سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع)

2 دکتر ای تخصصی حقوق بین الملل

چکیده

چکیده
روند فزاینده جهانی‌شدن در عرصه اقتصاد و تجارت که به ایجاد سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی‌ترین سازمان مسئول مدیریت رژیم تجاری چندجانبه بین‌المللی رهنمون گشته، منشأ آثار گوناگون در زندگی آحاد مردم در سطح بین‌المللی شده و صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده است، محروم شده­اند. از طرفی، حقوق بشری که در نظام حقوق بین‌الملل موضوعه برای دولت‌ها تعهد ایجاد می­کند و یا از دولت‌ها مسئولیت می‌خواهد، برای سازمان‌های بین‌المللی نیز تعهداتی را احصاء نموده است. با مداقه در رویه و عملکرد این سازمان آنچه پدیدار می‌گردد «متناسب نبودن» رویه سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین‌الملل بشر است. این موضوع به‌ویژه در بررسی موافقتنامه­ها و تصمیمات اتخاذی در مراجع حل و فصل اختلاف آن و همچنین سیاست‌ها و خط مشی‌های اتخاذی توسط ارکان آن و تعارض و تزاحم آن‌ها با موازین حقوق بین‌الملل بشر قابل اثبات است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

World Trade Organization and International Human Rights

نویسندگان [English]

  • Hosein Sharifi Tarazkoohi 1
  • S. Salahedin Fateminejad 2
1 Associate Professor of international Law, Imam Hossein University, Tehran, Iran Ph.D. in international Law
2 Ph.D. in international Law
چکیده [English]

 
Abstract
The incrasing  trend of globalization in arena of economy and trade that has been led to creation of the WTO as the principal organization responsible to managing the international multilateral trade regime  has been a source of different repercussions on the lives of every  body in international levels and hundreds of millions people who have been deprivied of fundamental human rights in international human rights instruments as "rights" have been recognized,from one side,the human rights that have been codified under the international law created the commitments and the responsibilitis for states or governments have numerated the obligations for international organizations. Considering of practice and performance of this  organization what is contemplated and what emerged is "mismatch" of WTO,s procedures with international human rights standards.This issue is verifiable particularly in reviewing of the agreements and the decisions of the dispute settlement authorities , as well as policies and its adoption by the it,s organs and theire confliction with international human rights standards would be proven.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • WTO
  • International Human Rights
  • Globalization
منابع
الف. فارسی
اس. پیس، کلی- کیت(1387) سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه: حسین شریفی طراز کوهی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
استیگل تیز، جوزف(1384)، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، تهران: نشر نی
امیر ارجمند، اردشیر(۱۳۷۴)،«محیط زیست در حقوق بین‌الملل: حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۵.(صفحات 323 تا 436)
ایده آسبیورن و دیگران(1389)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، تهران: انتشارات مجد.
باقری محمود و سایرین(1388)، اجرای اصل آزادسازی تجاری در سازمان جهانی تجارت: چالش‌ها و فرصت‌ها، پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 27، پاییز و زمستان 1388 ویژه‌نامه WTO.(صفحات 10-30)
پترزمن، ارنست آریچ(1382)، «حقوق سازمان جهانی تجارت، و حقوق بشر»، ترجمه محمود جلالی، نامه مفید، بهمن و اسفند 1382، شماره 40(صفحات 152-179)
تاموشات، کریستیان(1386)، حقوق بشر، ترجمه و نگارش حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان.
حسینقلی رستم زاده(1384)، «جامعه بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی»erga omnes؛ مجله حقوقی، تهران، مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 23.(صفحات9-71)
راعی، مسعود(1381)، قابلیت اجرای طرح 2001 مسئولیت دولت‌ها در حوزه قواعد حقوق بشری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 7، شماره 4، زمستان 1381.(صفحات34-56)
 رضایی، محمدتقی (1390)، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، تهران: نشر میزان.
زمانی، سید قاسم(1377)، «جایگاه قواعد آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 22.
زمانی، قاسم(1388)، حقوق سازمانهای بین‌المللی: شخصیت، مسئولت، مصونیت، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
سید فاطمی، سید محمد قاری (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم: جستارهای تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی
شریفی طراز کوهی، حسین (1380)، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
شریفی طراز کوهی، حسین (1390)، حقوق بشر ارزش‌ها و واقعیت‌ها، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
شیروی، عبدالحسین (1389)، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.
صادقی، محسن (1388)، حمایت از اختراعات دارویی و چالش‌های حقوق بشری آن، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3، پاییز 1388.
عسکری، آریا (1387)، رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر در عرصه تجارت جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
فیروزمندی، فراز(1391)، بانک جهانی و حقوق بشر: فرصت‌ها و چالش‌های فرارو از منظر حقوق بین‌الملل، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
کانال فورگس، اریک(1387)، حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت، بهزاد ساعدی بناب، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
نامداری، الهام(1390)، «کاستی‌های حقوق بشری سازمان جهانی تجارت»، رساله دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
ولی، علی(1377)، «بررسی اسناد، نهادها و سازوکارهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه شیراز.
هولگر، هسترمیر(1391)، حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت: اختراعات و دسترسی به دارو،(ترجمه: هاله و حوریه حسینی اکبر نژاد)، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 
ب. انگلیسی
Baughen, Simon (2007), International Trade and the Protection of the Environment, Routledge Cavendish, Taylor & Francis Group.
.D.Mitchell, Andrew (2010), legal principles in WTO Disputes, Cambridge studies in international and comparative law.
.H.Jakson, John (1997), The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations, 2ed Edition, The MIT press.
Van den bosschet, Peter, (2010), The Law and policy of the world trade organization: Text, Cases and Materials, Cambridge University press.
Andrew T. Guzman, (2002)" Global Governance and the WTO", UC Berkeley School of Law, Research Paper No. 89, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id
Ernest-ulrich Petersmann, (1991)" Constitutional Functions and Constitutional Problems of Iinternational Economic Laws", Fribourg: University Press Fribourg.
Gudrun Monika Zagel, (2005)" WTO&Human Rights: Examining Linkages and Suggesting Convergence", IDLO Voice of Development, Jurists Paper Series Vol. 2. No. 2, 2005.
Holger P. Hestermeyer, (2012)" Economic, Social and Cultural Rights in the World Trade Organization: Legal Aspects and Reality", Avalaible at: www.boletinderecho.udp.cl/docs/PaperHestermeyer.pdf.
James Harrison, (2008),"The Human Rights Impact of the World Trade Organization", EC Measures, Portland: Hart Publishing, Vol. 18 No. 4 (April, 2008)
Lamy, pascal, (2007) "The Place of the Wto and It's Law in the International Order".European Journal of International Law,vol.17,No.5,2007
R howse, (2002) "human rights in the WTO: whose rights, what humanity?" Comment on petersmann", (2002) EJIL.
Report of the High Commissioner, Economic, Social and Cultural Rights: Liberalization of Trade in Services and Human Rights,E/CN.4/Sub.2/2002/9, Avalaible at: http://www.iatp.org/files/Economic_Social_and_Cultural_Rights_Liberaliza.html
Robert Howse, (1999)"The World Trade Organization and the Protection of Workers Rights", The Journal of Small and Emerging Business Law, Summer, 1999, vol 3, Available at:http://worldtradelaw.net/articles/howseworkers.pdf.
UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html
UN General Assembly, Vienna Declaration and Programme of Action, 12 July 1993, A/CONF.157/23, available available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39ec.html
United Nations High Commissioner for Human Rights, Globalization and its impact on the full enjoyment of human rights, Commission on Human Rights resolution 2002/22, April 2002