مطالعه تطبیقی «ماهیت حقوقی» نهاد سردفتری و اثر آن بر «انتظام بخشی » نهاد مزبور در دو سیستم سردفتری لاتین و سردفتری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22099/jls.2023.40076.4320

چکیده

هدف از ایجاد مقام عمومی و اندیشه برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی ، به عنوان مبنای خاص تاریخی موثر در پیدایش نهاد سردفتری ، منجر به ماهیت خاص این نهاد گردیده البته میان دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد که منجر به تفاوت در انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور شده است ، امری که سبب این پرسش می گردد که در دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری چیست و چه دلایلی لزوم انتظام بخشی آن را توجیه می نماید و نحوه انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه سردفتران به عنوان ماموران عمومی و تحلیل ماهیت دوگانه نهاد سردفتری و ذکر دلایل لزوم انتظام بخشی و چگونگی انجام آن در دو سیستم مزبور، به این نتیجه دست یافته است که نهاد سردفتری دارای ماهیتی « شبه عمومی » است که « لزوم انتظام بخشی » آن را برخلاف سایر حرفه های آزاد به ویژه در نظام حقوقی سیویل لا به علت نارسایی های موجود در بازار خدمات سردفتری و خروجی های مثبت سیستم سردفتری لاتین آشکار می نماید از همین رو، دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی، از حیث شدت سختگیری در انتظام بخشی متفاوت عمل نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the “Legal Nature “Of the Notary Institution and Its Effect On the “Regulatory” of Notary in Latin Notary and Notary Public Systems

نویسنده [English]

  • Elahe Soleymanabadi
چکیده [English]

The historical foundations of the establishment of a notary institution, have led to the special nature of this legal institution.
The special legal nature of the notary institution has a direct impact on the regulatory legislations and regulations in this scope. The legal nature of the notary is different in the Latin and public notary systems, which has led to differences in the regulatory of this legal institution in the two notary systems. This raises the question of what is the difference between the legal nature of a notary in the Latin and public notary systems, and what effect does this have on the way this institution is regulated?
This research, with a descriptive-analytical method and a comparative approach, examines the position of notaries as public servants and analyzes the dual nature of the notary institution, and states the reasons for the need for regulatory and how to do it in Latin and public notary systems.
This concludes that the notary institution has a "quasi-public" nature. This necessitates its "regulation", unlike other free professions. This is more necessary in the civil law system because there are shortcomings in the notary services market and there is a need for positive outputs in this system. Hence, the Latin and general notary systems are different in terms of strictness of regulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Deed"
  • "the law of registration"
  • "notaries"
  • "Evidentiary Effect"
  • "Execution of Deed"