اعمال فراسرزمینی مقررات انتظامی: بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت­ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می‌کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی چه در نظام حقوق داخلی و چه بین‌المللی می‌شود. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به ارزیابی عملکرد سایر نظام‌های حقوقی در گسترش صلاحیت برای پوشش اقدامات ضد رقابتی می‌پردازد و در آخر بدین نتیجه رهنمون می‌شود که تعیین گستره صلاحیتی را بایستی با توجه به اصول و اهداف مضمر در قوانین و قواعد حاکم در نظام تعارض قوانین ایران جستجو کرد و به رویه قضایی امکان توسعه و تبیین قواعد حاکم بر این گستره صلاحیتی را داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraterritorial Application of Mandatory Laws: Considering the Case of Antitrust Rules in Law on Implementation Of General Policies Of Principle (44) Of Iranian Constitution Law

نویسنده [English]

  • Sayed Mohammad Tabatabae Nejad
چکیده [English]

 
A globalized economycauses the effect of antitrust actions more extraterritorial. This extraterritoriality shall be accounted by necessary measures.To have this performed countries need to consider the actions that occur in another country. This extraterritorial application of national law causes some issues in both national and international atmosphere. This article aims to analyze the approach of other legal systems in application of antitrust law and to suggest a good approach for Iranian law. At last we conclude that the scope of application of law shall be determined with emphasis of spirit of the law and help the jurisprudence to develop the approaches.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraterritoriality
  • Regulation
  • Antitrust Law
  • Conflict of Laws
منابع
الف. فارسی
ابراهیمی، سید نصرالله (1379) «اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی و آثار آن با ارجاع ویژه به قوانین هلمز-برتون و داماتو»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، 35-76
باقری، محمود (1386) «حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین‌المللی»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 23، 261-320
باقری، محمود (1388) «اجرای اصل آزادسازی تجاری در تجارت جهانی: فرصت‌ها و چالش‌ها»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 27، 9-28
باقری، محمود و فلاح زاده، علی‌محمد (1388) «مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 3، 63 - 82
باقری، محمود و قنبری، حمید (1389) «مشکلات حقوقی ناشی از بین‌المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی»، پژوهش حقوق، شماره 29، 25 - 64
سادات‌اخوی، سیدعلی و حسینی‌اکبرنژاد، حوریه (1388) اعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر »، فصلنامه حقوق، شماره 4، 233-256
ضیائی، یاسر (1390) «مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین‌الملل عمومی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 76، 9 - 52
 فروغی، فضل‌الله (1387) «مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا»، فصلنامه حقوق،  دوره 38، شماره 2 . 261 - 284
ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیر (1376) «مداخله امریکا در امور ایران و اقامه دعوای ایران در دیوان داوری ایران و امریکا»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 37، 49 - 64
 
ب. انگلیسی
Norton,Joseph Jude, “Extraterritorial Jurisdiction of U. S. Antitrust and Securities”, TheInternational and Comparative Law Quarterly, Vol. 28, No. 4, 1979, pp. 576-603
Correa, Carlos M (2007) “Intellectual property and competition law”, ICTSD (international centre for trade and sustainable developement) Programme on IPRs and Sustainable Development, issue paper no 21.
Weinberg, Louise (2005) “Theory Wars in the Conflict of Laws”, Mich Law Review, Vol. 103, pp. 1631-1689
Ogus, Anthony (2007) The Relationship between Regulation and Tort Law: Goals and Strategies, springer.
Coughlan, Steve and others (2007) “Global Reach, Local Grasp: ConstructingExtraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization”, Canadian Journal of Law and Technology, No. 6, 29-59.
Desautels-Stein, Justin (2008) “Extraterritoriality, Antitrust, and the Pragmatist Style”, Emory International Law Review, Vol. 22.
Basedow, Jürgen (2012) International Antitrust Litigation, Conflict of Laws and Coordination, Hart Publishing.
Basedow, Jürgen (2000) “International Antitrust: From Extraterritorial Application to Harmonization”, Louisiana Law Review, Volume 60, No. 4, 1037-1052
Paul, Robert D. (2003)Expanding Extraterritorial Application of U.S. Antitrust Laws: What Are the Borders?”, International Law Practicum
Beckler, Richard W., Kirtland, Matthew H. (2003) “Extraterritorial Application of U.S. Antitrust Law: What Is a; Direct, Substantial, and Reasonably Foreseeable EffectC under the Foreign Trade Antitrust Improvements Act?” Texas International Law Journal, Vol. 38, 11-45.
Moss, Giuditta Cordero (2007)“Between Private and Public International Law: Exorbitant Jurisdiction as Illustrated by the Yukos Case”, Review of Central and East European Law,32, 1-17
 Laws, Aofa (1988) "Reassessment of International Application of Antitrust Laws: Blocking Statutes", Balancing Tests, and Treble Damages Law and Contemporary Problems, Vol. 50: No. 3
Griffith, James A. (1999) “Extraterritorial Application of the Federal Antitrust Laws: Expanding Their Criminal Reach under Nippon Paper”, Md. J. Int’lL.Vol.23, 103-134
Bradley, Curtis (2013) International Law in the U.S. Legal System, Oxford University Press.
Freyer, Tony A. (2006) Antitrust and Global Capitalism, 1930-2004, Cambridge University Press.