اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین‌وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون‌گذار ایران، در مقایسه با قانون‌گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف‌نظر شود. ازاین‌رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون‌گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Blackmail in Iranian and English Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Haji Dehabadi 1
  • Amir Etemadi 2
1 Asociate Professor of Criminal Law and Criminology, Tehran University (Farabi campus), Qom, Iran
2 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Judicial Sciences and Administrative Services University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
When the offence of the mere menace, is coupled with demand, it can be considered under blackmail. In the offence of blackmail, despite attaining demand on behalf of the offender is not a condition of committing the offence, but corresponding menace with the available demand is severely disturbed mental state of the victim and causing him or her to be confused and feared. Accordingly, measured dealing with this offence is essential. However, considering the approach of both Iranian and English legal system about the offence of blackmail, implies that Iranian legislator’s criminal policy, in comparison with English legislator, have some shortcomings. One of these shortcomings, is the lack of blackmail’s independence legal element, which may be controversial. Hence, in this article, it is tried that with analysis of blackmail’s physical element and mental element in both mentioned legal systems, some methods have suggested for rectifyingthe shortcomings ofthe Iranian legislator’s approach, such as considering independence legal element for the offence of blackmail and expanding the scope of threat.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand
  • Fear of the Victim
  • Menace
  • Blackmail
منابع
الف. فارسی
آقایی نیا، حسین، (1385)، جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)، تهران: نشر میزان.
انوری، حسن و دیگران، (1388)، فرهنگ فشرده سخن، جلد اول و دوم، تهران: انتشارات سخن.
زراعت، عباس، (1382)، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- 3)، تهران: انتشارات ققنوس.
________ ، (1384)، حقوق جزای اختصاصی (1)؛ جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات فکرسازان.
شکری، رضا و سیروس، قادر (1384)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران: نشر مهاجر.
کراس، نوئل (1393)، درآمدی بر حقوق کیفری و عدالت کیفری در انگلستان و ویلز، ترجمه امیر اعتمادی، تهران: انتشارات مجد.
گلدوزیان، ایرج، (1388)، محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد.
میر محمد صادقی، حسین، (1392)، جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان.
هِرینگ، جاناتان، (1392)، مبانی حقوق کیفری انگلستان، ترجمه امیر اعتمادی، تهران: انتشارات جنگل.
 
ب. لاتین
Ashworth, Andrew, (2009), Principles of Criminal Law, Sixth Edition, New York: Oxford University Press.
Baird, Norman, (2010), Criminal Law (2009- 2010; Questions & Answers Series), Seventh Edition, London: Routledge-Cavendish.
Card, Richard, (2006), Criminal Law, Seventeenth Edition, New York: Oxford University Press.
Childs, Penny, (2005), Criminal Law (Nutcases), Fourth Edition, London: Sweet & Maxwell.
Keenan, Denis, (2007), Smith & Keenan's English Law; Text and Cases,Fifteenth Edition,London: Pearson Education Limited.
Elliott, Catherine & Quinn, Frances, (2010), Criminal Law, Eighth Edition, London: Pearson Education Limited.
_____________________________,(2009), English Legal System, Tenth Edition, London: Pearson Education Limited.
Ellis Wild, Susan, (2006), Webster's New World Law Dictionary, New York: Wiley Publishing, Inc.
Garner, Bryan A. et al; (2009), Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, New York: West Publishing Co.
Heaton, Russell, (2006), Criminal Law, Second Edition, New York: Oxford University Press.
Herring, Jonathan, (2007), Criminal Law, Fifth Edition, London: Palgrave Macmillan.
_______________, (2010), Criminal Law Statutes 2009- 2010, First Published, London: Routledge.
Http://www.legislation.gov.uk/.
Jefferson, Michael, (2009), Criminal Law, Ninth Edition, London: Pearson Education Limited.
Law, Jonathan and Martin, Elizabeth A., (2011), A Dictionary of Law, Seventh Edition, New York: Oxford University Press.
Molan, Mike, (2008), Cases & Materials on Criminal Law, Fourth Edition, London: Routledge-Cavendish.
Slapper, Gary and Kelly, David, (2010), The English Legal System, Eleventh edition, London: Routledge.