انتقال موافقتنامه داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می‌گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می‌گیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون‌گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی‌رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assignment of Arbitration Agreement

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaee 1
  • milad amiri 2
1 Assistance Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A Graduate ,private law , Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Assignment of Arbitration Agreement is one of the unresolved issues in the area of arbitration law. Condition of the transfer contract is required the consent of the other party. Since the arbitration agreement is a contract, the transfer of which is subject to obtaining the consent of the other side of the original contract. In addition, because the arbitration is subject to the agreement of the parties and has a specific nature, Transferee only if the accepts arbitration is bounded to it. The other party's consent to the transfer of contract is assumption that he accepts the arbitration agreement. But obtaining the consent of the transferee to accept arbitration is slightly difficult. However, if the parties to the original contract, in arbitration, taking into account the character of their opponent predicts, the transfer of the agreement is prohibited. Special nature of arbitration has caused legislator held in article 481 of civil procedure code in the case of death or incapacity that it is void and not assignable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assignment of Contract
  • Compulsory Assignment
  • incidental assignment
  • Intentional Assignment
الف. فارسی
اسکینی، ربیعا(1383). «مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی»، نامه مفید، شماره 43، مرداد و شهریور 83، 5-30.
ایرانشاهی، علیرضا(1392). «نقض و توسعه قلمرو قرارداد داوری»، مجله حقوقی بین‌المللی،نشریه مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری، سال بیست و نهم، شماره 47، 116-138.
ایزانلو، محسن، عباسی حصوری، مهدی، شعبانی کندسری، هادی(1391). «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه»، آموزه‌های فقه مدنی، شماره 5، بهار و تابستان 1391، 1-24.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
حیاتی، علی‌عباس(1390). آیین دادرسی مدنی (3)، تهران: نشر میزان.
دشتی، محمدرضا،کریمی، عباس(1392). «مطالعهتطبیقیقراردادداوری،رضایییاتشریفاتی»،مجلهمطالعاتحقوقتطبیقی،دوره 4،شماره1،بهاروتابستان1392،99-115.
زرکلام، ستار(1393). «نقد و بررسی زوال داوری به دلیل فوت یکی از طرفین دعوا»، فصلنامه رأی، دوره 3، بهار 1393، 41-48.
شعاریان، ابراهیم(1388). انتقال قرارداد، تبریز: انتشارات فروزش.
شمس، عبدالله(1382). «موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37، پاییز 1382، 9-44.
شمس، عبدالله(1387). آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد 3، تهران: انتشارات دراک.
شیروی، عبدالحسین(1393). داوری تجاری بین‌المللی، تهران: انتشارات سمت.
عیسائی تفرشی، محمد(1391). «تعریف ادغام قانونی (واقعی) شرکت‌های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 16، شماره 3، پاییز 1391، 123-145.
کاتوزیان، ناصر(1393). قواعد عمومی قراردادها. جلد 3،تهران: شرکت سهامی انتشار.
کلانتریان، مرتضی(1374). داوری. تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.
مجموعه آرای قضائی دادگاههای تجدیدنظر (حقوقی)(1391)، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، اداره انتشار رویه قضایی کشور.
محمدی، عبدالعلی(1386). «اصل آزادی انتقال قرارداد». تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 2، زمستان 1386، 129-144.
میرزایی، علیرضا(1388). قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی، تهران: انتشارات جنگل.
نیکبخت، حمیدرضا(1376). «استقلال شرط داوری». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20 و 19، 1376، 259-275.
واحدی، قدرت‌الله(1383). آیین دادرسی مدنی(کتاب سوم)، تهران: نشر میزان.
ب: انگلیسی
Ambrose, Clare (2001). “When Can a Third Party Enforce an Arbitration Clause”, The Journal of Business Law, Sweet & Maxwell, 415-431.
Fouchard, Philippe, Gaillard, Emmanuel, Goldman, Berthold, Savage, John (1999). Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration. Kluwer law international.
Kaufmann-Kohler, Gabrielle & and Antonio Rigozzi (2013). International arbitration: law and practice in Switzerland. Oxford University Press.
Karapanco, Alabana(2015). “Assignment of arbitration agreement: perspectives of leading jurisdictions”, Central European University, 1-52.
Marcus S. Jacobs(1994). “The Separability of the Arbitration Clause”, The Australian Law Journal, No. 68, 620-642.
Stucki, B. and Wittmer, S. (2006). “Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories”, ASA Bulletin, Conference of September 29, 1-9.
Tang, Edvard Ho Ming (2009) “Methods to extend the scope of an arbitration agreement to third party non-signatories”, LW4635 research paper, 1-35.
Tolhurst, gerg(2006). “The Assignment of Contractual Rights”, Hart Publishing.
Vincze, Andrea(2003). “Arbitration cluase - Is it transferred to the assignee?” Nordic Journal of Commercial Law, 1-13