-247.
فاورو، لویی(1389). دادگاه‌های قانون اساسی، ترجمه علی‌اکبر گرجی ازندریانی، تهران: انتشارات جنگل
گرجی، علی­اکبر(1388). در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل.
گرجی، علی­اکبر، رحمتی‌فر، سمانه(1389). «امکان‌سنجی نظارت بر قوه مؤسّس»، نشریه حقوق اساسی، 13، 57-72.
گیدنز، آنتونی(1388). پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز
لاگلین، مارتین(1388). مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی
 
ب. انگلیسی
Bogdandy, Armin, (2006). “Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Germany, Harvard International Law Journal, Vol. 47, 223-242.
Cassese, Sabino, (2004, 2005). “Administrative Law without the State? The Challenge of Global Regulation, International Law and Politic, Vol. 36, 663-694.
Chitti, M.P. (2002). The EU legal order, in: EuropEos (ed.), Institutional reforms in the European Union. Memorandum for the Convention.
EU (European Union), (C 83/47, 30.3.2010).Consolidated Version Of The Treaty On The Functioning Of The European Union, Official Journal of the European Union.
Fassbender, Bardo, (1998). “The United Nations Charter as Constitution of the International Community”, Journal of Transnational Law, Vol. 36, 529-619.
Fisch, William, Kay, Richard, (1998). “The Constitutionalization of Law in the United States”, Comparative Law Supplement, Vol. 46, 437-462.
Hirschl, Ran, (2006).“The New Constitutionalism and the Judicialization of Pure Politics Worldwide”, Fordham Law Review, Vol. 75, 721-754.
Holt, Mack, (2005). The French Wars of Religion, 1562–1629, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd Ed.
Kingsbury, Benedict, (2009). “The Concept of ‘Law’ in Global administrative Law”, The European Journal of International Law, Vol. 20, no. 1, 23-57.
Kleinlein, Thomas, (2012). Konstitutionalisierung im Völkerrecht: Konstruktion und Elemente einer idealistischen Völkerrechtslehre = Constitutionalization in international law: (English summary), Heidelberg, Springer.
KUO, Ming-Sung, (2009). “Between Fragmentation and Unity: The Uneasy Relationship between Global Administrative Law and Global Constitutionalism, San Diego International Law Journal, Vol. 10, 438-467.
Loughlin, Martin, (2012) what Is Constitutionalisation? In: the Twilight of Constitutionalism? Dobner and Loughlin (eds.), Oxford University Press, 47-70.
Milewicz, Karolina, (2009). “Emerging Patterns of Global Constitutionalization: Toward A Conceptual Framework”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 16, No. 2, 413-436.
Pernice, I. multilevel constitutionalism EU, European law review, 2002, 1-15.
Smith, Anne, Mclaughlin, Eithne, (2010). “Delivering Equality: Equality Mainstreaming and Constitutionalisation of Socio-Economic Rights”, Northern Ireland Legal Quarterly, No. 61, 93-121.
Sweet, Alec, (2008). “Proportionality Balancing and Global Constitutionalism”, Columbia Journal of Transnational Law, No. 43, 68-149.
UNIHP (UN Intellectual History Project), (2009). The UN’s Role in Global Governance, Briefly Note No. 15.
World Bank, (2002). Legal and Judicial Sector Assessment.
Yuval, Eylon, & Alon, Harel, (2006). “The Right to Judicial Review”, Virginia Law Review, Vol. 92, Issue 5, 991-1022.