بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی مذهب در چارچوب دکترین حاشیه صلاحدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه الزهراء، تهران

چکیده

اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقرره‌ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولت‌ها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولت‌ها برای تحدید حقوق فوق‌الذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تأمین حق آزادی مذهب توسط دولت‌های عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که  محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می­شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می­رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوق‌الذکر موفق نبوده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Review of Resent Cases Raised Before European Court Of Justice and European Court Of Human Rights Regarding the Right to Freedom of Religion within the Doctrine of Margin of Appreciation

نویسنده [English]

  • Latifeh Hosseini
Assistant professor of Law Department, Alzahra University Tehran- Iran
چکیده [English]

Although ECHR and first protocol contains a provision concerning right to freedom of religion and freedom to practicereligion as well right of parents to choose their children’s religious education, permission of derogating from their obligations result in providing margin of appreciation by contracting states in order to interpret and apply mentioned rights. It may not be going too far to say that one does not understand the margin of appreciation unless one obtains a proper appreciation of widespread application of the principle of proportionality. The interaction between the principle of proportionality and margin of appreciation is of significance in securing the right to freedom of religion by contracting states. This article shall examine the status of freedom of religion and its scope in European system. In the light of resent cases, Having defined how European courts will ascertain scope and extent of margin of appreciation, we shall deal with this question ofhow d European courts synthesize a dialectical relationship between the general interest of society and the interests of individuals? It seems that the Court, in many cases, seeks to synthesize the principle of proportionality and establish a fair balance between  ensuring the individual rights on the one hand and the society's necessities as well as the intended purpose of state on the other.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Religion
  • European Court of Human Rights
  • European Court of Justice
  • Margin of Appreciation
  • Principle of Proportionality
الف. فارسی
امیر ارجمند، اردشیر(1381)، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جلد دوم، دانشگاه شهید بهشتی
حسین نژاد، حسینقلی(1377)، نگاهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مجله حقوقی، شماره 22، بهار و تابستان،151-143.
رهایی، سعید(1389)، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی، قم: دانشگاه مفید.
قاری سید فاطمی، سید محمد(1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد 1، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 
ب. انگلیسی
Alston, Philip, (1999(, the EU and Human Rights, Oxford university press.
Burca, Grainne de, (2011), The Road Not Taken: The European Union as a Global Human Rights Actor, American Journal of International Law, Vol.105, No.4, October.
Christoffersen, Jonas, (2009), Fair Balance: Proportionality, Subsidarity and Primarity in the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff.
Case of Osmanoglu and Kocabas V. Switzerland (Application No 29086/12), European Court of Human Rights ECHR (2017).
Convention against Discrimination in Education, (1960)
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment employment and occupation COJ 2000 L 303
Convention on the Rights of the child, (1989)
Dijk, p.van and Hoof G.J.H Van, (1998), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Third Edition, Kluwer Law International.
Evans, Carolyn, (2001), Freedom of Religion under the European convention on Human Rights, United State, Oxford University press, 1th Ed.
European Convention on Human Rights, (1951), Article 9.
Geer, Steven, (2004), Balancing and the European Court of Human Rights: A Contribution to the Habermas- Alexy Debate, Cambridge Law Journal, Vol.63, and No.2.
General Comment NO 22, ICCPR Article 18, Human Rights Committee, CCPR/C/Rev/Add. Adopted on 20 July (1993.).
Golder V. The United Kingdom, Series A, no.18, 21 (February, 1975), para, 38
Hans, Kung, (1985), Christianity and the world religion: paths of dialogue with Islam, Hinduism and Buddhism, Glasgow.
Hatton and Other V. The United Kingdom, Appl, no.36022/97, 2 October (2001), paras, 100-2.
Human Rights Committee, (1993) European Convention on Human Rights, Article18
Judgement Achbita V G4S Secure sdutions, C-157/15, Court of justice of the European union Press Release, No 30/17, Luxambourg, 14 March (2017)
Judgement Bougnaoui V Micropole Univers, C-188/15, Court of justice of the European Union, Luxembourg, (2017)
Knights, Samantha, (2007), Freedom of Religion, Minorities and the law, United States, New York, Oxford University press, 1th Ed.
Kjeldsen, Busk Madsen and pedercen, 23Eur, ct.HR. (SerA), (1982)
 Lerner, Natan, (2006), Religion, Secular Beliefs and Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden. Boston.
Lord Lester of Herne Hill, (1998), Universality Versas Subsidarity: A Reply, European Human Rights Law Review, No.1.
Mowbary, A, (2004), Tthe Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon,.
M. Novak and T. vospernik, (2001), permissible restriction on freedom of religion, Seminar on freedom of religion or belief in the OSCE region: challengs to law and practice (Ministry of foreign Affairs, the Netherlans, and The Hague.
McBride, J, (1999), Proportionality and the European Convention on Human Rights, the Principle of Proportionality in the Laws of Europe, Hart Publishing, Oxford.
Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 20 March (1952), available at http://www.refworld.org/docid/3ae6b38317.html
Rehman, Javaid and C.Breau, Susan, (2007),Religion, Human Rights and International Law, a critical examinations of Islamic State practice, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff.
Reid, Karen, (2004), A Practitioners, Guide to The European Convention on Human Rights, 2nd Edition, Sweet and Maxwell.
Rawls, John, (1999), a Theory of Justice, Harvard University Press, United States of America,
Schwarze, J, (1992), European Administrative Law, Sweet and Maxwell and Office, London.
Sevtop Vezn- edaroglu V. Turkey, Appl.no. 3235/96, (4November 2000), para, 28, -Satik and Others V. Turkey, Appl, no.31866/96, (10 October 2000), para.53
Storck V. Germany, Judgment (16 June 2005), Para. 107-8.
Tomasi V. France, Series A, no.241-A, (27 Agust, 1992), Para, 38
The decision of the court of Justice of the European communities in case 130/75, Preis V Council of the European Communities, (1976).
Van Hoof, G.J.H.  (1998), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Kluwer Law International, Hegue, London, Boston, 3rd Edition.
Wemhoff V. Germany, Series A, no, 7, (27 June 1968), para 23
 W.Janis, Mark, S. KAY, Richard, (2008), European Human Rights Law: Text and materials, United States, New York, Oxford University, 3th Ed.