گذار از حقوق بشردوستانه به حقوق ضد-تبعیض؛ تحلیلی حقوق بشری بر منازعه اسرائیل-فلسطین بر پایه شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز فلسفه حقوق

2 استاد حقوق بشر کینگز کالج لندن

10.22099/jls.2024.49518.5115

چکیده

نظریه‌ی غالب در منازعه اسرائیل-فلسطین در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی مبتنی بر جریان مسلط رسانه‌ای به‌گونه‌ای سامان یافته که مطابق آن تأسیس اسرائیل به عنوان یک دولت مشروع، نظر به اعلامیه بالفورد و جایگاه حقوقیِ دولت برینانیا به عنوان دولت دارای قیمومیت سرزمینی، قابل شناسایی است. جریانی رقیبی اما در مقابل این نگاه در همان کشورها سربرآورده است که اسرائیل را همانند دولت آفریقای جنوبی یک نظام مبتنی بر تبعیض نژادی یا آپارتاید می‌داند. سازمان ملل متحد و عمده‌ی مراجعه حقوق‌بین‌الملل با شناساییِ نظریه‌ دو دولت و با تکیه بر نظام حقوق بشردوستانه عملاً آورده‌ای برای تأمین حقوق فلسطینیان از حقوق بشر عامی چون حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته‌اند. به نظر می‌رسد عبور از نظریه دو-دولت و درنظرگرفتن همزمان نظام حقوق بشردوستانه در کنار نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر می‌تواند وضعیت حقوق بشری منازعه اسرائیل و فلسطین را تحلیل کند. به گونه‌ای که شناساییِ وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه مانعی برای ضرورت پایان بخشیدن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و لاجرم اعطای حقوق شهروندی و به خصوص حق بر رأی سیاسی به فلسطینیان گردد. تجربه جامعه جهانی در برخورد با آفریقای جنوبی و راهکارهای بعد از پایان نظام آپارتاید در فورمول حقوقیِ قابل قبول و عملیاتی در وضعیت حقوقی اسرائیل فلسطین بسیار راهگشاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transition from humanitarian law to anti-discrimination law A human rights analysis on the Israel-Palestine conflict based on citizenship

نویسندگان [English]

  • Hadi Salehi 1
  • Robert Wintemute 2
1 Assistant Professor at Shiraz University
2 Professor of Human Rights at King's College London
چکیده [English]

The Israeli-Palestinian conflict is widely understood in Western Europe and North America through the lens of media narratives, which often frame Israel's establishment as a legitimate state based on historical events like the Balfour Declaration and Britain's mandate over the territory. However, a contrasting viewpoint has gained traction in these regions, likening Israel to apartheid-era South Africa, citing allegations of racial discrimination. Despite the United Nations and international law's recognition of the two-state solution, human rights for Palestinians, including citizenship and self-determination, remain unfulfilled. This paper argues for a nuanced approach that combines the two-state theory with humanitarian and anti-discrimination legal frameworks to better address the human rights complexities of the conflict. By viewing the occupation through a humanitarian rights lens, it becomes evident that ending apartheid-like structures and granting Palestinians citizenship and political rights are imperative. Drawing lessons from the international community's response to South Africa's apartheid era offers valuable insights into crafting effective legal solutions for the Israeli-Palestinian context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel Palestine Conflict
  • Anti-Discrimination Law
  • Humanitarian Law
  • Apartheid
  • Racial Discrimination