بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین ‌الملل دانشگاه شیراز

چکیده

تجارت بین‌المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین‌المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین‌المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می‌گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین‌المللی در امر تجارت تسلیحات متعارف، رعایت حقوق بشردوستانه و شفافیت در این امر بوده است؛ در این پژوهش، نویسندگان به دنبال آن هستند که مشخص نمایند کدام نظام در حال حاضر بهتر می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بین‌المللی است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the International Legal System Governing International Trade in Conventional Weapons at the United Nations and World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Abas Tadayyoni 1
  • Seyed Mostafa Kazerouni 2
1 Assistant professor in international law, Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 MA. in Internatinal Law, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

International conventional arms trade  is one of the most challenging  issues  that  has been taken into account after  the  cold war and  increasing  internal conflicts in the context of international arm control. The international  regime  governing  the  control  of  conventional arms  trade  applied  at  two  conflicting  levels  into  the United Nations and the World Trade Organization systems. While the United Nations  calls  for  states  and international community intervention in the conventional arms trade, compliance with international humanitarian law ,transparency  in this  interest. In this study , the authors  seek  to clarify  what  kind  of  international  regime  could better control the conventional  arms  trade.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional arms trade
  • World Trade Organization (WTO)
  • United Nations
منابع
الف. فارسی
حکمت نیا، محمود(1392)، سلاح‌های کشتارجمعی و مبنای فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها، فصلنامه حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 38، پاییز 1392، صص 53-87.
خالقی، علی(1390)، جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های شهر دانش.
دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران(1362)، قواعد حاکم بر تجارت تسلیحات، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
ذاکرحسین، عبدالرحیم(1382)، شرکت‌های فراملی، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پاییز 1382، شماره 61، صص 99-144.
رضایی، محمد تقی(1390)، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، تهران: نشر میزان.
سادات میدانی، سید حسین(1384) صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
صادقی حقیقی، دیدخت(1381)،«مروری اجمالی بر اقدامات مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین‌المللی»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، آذر و دی 1381، شماره 183 و 184، صص 82-93.
عسکری؛ پوریا(1392)، حقوق بشر و شرکت‌های فراملی: پیمان جهانی و چهارچوب حمایت، احترام و جبران سازمان ملل متحد، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21(مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی)؛ موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول،1392، 311-320.
ساعد، نادر(1381)،«خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی پس از یازده سپتامبر: همکاری بین‌المللی یا یکجانبه گرایی؟» ، فصلنامه سیاست دفاعی، بهار و تابستان 1381، شماره 38 و 39، 141-178.
علیدوست، ابوالقاسم(1392)، «فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 38، پاییز 1392، 7-28.
فاضل لنکرانی، محمد جواد(1392)، «تولید و استفاده از سلاح کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 39، زمستان 1392.
فرح سا؛ فرح(1385)، «فرآیند حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در حوزه نفت»، فصلنامه بررسی مسائل اقتصاد انرژی، پاییز 1385، شماره 5. 94-126.
فن تیگر اشتروم، باربارا(1389)، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه­ی اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری، تهران: انتشارات مجد
کازرونی، سید مصطفی(1393)، مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل، تهران: انتشارات نگاه بینه
