مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دکترای حقوق جزا و جرمشناسی

10.22099/jls.2023.43992.4742

چکیده

بروز هرگونه آسیب در صنعت کشاورزی موجب ناامنی ملی و غذایی می‌شود. در این عصر مقابله با بیوتروریسم کشاورزی جز در سایه تعامل، دوراندیشی و سازمان‌دهی مناسب کشورهاامکان پذیر نخواهد بود. با بهره‌مندی از دیپلماسی پاسخ‌گذاری می‌توان به بررسی و ارائه یک مدل جهت پاسخ‌دهی به بیوتروریسم کشاورزی از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه و معاهدات پرداخت. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای پیشرو دارای مدل پاسخگویی خاصی جهت مقابله با بیوتروریسم کشاورزی است؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اذعان کرد که در سیاست جنایی ایران تاکنون مدل و چارچوبی برای مدیریت خطر به جهت جلوگیری و یا کاهش بیوتروریسم کشاورزی و یا ارائه واکنش‌های اضطراری به آن تدوین نشده است. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و استرالیا سال‌هاست که پی به اهمیت این موضوع برده و بعضاً ملاحظات این پدیده مجرمانه را در ساختار کلی امنیت ملی خود گنجانده‌اند. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع‌آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش‌برداری و رجوع به سایت‌ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative modeling of responses to agricultural bioterrorism

نویسندگان [English]

  • Fazlullah forughi 1
  • siamak zarei 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Shiraz University
2 PhD in Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

The occurrence of any damage in the agricultural industry causes national and food insecurity. Responding to this insecurity will not be possible except in the shadow of interaction, foresight and appropriate organization of countries. By benefiting from response diplomacy, it is possible to examine and provide a model to respond to agricultural bioterrorism through the conclusion of bilateral or multilateral agreements and treaties. The present article seeks to answer this basic question: Does the Islamic Republic of Iran have a specific response model to deal with agricultural bioterrorism, like other countries? In response to this question, it should be acknowledged that in Iran's criminal policy, no model and framework for risk management has been developed to prevent or reduce agricultural bioterrorism or provide emergency responses to it. This is despite the fact that countries such as America, England and Australia have realized the importance of this issue for years and have sometimes included the considerations of this criminal phenomenon in the overall structure of their national security. And the method is a description that has been written by collecting information through document review and checking and referring to numerous sites and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • agricultural bioterrorism
  • criminal policy
  • security threats
  • National Security