شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

برخلاف داوری تجاری بین‌المللی که در آن موضوع شناسایی رأی داوری به عنوان مقدمه اجرای رأی به طور صریح مطرح شده، در داوری داخلی این امر به طور مستقل و در قالب ماده‌ای خاص از قوانین مرتبط با اجرای آرای داوری داخلی نیامده است؛ بنابراین این بحث مطرح می‌شود که آیا اساساً شناسایی، مقدمه اجرای چنین آرایی محسوب می‌شود یا اینکه دادگاه موظف است در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه صالح ابطال نشده باشد، در هر حال آن را اجرا کند و نمی‌تواند به جهت مغایرت با قوانین آمره یا نظم عمومی از اجرای چنین رأیی خودداری کند. در حقوق ایران، موضع ماده 489 ق.آ.د.م نسبت به این موضوع روشن نبوده و در رویه قضایی نیز در مورد اینکه شناسایی لازمه اجرا است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. حال‌آنکه در حقوق استرالیا به جهت مشابهت قواعد حاکم بر شناسایی آرای داوری داخلی با آرای داوری بین‌المللی، این اشکال و اختلاف وجود ندارد. هدف این مقاله نگاهی به شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی در حقوق ایران و حقوق استرالیا و ارائه راهکارهای کاربردی برای نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مرحله‌ای به نام شناسایی رأی داوری قبل از اجرای آن، در داوری داخلی نیز قابل تصور است یا خیر؟ در این مقاله فرضیه این است که مرحله شناسایی رأی داوری وجود داشته و آثار متعددی را پیش از اجرا و در فرایند اجرای آرای داوری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and enforcement of Domestic Arbitral Awards in Iranian law, with a comparative study of Australian law

نویسندگان [English]

  • Leila Najafizadeh 1
  • yousef molaei 2
  • Mostafa Elsan 3
1 PhD Student in Private Law, Department of Law, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 department of law, faculty of human of science, azad islamic university, urmia branch, urmia, iran
3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
چکیده [English]

Unlike international commercial arbitration, where the issue of recognition has been explicitly considered as necessary requirement of arbitral award enforcement, in domestic arbitration there is no specific provision about recognition in the Act relating to the enforcement of internal arbitral awards. Therefore it is debated whether recognition is essentially a requirement to the enforcement of such awards or if the court is bound to enforce arbitral award if it is not revoked by the competent court and cannot refuse to enforce such award in contravention of obligatory rules or public order. In Iranian law, the position of Article 489 of Civil Procedure Code is not clear and there is a disagreement in the judicial process as to whether recognition is necessary for enforcement. While in Australian law, because of similarity between rules governing the recognition of domestic arbitration with international arbitration, there is no discussion in this matter.
This article examines the recognition and enforcement of domestic arbitral awards in Iranian and Australian law and provides practical solutions for our country's legal system.
The purpose of this paper is to recognition and enforcement of internal arbitration in Iranian law and Australian law and to provide practical solutions for the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Australian Law
  • Comparative Study
  • Domestic Arbitration Awards
  • Enforcement
  • Recognition
الف. فارسی
افتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی (1399) آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
افتخار جهرمی، گودرز و السان، مصطفی (1399) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
کریمی، عباس و پرتو، حمیدرضا (1393) حقوق داوری داخلی، چاپ سوم، تهران: نشر دادگستر.
مقدم ابریشمی، علی و محبوب، مسعود (1395) «ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟»، پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، دوره 5، شماره 16، پاییز، صص 29-9.
موسوی، سید عباس (1395) اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات دادگستر.
 
- رویه قضایی و قوانین و مقررات ایران
آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، مصوبه شماره 100/10118/9000 مورخ 22/03/1391 رئیس قوه قضاییه.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه؛ به نشانی: www.ijri.ir
رأی اصراری شماره 3562 ـ 26/12/1342 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
رأی شماره 2088 ـ 17/02/1327 شعبه 6 دیوان عالی کشور.
رأی شماره 285 ـ 02/03/1375 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران.
رأی شماره 4473 ـ 30/03/1328 محکمه عالی انتظامی قضات.
رأی شماره 80/85 ـ 26/03/1380 شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز.
رأی شماره 910246 ـ 04/10/1391 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 910372 ـ 30/10/1391 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 910405 ـ 08/11/1391 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 910717 ـ 25/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 910720 ـ 20/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 9201675 ـ 12/12/1392 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 920610 ـ 23/05/1392 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 920788 ـ 25/06/1392 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
رأی شماره 970025 ـ 22/08/1397 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تبریز.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 15/07/1393.
نظریه مشورتی شماره 1320/7 ـ 21/07/1359 اداره حقوقی.
نظریه مورخ 02/11/1365 قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران.
 
ب. انگلیسی
Cairns, Bernard (2018) Australian Civil Procedure, 12th Ed., Sydney: Thomson Reuters Legal.
Cairns, Bernard Charles (2017) Australian Civil Procedure, 11th edition, Pyrmont, NSW Lawbook Co.
Lucke, Horst Klaus (1975) “Arbitration Clauses in South Australia”, 5 Adelaide Law Review, Vol. 5, No. 3, December, pp. 244-259.
Monichino, Albert; Nottage, Luke; Hu, Diana (2012) “International Arbitration in Australia: Selected Case Notes and Trends”, Australian International Law Journal, Vol. 19, No 01, pp. 181-211.
Nottage, Luke (2018) “The Interpretation and Uniformity of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Focusing on Australia, Hong Kong and Singapore”, Book Review, International Trade and Business Law Review, Vol. 21.
Nottage, Luke and Chester Brown (2017) Interpretation and Application of the New York Convention in Australia, In: Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts), Springer International Publishing AG.
Service and Execution of Process Act No. 172, 1992; Includes amendments up to: Act No. 31, 2018.
Technology and the Court Practice Note (GPN-TECH), At:
     https://www.fedcourt.gov.au/online-services/guide-to-electronic-litigation (last visited March 06 2021).
Uniform Civil Procedure Rules 2005, At:
     www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_reg/ucpr2005305/ (last visited March 06 2021).
 
- رویه قضایی و قوانین و مقررات استرالیا
ABB Power Plants Ltd v Electricity Commission (NSW) t/a Pacific Power (1995) 35 NSWLR 596.
Australian International Arbitration Act 1974; At:
      www.legislation.gov.au (last visited March 06 2021).
Federal Court Rules 2011; At:
    www.legislation.gov.au/Details/F2019C00426 (last visited 23 February 2021).
Federal Court Rules Australia 2011; At:
     www.legislation.gov.au/Details/F2019C00426 (last visited 23 February 2021).
Grain Pty Ltd v Agrocorp International Pty Ltd [2014] FCA 414
Grain Pty Ltd v Agrocorp International Pty Ltd [2014] FCA 414.
Heyman v Darwins Ltd [1942] AC 356
Service and Execution of Process Act No. 172, 1992; Includes amendments up to: Act No. 31, 2018.
TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co Ltd v Castel Electronics Pty Ltd (2014) 311 ALR 387
Wood, Phillip et al (2010). Arbitration in Australia, CMS Guide to Arbitration, Volume I.