مصفا، نسرین؛ شاه نوری، ندا (1389)، «بررسی تأثیرات زیانبار تولید، تجارت و استفاده غیرقانونی سلاح‌های کوچک، سلاح‌های سبک»، فصلنامه سیاست دانشگاه تهران، دوره چهلم، تابستان 1389، شماره 2، 267-286.
نجفی اسفاد، مرتضی(1392)، «بررسی حقوقی ((دکترین مسئولیت)) در حقوق بین‌الملل»، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21(مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی)؛ موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 320-338.
ب. لاتین:
Akhtarkhavari, Afshin, (2010)’’ Global Governance of the Environment: Environmental Principles and Change in International Law and Politics’’, Cheltenham (UK), Edward Elgar Publishing
Berthélemy, Jean-Claude, McNamara Robert S. and Se Somnath (1994), the Disarmament Dividend: Challenges for Development Policy, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Policy Brief No. 8, pp 1-9.
Durham, Helen; Gurd, Tracey, (2005)’’ Listening to the Silences: Women and War’’, Leiden (The Netherlands), Martinus Nijhoff Publishers.
Frieman, Wendy, (2004)’’ China, Arms Control, and Nonproliferation’’, New York (U.S.A), Psychology Press, 2004.
Grimmett, Richard F. and Kerr, Paul K. (2012) ‘Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011, Congressional Research Service, available on www.crs.gov/
Hall,Rodney Bruce and Biersticker.Thomas J (2002),The Emergence of Private Authority in Global Governance, Rhode Island(U.S.A),Cambridge University Press, Brown University.
Legal Information Institute, ‘’U.S. Code 2349bb–6 - Safeguarding and elimination of conventional arms’’, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/2349bb-6
Lovric, Daniel (2010),’’ Deference to the Legislature in WTO Challenges to Legislation’’, Leiden (The Netherlands), Kluwer Law International
Maras, Marie-Helen (2014),’’ Transnational Security’’, Florida (U.S.A), CRC (Full Name) Press.
Marquardt, James J. (2011), Transparency and American Primacy in World Politics, Farnham (UK), Ashgate Publishing, Ltd.
Mathur, Sajal (2014),’’ Trade, the WTO and Energy Security: Mapping the Linkages for India’’, New Delhi (India), Springer.
Mazzarell, John J., (2005)’’ Terrorism and Multinational Corporations: International Business Deals with the Costs of Geopolitical Conflict’ ’, Major Themes in Economics,
Nystuen, Gro and Casey-Maslen, Stuart, (2010) the Convention on Cluster Munitions: A Commentary, Oxford University Press,
Perrin, Benjamin (2012),’’ Modern Warfare: Armed Groups, Private Militaries, and Humanitarian Organizations, and the Law’’, UBC Press.
Ramraj, Victor V, (2012)’’ Global Anti-Terrorism Law and Policy’’, Cambridge, Cambridge University Press
Resolution 67b adopted by the United Nations General Assembly with the subject’’ Report of the Conference on Disarmament’’ on 7 December 1988 (A/43/859)
Rogers, Damien, (2013)’’ Postinternationalism and Small Arms Control: Theory, Politics, Security’’, Ashgate Publishing.
Institution Press, Singh, Nagendra, MacWhinney, Edward, (1989)’’ Nuclear Weapons and Contemporary International Law’’, Martinus Nijhoff Publishers.
Stohl, Rachel and Grillot, Suzette (2013),’’ The International Arms Trade’’, John Wiley and Sons.
Stoll, Peter-Tobias and Schorkopf, Frank (2006), ‘’ WTO: World Economic Order, World Trade Law’’, Martinus Nijhoff Publishers.
Tan, Andrew T. H., (2014)’’ The Global Arms Trade: A Handbook’’, Routledge.
The Security Council Cross-Cutting Report (2009 no.3) on 24 September 2009
The United Nations Development Programme (UNDP) (2003),’’Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty’’.
United Nations, (2006)’’ European Action on Small Arms and Light Weapons and Explosive Remnants of War: Final Report’’, United Nations Publications.
Wolfrum, Rüdiger; Stoll, Peter-Tobias, Feinäugle, Clemens, (2008)’’ WTO – Trade in Services’’, Brill (Full Name)
World Trade Organization,’’ Reforming the WTO: Toward More Democratic Governance and Decision-Making’’, https: //www.wto.org/ English /forums _e/ngo_e/posp67_gaddafi_found_e.pdf
Zagel, Gudrun Monika. (2004) ‘’The WTO and Trade-Related Human Rights Measures Trade Sanctions vs. Trade Incentives ‘’ Austrian Review of International and European Law (9), pp119-160.