دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 20، شهریور 1395، صفحه 1-213