تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

چکیده

اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین‌المللی شده‌اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین‌المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین‌النهرین است، به این نتیجه رسیده‌ایم که اگرچه دولت   ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین‌المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین‌الملل عرفی بشمار می‌رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The destruction and looting of cultural heritage during the invasion and occupation of Iraq from the perspective of international criminal law

نویسنده [English]

  • Sohrab Salahi
Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Imam Hossein University, Public university in Tehran, Iran
چکیده [English]

The invasion of Iraq in 2003, has left various social and human consequences,  including destruction and looting the Iraq cultural heritage. This article seeks to answer the question of whether from the perspective of international criminal law the US forces violated international rules in this area. Since in accordance with the international regulations, the occupying power is responsible for protecting cultural heritage of the occupied country, and many documents which indicate the direct involvement of the US troops and in destroying and looting the cultural heritage in Mesopotamia, we can come to this conclusion that Although the United States of America Joined to the 1954 Hague Convention relating to the protection of cultural heritage on 12 March 2009, Because international rules relating to the protection of cultural heritage is considered part of customary international law, US forces and officials in America are responsible for  destruction and looting of Iraq's cultural heritage during the occupation of the country and should be held accountable and go to trial.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : the occupation
  • the destruction and looting of cultural heritage
  • Criminal liability
  • judicial competent authorities
الف. فارسی
پوربافرانی، حسین، «اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین‌الملل و ایران»، مجله‌ی حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 42، بهار 1382.
حامد، سهیلا(1385)، صلاحیت جهانی، تهران: جهاد دانشگاهی.
حبیبی، همایون(1383)، «بررسی محکمه صدام از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، مجله‌ی پژوهش حقوق و سیاست، شماره 10، بهار 1383.
خالقی، علی، (1390)، جُستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
خلف‌رضایی، حسین(1389) مصونیت دولت در مواجهه با قواعدآمره (Jus cogens)، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
رسو، شارل (1369)، حقوق مخاصمات مسلحانه، علی هنجی، جلد اول، تهران: دفتر خدمات حقوق بین‌الملل.
صلاحی، سهراب(1391)، «بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آن در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 1391، دوره 42، شماره 4.
فرانکیونی، فرانچسکو (1388)، «در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدید در حمایت از میراث فرهنگی»، مترجمان، علیرضا ابراهیم ل و فرزانه آقاشاهی، مجله حقوقی بین‌المللی، سال 26، شماره 40.
فروغی، فضل‌الله(1388)، «منشاء و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی»، مجله‌ی مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، دوره‌ی اول، شماره‌ی 3.
کاسسه، آنتونیو(1387)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و دیگران، تهران: انتشارات جنگل.
ممتاز، جمشید و رنجبریان(1387)، امیرحسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران: میزان، چاپ سوم.
نوربها، رضا(1372)، «بررسی قرارداد حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه و اعمال آن در جنگ عراق علیه ایران»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 17-16.
 
ب. انگلیسی
Baker, Raymand W. (2009) Cultural Cleaning Iraq: Why Museums Werw Looted,Libraries Burned and Acodemics Murderd. London.GBR:Pluto Press.2009.
Johnson, John M. (2005).”The impact on libraries and archives in Iraq of war and looting in 2003-A preliminary assessment of the damage and subsequent reconstruction efforts”, The International Information & Library Review.37.pp.209-271.
ICJ. (2005).Cace concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (democratic Republic of Congo v. Uganda), No. 116, 19 December 2005.
ICJ Reports(1985),Cintinetal Shelf Case (Libyan Arab Jamahiriya V. Malta), ICJ, Judgment, 3 June 1985.
ICJ Reports(1996). Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,Advisory Opinion.226.
ICJ Reports(2004), Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,Advisory Opinion, (1996)226.p.256.&ICJ Reports, Lagal Consequences oF the Construction of the Wall in the Occpied Palestinian Territory,Advisory Opinion
ICTY(2001).Prosecuter v. Dario Kordic and Mario Cerkez,Trial Judgmrnt,No IT-95-14/2-T,ICTY (26 february 2001).
ICTY(2004),Prosecuter v. Pavle Struger,Decision on Defence Motion Requesting Judgement of Aquittal Pursuant to Rule 98bis,41483b764. (June 21,2004).
ICTY(2009).Strugar,Appeals Judgment, and Pardoned by Decision of the President on the application for paradon or commutation of senntence of pavle Strugar,No. IT-01-42-ES(16 Janary 2009).
Gibson, McGure, and other (2008), “Catastrophe! The looting and destruction of Iraq’s past.oi.uchicago.edu”.
Henkarts, Jean–Marine (2009), “The Grave Breaches Regime as Customary International Law”. Journal of International Criminal Justice 7.
Henkaerts, Jean–MarieandLouisDoswald–Beck, (2005), Customary International Humanitarian Law, Cambridge Univer sity press.
Michael, Gordon Rand Gen.Bernard E. Trainor. (2006). Cobra 11: The inside story of the Invation and Occupation of Iraq. Newyork: pantheon.
Perito, Robert M. (2oo4). Where is The Lonc Ranger when we Need Stability Force (Washington, DC: U.S. Institute of peace.
Roberta, Arnold (2002), “Commard Responsibility: A Case Study of Alleged Violations of the Laws of War ot Khiam Detention Conter”, 2 Journal of Confilict and Security Law.
Rothfield, Lawrence. (2009). The Rape of Mesopotamia: behind the Looting of the Iraq Museum, The University of Chicago.
Sassòli, Marco., “Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers”, EJIL, Vol. 16, No. 4, 2005.
Triffterer, Otto (1999),''Superior Orders and Perscription of Law'' in O Triffterer (ed) Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article.
UNESCO, (2004). Recoeds of the General Conference,32nd sassion. Paris,29 September to 17 October 2003, v.1.
U.N.Educ. (2009). Scientific and Cultural Org. [UNESCO]. Int 'I Coordination Comm. For the Safeguarding of the Culture Heritage of Iran, Final Report on Damage Assessment in Babylon, U.N. Doc, CLT/EO/CIP/2009/RP 114(June 26,2009).
Vrdoljak, Ana Filipa. (2009). Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law, Electoronic copy available at: http:// ssrn.com/abstract=1401231(May 8,2009).
Weissbrodt, David and Amy BergQUIST, “Extrodinary Rendition and Humanitarian Law of war and Occupation”, Virginal Jornal of International Law, Vol. 47, No 2 (2007) pp. 296 – 356.
Zimmerman, Barry.A(2002),''Superior Orders'' in Cassese et al (eds) The Rome Statute of International Criminal Court: A Commentary