تعهد ناشر به اصلاح شایعات در بازار اوراق بهادار (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و امریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران

چکیده

ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه‌سازی سرمایه‌گذاران و ایجاد امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن‌ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می‌شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می‌توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق‌الذکر در این مورد (آگاه‌سازی سرمایه‌گذاران و ایجاد امکان تصمیم‌گیری آگاهانه برای ایشان) می‌توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصاً اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه‌گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن‌ها برخوردار نیست. بااین‌حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالاً می‌توان گفت که با توجه به ویژگی‌های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه‌گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Duty of Issuers to Respond to Rumors in Securities Market: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Hasan Rahpeik 1
  • Mohsen Shamsollahi 2
1 Professor in Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 PhD student in private law , university of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Securities Issuers are required to disclose important information relating to the securities in primary and secondary market. The main purpose of imposing this obligation on issuer is informing investors to allow them to make informed decisions about securities transactions. In addition to the primary obligation to disclose information, t issuers are required to correct and update information after the disclosure of the information, the correct information is wronged or its falsity is discovered. The purpose of this paper is to determine the extent of the issuer's obligation to correct rumors. When false information is published publicly by the third parties(the rumors),  issuer's duty to correct the false information is doubtful. On one hand, due to the existence of the aforementioned basis in this case (informing investors to allow them to make informed decisions) we can talk about issuers obligation to correct the rumors. Specially because the rumors often influence on the share price and investors decision and there is not any authority, It can be told that with regard to special features of securities market, accepting the duty of issuer to correct the false rumors, even if it is not attributable to the issuer, is better and more efficient. The research methodology of this paper is an analytical-descriptive method and the subject will be studied comparatively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Issuer
  • Exchange
  • Securities
  • Disclosure
  • Information
  • Rumors
الف. فارسی
آردم، هاشم (1395، شهریور 2). «دام شایعه در بورس تهران». روزنامه اقتصاد نوین، ش 3845.
تهرانی، رضا؛ طالب نیا، قدرت ا... و جلیلی، صابر. (1385). «ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری در تصمیمات سرمایه‌گذاری». تحقیقات مالی، سال 8، شماره 21، 27-46.
رمضانیان، علی (1394، آبان ماه 16). «آلودگی بازار سهام به شایعات در غفلت ناظر بازار». روزنامه تعادل.
ره­پیک، حسن (1387). حقوق مدنی، عقود معین (1). تهران: خرسندی.
سلوکی، مهرنوش (1395، اردیبهشت 5). «اثر شایعات به جای تحلیل در بازار». دنیای اقتصاد.
شهیدی، مهدی (1392). حقوق مدنی، عقود معین 1. تهران: مجد.
صفایی، حسین و رحیمی، حبیب ا... (1392). مسئولیت مدنی. تهران: سمت.
صیدی، حسین (1395، اردیبهشت 22). «چالشهای موجود در بازار سرمایه در ایران». روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3762.
قاسم زاده، مرتضی (1378). مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل (تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل). مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 44، 41-65.
قاسم زاده، مرتضی، ره­پیک، حسن و کیایی، عبدا... (1390). تفسیر قانون مدنی. تهران: سمت.
کاتوزیان، ناصر (1387). قواعد عمومی قراردادها جلد پنجم، انحلال قرارداد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
مبین، حجت (1395). «مسئولیت مدنی ناشی از دست‌کاری بازار اوراق بهادار». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال نهم، شماره 34، 107-134.
معین، محمد (1376). فرهنگ فارسی، ج 2. تهران: امیرکبیر.
موفقی، مسعود، تهرانی، رضا و بهاروند، سعید (1390). «بررسی تأثیر شایعات بر ادراک و رفتار فعالان بورس اوراق بهادار تهران». دو فصلنامه دانشور رفتار (راهبردهای بازرگانی) دوره جدید، سال هجدهم، شماره 47، 359-370.
مهدوی عادلی، محمدحسین و فهیمی دوآب، رضا (1389). «مقایسه تأثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران». مجلة دانش و توسعه (علمی - پژوهشی) سال هفدهم، شمارة 32، 67-76.
 
