دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-203 
2. اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

صفحه 31-56

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر اعتمادی