دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بین‌الملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکل‌گرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بین‌الملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بین‌المللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می‌کند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکل‌گرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سخت‌گیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عام‌الشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع­گرایانه مقید بوده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Counterclaims before precedent of International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Soudeh Shamlou 1
  • Sara Shamloo 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.A on International Law
چکیده [English]

In order to eliminate the deficit and develop international law, it has been always adapted from municipal law by reliance to the principle of analogy. Positivism opposes this approach, but this is reality that international law is not an integral part of municipal law. Counterclaim before international court of justice support from respondent and enforcement of justice. The Court will issue the decision of counterclaim provided that it comes within the jurisdiction and direct connection with the subject-matter. The precedent implies that the international court of justice adheres to formalism. Although The Court has sometimes abandoned from strict position  to the condition of direct connection, but it has still been bound to jurisdiction even in cases where the nature of the claims ware erga omnes by positivist approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counterclaim
  • Precedent
  • jurisdiction
  • Direct connection
  • Erga omnes
منابع
الف. فارسی
بجاوی، محمد(1373-74)، «ساخت و پرداخت احکام در دیوان بین‌المللی دادگستری»، مترجم میرفخرایی، محمدجواد، مجله حقوقی بین‌المللی، ش 19-18.
سادات میدانی، حسین(1382)، «گزارش‌های انتخابی از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران: فرجام چهارمین حضور ایران در محضر دیوان بین‌المللی دادگستری:قضیهسکوهاینفتی»، رویدادها و تحلیل‌ها، ماهنامه 175.
...(1383)، «گزارش میزگرد تخصصی بررسی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی»، کانون وکلا، ش.184 و 185.
موحد، محمدعلی(1383)، «گزارشی از دعوای ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه ایالات‌متحده آمریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی»، تحقیقات حقوقی، ش.39.
میرعباسی، باقر(1384)، «صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی متقابل در قضیه سکوهای نفتی»، مجموعه مقالات پیرامون رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، جمشید ممتاز، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 
ب. لاتین
Antonopoulos, Constantine, (2011), Counterclaims before the International Court of Justice, the hague: Springer.
Hudson, Mohawke (1943), The Permanent Court of International Justice 1920–1942, Macmillan, New York.
Kolb (2006), General Principles of Procedural Law, in Zimmermann, Andreas, Et Al. (Eds.), The Statute Of The International Court Ofjustice: A Commentary, U.K: Oxford University Press.
Murphy, Sean David, (2000) "Amplifying the World Court’s Jurisdiction through Counter-Claims and Third-Party Intervention", G.W.I.L.R, Vol.33 (5).
Pegna, Lopes Olivia, (1998), "Counter-Claims and Obligations Erga Omnes before the International Court of Justice", E.J.I.L, vol. 9.
Rosenne, (1983), Procedure in the International Court: A Commentary on the 1978 Rules of the International Court of Justice, The Netherlands; Brill.
,(2006), The Law and Practice of The International Court 1920-2005, 2nd rep. The Netherlands: Brill Academic Publishers.
Salerno, Francesco, (1999), La Demande Reconventionnelle Dans La Procedure De La Cour International De Justice, RGDIP, vol. 103.
Thirlway, Hugh, (1999), “Counterclaims before the International Court of Justice: The Genocide Convention and Oil Platforms Decisions”, L.J.I.L, vol.12.
…, (2001), “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960–1989”, PartTwelve, B.Y.I.L, vol.72.
Yee, Article 40, in Zimmermann, Andreas, Et Al. (Eds.), (2006), The Statute Of The International Court Ofjustice: A Commentary, U.K: Oxford University Press.