ب. لاتین
A) Books and Articles
Brown, R. J. (1999). The Regulation of Corporate Disclosure. Aspen Publishers.
The New York Stock Exchange Listed Company Manual. (2015). Retrieved 2 25, 2017, from nysemanual: http://nysemanual.nyse.com/LCMTools/PlatformViewer.asp?searched=1&selectednode=chp_1_3_2_6&CiRestriction=rumor&manual=%2FLCM%2FSections%2Flcm-sections%2F
Bauman, J. D. (1979). Rule 10b-5 and the Corporation's Affirmative Duty to Disclose. Geo. L.J. 935, 935-989.
Black, H. C. (1971). Black's Law Dictionary. WEST PUBLISHING CO.
Block, D. J., Barton, N. E., & Garfield, A. E. (1985). Affirmative Duty to Disclose Material Information Concerning Issuer's Financial Condition and Business Plans. The Business Lawyer, Vol. 40, No. 4, 1243-1265.
Brill, J. A. (1997). The Status of the Duty TO Update. Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol. 7, 605-682.
Coffee, J. J. (1997). Brave New World?: The Impact(s) of the Internet on Modern Securities Regulation. The Business Lawyer, Vol. 52, No. 4, 1195-1233.
Jacobs, A. S. (1973). What Is a Misleading Statement or Omission. 42 Fordham L. Rev. 243, 243-292.
JACOBS, A. S. (1980). The Impact of Rule 10b-5. Clark Boardman Co.
Kapferer, J.-N. (1990). La rumeur en Bourse. Communications, 52, Rumeurs et légendes contemporaines, 61-84.
Lau Hansen, J., & Moalem, D. (2009). The MAD disclosure regime and the twofold notion of inside information: the available solution. Capital Markets Law Journal, Vol. 4, No. 3, 323-342.
Sawtelle , S. D. (2011). Securities Fraud Liability of Secondary Actors. Washington: DIANE Publishing.
Sheffy, J. M. (1982). Securities Law Responsibilities of Issuers to Respond to Rumors and Other Publicity: Reexamination of a Continuing Problem. Notre Dame L. Rev. 755, 753-798.
Steinberg, M. I. (2014). Securities Regulation: Liabilities and Remedies. Law Journal Press.
Steinberg, M. I., & Goldman, R. M. (1987). Issuer Affirmative Disclosure Obligations-AN Analytical Framework For Merger Negotiations, Soft Information, and Bad News. Maryland Law Review, Volume 46, 923-955.
Steinberg, M., Gevurtz, F., & Chaffee, E. (2014). Global Issues in Securities Law. West Academic.
 
B) Cases
Electronic Specialty Co. v. International Controls Corp., Nos. 372-374, 379, Dockets 33073-33075, 33105. (United States Court of Appeals Second Circuit. January 24, 1969).
Elkind v. Liggett & Myers, Inc., Nos. 811, 812, Dockets 79-7497, 79-7519. (United States Court of Appeals, Second Circuit. December 4, 1980).
Green v. Jonhop, Inc., No. 71-463. (United States District Court, D. Oregon. March 16, 1973).
Plessey Co. PLC v. General Elec. Co., Civ. A. No. 85-761 LON. (United States District Court, D. Delaware. January 16, 1986).
SEC v. Wellshire Securities, Inc., No. 90 Civ. 1707(KTD). (United States District Court, S.D. New York. June 26, 1991).
Securities and Exchange Com'n v. Texas Gulf Sulphur Co., No. 296, Docket 30882. (Court of Appeals, 2nd Circuit August 13, 1968).
State Teachers Retirement Bd. v. Fluor Corp, No. 328, Docket 80-7592. (United States Court of Appeals, Second Circuit. June 22, 1981).
Stransky v. Cummins Engine Co., 94-1964 (April 4, 1995).
Zucker v. Sable, No. 74 Civ. 1086 (HFW). (United States District Court, S. D. New York. June 21, 1976).