اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین‌الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
اصل پیش‌بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین­المللی­کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه‌های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض‌های احتمالی بین دیوان بین‌المللی کیفری از یک سو و دادگاه‌های موردی (ویژه) و کمیته‌های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته‌های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی‌آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن‌ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می‌رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف­پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش‌ها باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Different scenarios of Jurisdictional Conflicts in International Criminal Law in light of ICC Rome Statute

نویسندگان [English]

  • Behzad Razavifard 1
  • Nima Nasrollahi Shahri 2
1 Associate Professor in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in International Law, Allameh Tabataba’i university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The jurisdiction of the International Criminal Court is complementary in relation to the contracting states of the Rome Statute. This, however, only deals with possible conflicts of jurisdiction with national courts, while, at least in theory, several types of conflicts are imaginable. In this article, after discussing jurisdiction in general in international law, several types of conflicts of jurisdiction that might arise as a result of the establishment of the ICC are studied. In particular, possible conflicts of jurisdiction with ad hoc tribunals and truth finding commissions are discussed. It must, however, be admitted that using the word conflict may not be strictly correct with regrd to truth finding commissions since they are not judicial organs in the true sense of the word, but conflict in this article concerns the recognition of amnesties granted by such commissions. Possible answers have been provided based on the Rome Statute. In some cases, finding an answer requires construing the statute flexibly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Complementarity
  • Conflict of jurisdiction
  • Ad hoc International Criminal Tribunals
  • Fact-finding Commissions
منابع
الف. فارسی
حسینی اکبر نژاد، هاله(1388)، صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی­کیفر"، مجله حقوقی بین‌المللی،  شماره 41، 142-111.
زمانی، قاسم، حسینی اکبر نژاد، هاله(1388)، "اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان بین‌المللی کیفری"، پژوهش حقوق و سیاست، (تابستان 1388)، شماره 26 ، 243-203.
طهماسبی، جواد(1386)، "قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری"، مجله حقوق بین­الملل شماره 37، 11-45.
 
ب. انگلیسی
Akande, Dap)2003(“The Jurisdiction of International Criminal Court over Nationals of Non-parties, Legal Basis and Limit”, Journal of International Criminal Justice, V.1, No3, , pp 598-650.
Amerasinghe,    Chittharanjan Félix, (2003) Jurisdiction of International Tribunals, Netherlands; Martinus Nijhoff Publishers.
Benzing, Markus)2003(“The Complementary regime of the International Criminal Court: International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity”, A. von Bogdandy and R. Wolfrum (eds.), Max Plank Yearbook of United Nations Law, volume 7,  591-632Netherlands; Koninkljijke Bril N.V.
Bohlander, Michael (2002), ‘Possible conflicts of Jurisdiction with the Ad Hoc International Tribunals” in the Antonio Cassese', the Rome statute of the International Criminal Court A commentary'' NewYork ;Oxford Universal Press, Vol 1.
Condorelli, Luigi and Santiago Villalpando (2002) “Referral and Deferral by the Securiry Council'', in the Antonio, Cassese, the Rome statute of the International Criminal Court A commentary'' New York; Oxford University Press.
Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania); Preliminary Objections, International Court of Justice (ICJ), 25 March 1948
Dugard, John (2002), “Possible Conflicts of Jurisdiction with Truth Commissions” in the Antonio Cassese, the Rome statute of the International Criminal Court A commentary Oxford Universal Press, Vol1.
Erés (ed.), (2004) International Criminal Law: Quo Vadis? Nouvelles etudes Pénales, 19
General Comment No.20(44)(Art.7), UN Doc. CCPR/C21/Rev.1/Add3,para. 15 (April 1992).
Hanfer, G, et al., ‘A response to the American View as Presented by Ruth Wedgwood’, EJIL (1999) 10/108, 109-123.
Hans, Peter Kaul, (2002) ''precondition to the exercise of jurisdiction" in the Antonio Cassese', the Rome statute of the International Criminal Court A commentary'' Oxford Universal Press, Vol 2.
Hayner, P. B (2001), Unspeakable Truths, Confronting State Terror and Atrocity, New York; Routledge,
ICJ Report 174 (1949)
I.C.J. Reports 1986
Newton, M.A (2001), “Comparative Complementarity: Domestic Jurisdiction Consistent with the Rome Statute of the International Criminal Court”, 167 Mil L. Review 20.
Oellers-Frahm, Karin (2001) "Multiplication of International Courts and Tribunals and Conflicting Jurisdiction- Problems and Possible Solutions", Max Plank Yearbook of United Nations Law, Volume 5, 67-104.
Prosecutor v. Dusko Tadic (Appeal Judgement), IT-94-1-A, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Pulkowski, Dirk, "Narratives of Fragmentation: International Law between Unity and Multiplicity" Available online at: www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Pulkowski_0.PDF
Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Rome Conference.
Shaw,Malcolm (2003), International criminal law (Cambridge, UK, Sixth Edition).
Stuyt, Survey of International Arbitration 1794-1989(1990)
T. Holmes, John (2002). “Complementarity: National Courts versus The ICC” in the Antonio Cassese', the Rome statute of the International Criminal Court A commentary'' Oxford Universal Press, Vol 1, p667.
United Nations Security Council, resolution 827, 25 May 1993.
UNSC Resolution 825: Democratic People's Republic of Korea (11 May, 1993).